Author: admin

Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market

Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market

Article Information
Journal:Business and Economics Research Journal
Title of Article:Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market
Author(s): Julijana Angelovska
Volume: 5
Number: 1
Year: 2014
Page: 143-150
ISSN:1309-2448
Abstract

A consistent theme in the market efficiency literature has concerned the presence of calendar anomalies or seasonality in stock market returns. Whereas calendar anomalies in advanced equity markets have been investigated extensively, the stock markets in the transition economies have received less attention. This research examines the month-of-the-year effect on Macedonian Stock Exchange using a simple single ANOVA model and regression-based approach. If there is evidence of existence of predictable pattern or market inefficiency, then investors can have opportunity to generate abnormal returns by forecasting of the predictable movements in asset prices. The results indicate that there is evidence of month of the year effect. ANOVA model rejected the null of equality in the monthly returns during the year, and dummy variable regression model using OLS methodology found that returns are significantly lower in November. These findings can be useful for the investors trading on the Macedonian Stock Exchange.

Keywords:Calendar pattern, seasonality, month-of-the-year, market efficiency, Macedonian stock exchange

JEL Classification:C12, G10, G14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market

Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market
Yazar(lar): Julijana Angelovska
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 143-150
ISSN:1309-2448
Özet

A consistent theme in the market efficiency literature has concerned the presence of calendar anomalies or seasonality in stock market returns. Whereas calendar anomalies in advanced equity markets have been investigated extensively, the stock markets in the transition economies have received less attention. This research examines the month-of-the-year effect on Macedonian Stock Exchange using a simple single ANOVA model and regression-based approach. If there is evidence of existence of predictable pattern or market inefficiency, then investors can have opportunity to generate abnormal returns by forecasting of the predictable movements in asset prices. The results indicate that there is evidence of month of the year effect. ANOVA model rejected the null of equality in the monthly returns during the year, and dummy variable regression model using OLS methodology found that returns are significantly lower in November. These findings can be useful for the investors trading on the Macedonian Stock Exchange.

Anahtar Kelimeler: Calendar pattern, seasonality, month-of-the-year, market efficiency, Macedonian stock exchange

JEL Sınıflandırması: C12, G10, G14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Tax Morale in Transition Countries

Tax Morale in Transition Countries

Article Information
Journal:Business and Economics Research Journal
Title of Article:Tax Morale in Transition Countries
Author(s): Deniz Turan, Ali Yurdakul
Volume: 5
Number: 1
Year: 2014
Page: 123-141
ISSN:1309-2448
Abstract

Much of Central and East Europe countries and Central Asia countries faced unprecedented political,economic, and social change after the collapse of communism. The rapid collapse of institutional structures produced a vacuum in many countries. The impact of transition from a centrally controlled to market economy on the tax systems has led to immense problems. In this study, the basis properties of tax structure in transition countries, developing of tax morale and the factors which affect tax morale have been analysed. The findings of this study, which was caried out using World Values Survey data, are as follows: There is a significantly higher tax morale in Central and Eastern European than in former Soviet Union countries. European Union only has a limited ability to influence tax morale over time. In addition, trust in the parliament and legal system and increasing of national pride feeling have significant positive influences on tax morale in transition countries.

Keywords:Transition countries, tax morale, tax compliance, tax reforms, sociodemographic factors

JEL Classification:H26, H30

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı

Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı
Yazar(lar): Deniz Turan, Ali Yurdakul
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 123-141
ISSN:1309-2448
Özet

Komünizmin çöküşünden sonra Merkez Asya ülkeleri ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu, o zamana kadar hiç yaşanmamış politik, ekonomik ve sosyal değişimler ile karşılaşmıştır. Kurumsal yapıda yaşanan hızlı çöküş, birçok ülkede bir boşluk yaratmıştır. Merkezi kontrol sisteminden piyasa ekonomisine geçiş, vergi sistemleri üzerinde çok büyük sorunlara yol açmıştır. Bu çalışmada geçiş ülkelerinin vergi yapılarının temel özellikleri, vergi ahlakının gelişimi ve vergi ahlakını etkileyen faktörler analiz edilmeye çalışılmıştır. Dünya Değerler Anketi verileri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın bulguları şunlardır: Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde vergi ahlakı, Eski Sovyetler Birliği ülkelerine göre önemli derecede yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Geçiş sürecinde Avrupa Birliği’nin vergi ahlakı üzerindeki sınırlı etkisi bulunmaktadır. Ayrıca geçiş ülkelerinde yasal sisteme duyulan güven ile ulusal gurur duygusunun artması, vergi ahlakını önemli derecede olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş ülkeleri, vergi ahlakı, vergi uyumu, vergi reformları, sosyodemografik faktörler

JEL Sınıflandırması: H26, H30

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Using Concept Map Technique in Accounting Education:  Uludag University Application

