Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri – Panel Veri Analizi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri – Panel Veri Analizi
Yazar(lar): Güzin Bayar, Selman Tokpunar
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 67-85
ISSN:1309-2448
Özet

Bir ülkenin kalkınmasında, uluslararası rekabet gücü kazanmasında sanayi politikalarının önemi büyüktür. Türkiye için de sanayi üretimi GSYH’nın önemli bir bileşeni, büyümenin ana itici gücüdür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Ekonomisi için büyük önem taşıyan imalat sanayi üretiminin belirleyicilerini analiz etmektir. Bu çerçevede, 2005Ç1-2011Ç1 dönemini 78 sektörü içeren panel veri seti oluşturulmuş ve Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group-AMG) yöntemi ile analiz edilmiştir. AMG yöntemi hem kesit bağımlığını, hem de kesitler arasındaki parametre farklılıklarını göz önünde bulundurduğundan etkin bir yöntemdir. Regresyon sonuçları, sektörel ihracatın ve ithalatın, toplam yatırımların, sektörel verimliliğin ve ticaret ortaklarının GSYH’sının beklendiği gibi imalat sanayi sektörlerinin üretimini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Diğer taraftan, reel kurun değer kazanması imalat sanayi üretimini düşürücü etkiye sahiptir. Faiz oranlarındaki artışlar da imalat sanayi üretimini daraltıcı etkide bulunmaktadır. Regresyon sonuçları ayrıca her bir değişkenin her bir sektör üzerindeki ayrı ayrı etkilerini de analiz etmemize imkan vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanayi üretimi, sektörler, panel, genişletilmiş ortalama grup, ihracat, ithalat

JEL Sınıflandırması: C23, L60

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text