Using Concept Map Technique in Accounting Education: Uludag University Application

Article Information
Journal:Business and Economics Research Journal
Title of Article:Using Concept Map Technique in Accounting Education:Uludag University Application
Author(s): Yasemin Ertan, Elif Yucel, Mehlika Sarac
Volume: 5
Number: 1
Year: 2014
Page: 107-122
ISSN:1309-2448
Abstract

In recent years accounting applications become more complicated because of the growing markets and developing technology. Therefore the requirements of accounting education have increased and trying some new learning techniques have become necessary. Thus, this study was prepared to measure the contribution of concept map technique, used in accounting lessons, to the effect on students learning level. In the first part of the study, the concept map technique and its applications were explained rigorously and then related literature review was given. Later, a research was conducted on the second year students of Business Administration in Faculty of Economics & Sciences who took the “Financial Statement Analyses” course and the effect of concept maps technique on students outcomes related with “ratio analyze” topic was analyzed by using SPSS 17 program. In this study pretest-posttest design was preferred as a true experimental design. According the pretest scores the sample was divided in homogeneous two groups; experimental and control groups and Independent Sample T-test was conducted the post-test scores of the control and experimental group students after instruction. According the test it was found that concept maps increased the students’ achievement.

Keywords:Concept maps, accounting education, expository teaching, meaningful learning, learning level

JEL Classification:M41, I21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Kavram Haritaları Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Uludağ Üniversitesi Uygulaması

Kavram Haritaları Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Uludağ Üniversitesi Uygulaması

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Kavram Haritaları Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Uludağ Üniversitesi Uygulaması
Yazar(lar): Yasemin Ertan, Elif Yücel, Mehlika Saraç
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 107-122
ISSN:1309-2448
Özet

Son yıllarda giderek büyüyen piyasalar ve sürekli gelişen teknoloji nedeniyle muhasebe uygulamaları da giderek karmaşıklaşmıştır. Bu yüzden muhasebe eğitiminin ihtiyaçları artmış ve yeni öğrenme tekniklerinin denemesi zorunlu bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmamız, kavram haritaları tekniğinin muhasebe derslerinde kullanılmasının, öğrencinin öğrenme düzeyine katkısını ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle kavram haritaları tekniği ve uygulanma biçimleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta ardından konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmektedir. Daha sonra Mali Tablolar Analizi dersini alan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma ile kavram haritalarının öğrencilerin “Oran Analizi” konusuna ilişkin kazanımları üzerindeki etkisi SPSS 17 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada gerçek deneme modellerinden öntest – sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Öntest sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu olmak üzere homojen iki grup oluşturulmuş ve kavram haritaları tekniğinin uygulandığı deney grubunun ve sunuş yoluyla eğitimin uygulandığı kontrol grubunun sontest sonuçları Independent Sample T-test analizi ile analiz edilerek kavram haritalarının öğrencilerin başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kavram haritaları, muhasebe eğitimi, sunuş yoluyla öğretim, anlamlı öğrenme, öğrenme düzeyi

JEL Sınıflandırması: M41, I21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Enterprice Resource Planning (ERP) Software Selection Process with Fuzzy TOPSIS Method

Enterprice Resource Planning (ERP) Software Selection Process with Fuzzy TOPSIS Method

Article Information
Journal:Business and Economics Research Journal
Title of Article:Enterprice Resource Planning (ERP) Software Selection Process with Fuzzy TOPSIS Method
Author(s): Ayse Yildiz, Dogan Yildiz
Volume: 5
Number: 1
Year: 2014
Page:87-106
ISSN:1309-2448
Abstract

An Enterprice Resource Planning (ERP) system makes possible an integrated enterprise system to automate the flow of material, information, and financial resources among all functions within an enterprise on a common database. While appropriate ERP selection can create competitive advantage for the firms, inappropriate ERP selection would cause either fail the project or make an adverse impact on the firm performance. Therefore, it is crucial to make correct choice for the ERP system. However, selecting a appropriate ERP involves complex process based on the evaluation ratings of the alternatives under various criteria and the weights of the criteria frequently assesed in linguistic terms such as high, poor etc. A fuzzy multiple-criteria decision-making method is very useful in integrating various linguistic assessments and weights to evaluate ERP alternatives. The aim of this paper apart from the other studies is to introduce a comprehensive framework how the fuzzy TOPSIS method can be applied to select a suitable ERP system. The framework is developed based on ten criteria and five alternative variables for one company. As a result of the evaluation fifth alternative is selected in the first place and software compability with the costs idenfied as the most important criteria.

Keywords:Fuzzy logic, TOPSIS, fuzzy TOPSIS, trapezodial fuzzy numbers, enterprice resource planning

JEL Classification:C44, C61, D81

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi
Yazar(lar): Ayşe Yıldız, Doğan Yıldız
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 87-106
ISSN:1309-2448
Özet

Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice Resource Planning-ERP) sistemi, ortak bir veritabanı üzerinde bir kurumun tüm fonksiyonları arasında materyalin, bilginin ve finansal kaynakların akışını otomatik hale getirmek için kullanılan bütünleşik kurumsal bir bilgi sistemini ifade eder. Uygun ERP seçimi firmalar için rekabet avantajı oluştururken, uygun olmayan ERP seçimi projenin başarısız olmasına ve firma performansı üzerinde olumsuz etki yapmasına neden olur. Bu nedenle uygun ERP seçiminde doğru karar vermek önemlidir. Ancak uygun ERP seçimi birçok kriter altında alternatiflerin değerlendirme skorlarına ve çoğunlukla yüksek, zayıf gibi dilsel terimlerle ifade edilen kriter ağırlıklarına bağlı olarak geliştirilen karmaşık bir süreçtir. Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri, farklı dilsel değerlendirmelerin ve ERP alternatiflerini değerlendiren ağırlıkların bütünleştirilmesinde çok faydalıdır. Bu çalışmanın amacı diğer çalışmalardan farklı olarak ERP yazılım seçimi için bulanık TOPSIS yönteminin nasıl uygulanacağını bütüncül bir yapı içinde göstermektir. Bu yapı beş alternatifli on kriterli değişkenlere dayalı olarak bir firma için geliştirilmiştir. Değerlendirme sonucunda beşinci alternatif birinci sırada seçilmiş ve yazılım maliyetleri ile yazılımın süreçlere uyumluluğu da en önemli kriterler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, TOPSIS, bulanık TOPSIS, yamuk bulanık sayılar, kurumsal kaynak planlaması

JEL Sınıflandırması: C44, C61, D81

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Determinants of Turkish Manufacturing Industry Production in Sub-Sectors: A Panel Data Analysis

Determinants of Turkish Manufacturing Industry Production in Sub-Sectors: A Panel Data Analysis

Article Information
Journal:Business and Economics Research Journal
Title of Article:Determinants of Turkish Manufacturing Industry Production in Sub-Sectors: A Panel Data Analysis
Author(s): Guzin Bayar, Selman Tokpunar
Volume: 5
Number: 1
Year: 2014
Page: 67-85
ISSN:1309-2448
Abstract

Role of industrial policies is important in the development of a country. For Turkey, manufacturing industry in an important component of GDP and driving force of the growth. This study aims to analize production of Turkish manufacturing industry. With this aim, we use a panel data set of 2005q1-2011q1 period and 78 industrial sectors. We analyse the data using Augmented Mean Group methodology, which is an effective method, taking into consideration cross sectional dependencies and parameter heterogeneities. Regression results show that, sectoral exports and imports, total investment expenditures, sectoral productivity and GDP of trade partners of Turkey affects manufacturing sectors’ production positively, as expected. On the otherhand, appreciation of the real exchange rate harms industrial production. An increase in interest rates also has a dampening effect on industrial production. Regression results also enable us to analyse differing effects of each variable on each of the sectors.

Keywords:Industrial production, sectors, panel data, augmented mean group, exports, imports

JEL Classification:C23, L60

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri – Panel Veri Analizi

Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri – Panel Veri Analizi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri – Panel Veri Analizi
Yazar(lar): Güzin Bayar, Selman Tokpunar
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 67-85
ISSN:1309-2448
Özet

Bir ülkenin kalkınmasında, uluslararası rekabet gücü kazanmasında sanayi politikalarının önemi büyüktür. Türkiye için de sanayi üretimi GSYH’nın önemli bir bileşeni, büyümenin ana itici gücüdür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Ekonomisi için büyük önem taşıyan imalat sanayi üretiminin belirleyicilerini analiz etmektir. Bu çerçevede, 2005Ç1-2011Ç1 dönemini 78 sektörü içeren panel veri seti oluşturulmuş ve Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group-AMG) yöntemi ile analiz edilmiştir. AMG yöntemi hem kesit bağımlığını, hem de kesitler arasındaki parametre farklılıklarını göz önünde bulundurduğundan etkin bir yöntemdir. Regresyon sonuçları, sektörel ihracatın ve ithalatın, toplam yatırımların, sektörel verimliliğin ve ticaret ortaklarının GSYH’sının beklendiği gibi imalat sanayi sektörlerinin üretimini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Diğer taraftan, reel kurun değer kazanması imalat sanayi üretimini düşürücü etkiye sahiptir. Faiz oranlarındaki artışlar da imalat sanayi üretimini daraltıcı etkide bulunmaktadır. Regresyon sonuçları ayrıca her bir değişkenin her bir sektör üzerindeki ayrı ayrı etkilerini de analiz etmemize imkan vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanayi üretimi, sektörler, panel, genişletilmiş ortalama grup, ihracat, ithalat

JEL Sınıflandırması: C23, L60

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text