Cilt: 11 | Sayı: 3 | Yıl: 2020
Kapak  pdf               İç Kapak pdf          İçindekiler pdf

1

Distributional Effects of Human Capital in Advanced Economies: Dynamics of Economic Globalization

Onur Özdemir

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Exchange Rate and Import Price Pass-Through in Turkey

Bilgin Bari

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Exploring the Linkage between Income Inequality, GDP and Human Well-Being

Shashank Vikram Pratap Singh, Sumanjeet Singh

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Türkiye’de Demokrasinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: ARDL Yaklaşımı
(The Effects of Democracy on Foreign Direct Investment in Turkey: ARDL Approach)

Dilek Tandoğan, Murat Can Genç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Kalkınma Planlarının Değerlendirilmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
(Evaluation of Development Plans within the Framework of New Public Management: ARDL Bound Testing Approach)

Eren Çaşkurlu, Erman Eroğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Another Look at the Relationship between Portfolio Returns and Market Multiples

Marlena Akhbari, M. Fall Ainina, James E. Larsen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Döviz Kurları ile BİST Turizm Endeksi Getirileri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin Belirlenmesi
(Determination of Volatility Spillover Effect Between Exchange Rates and BIST Tourism Index Returns)

Serdar Yaman, Turhan Korkmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Hangi Sektörlerde Getiri Öngörülebilirliği İçin Tarihsel Fiyatlar Kullanılabilir? Otomatik Portmanteau Testi ile Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(In Which Sectors Can Historical Prices Be Used for Return Predictability? An Empirical Study on Istanbul Stock Exchange with Automatic Portmanteau Test)

Oktay Özkan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Konut Fiyatlarının Mekânsal Kantil Regresyon Yaklaşımına Göre Modellenmesi: Denizli İli Örneği
(Modelling of Housing Prices by Spatial Quantile Regression Approach: A Case of Denizli Province)

Sinem Güler Kangallı Uyar, Nur Duygu Keten

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Sosyo-Ekonomik Refah Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Bir Endeks Çalışması: ARAS Yöntemi ile G-20 Ülkeleri Uygulaması
(An Alternative Index Study in Determining the Level of Socio-Economic Well-Being: Evidence from the G-20 Countries with ARAS Method)

Güler Aras, Filiz Mutlu Yıldırım

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar Açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT’daki Uygulamaların Karşılaştırılması
(Comparison of TFRS, BOBI FRS, KUMI FRS and General Communiqué on Application of Accounting System (MSUGT) in terms of Tangible Fixed Assets and Depreciation)

Alp Aytaç, Ümit Gücenme Gençoğu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

The Influence of Gamification on Online Consumers’ Attitude and Intention to Purchase Fast Moving Consumer Goods

Kaouther Dhahak, Farid Huseynov

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

A Study on Consumers’ Usage Behavior of the Bank’s Mobile Payment APPs in Taiwan

Pih-Shuw Chen, Jia-Jan Lee, Sheng-Ju Huang, Che Liang Lin

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

The Effect of The E-Commerce Companies’ Benevolence, Integrity and Competence Characteristics on Consumers’ Perceived Trust, Purchase Intention and Attitudinal Loyalty

Erkan Özdemir, Mine Sönmezay

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Suçlu Kim? İtkisel (Anlık) Satın Alma Davranışı ve Gıda İsrafı Arasındaki İlişkinin Atfetme Teorisi Perspektifinden Değerlendirilmesi
(Who is guilty? Evaluation of the Relationship Between Impulsive Buying Behavior and Food Waste from Perspective of Attribution Theory)

Gülnil Aydın, Sabahattin Çelik

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Örgüt Otoritesine İtaat: Dezoort ve Roskos-Ewoldsen’in İtaat Ölçeği’nin Uyarlanması
(Submissiveness to Organizational Authority: Adaptation of Dezoort and Roskos-Ewoldsen Scale)

Gökhan Türkoz, Bilge Aksay, Utku Güğerçin

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Sendromu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Emotional Labor Behaviors of Employees on Burnout Syndrome and Intention to Quit: A Research in the Ready-made Clothing Sector)

Derya Keleş, Esra Aydın Göktepe

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

Örgütsel Etik İklim ve Çalışan Sesliliği Davranışı Arasındaki İlişki: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü
(An Alternative Approach for Manufacturing Performance Measurement: Preference Selection Index (PSI) Method)

Mesut Soyalın, Canan Nur Karabey

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

19

İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of Job Insecurity, Working Conditions and Occupational Social Status on The Intention to Quit Occupation)

Handan Özçelik Bozkurt, Ali Turan Bayram

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin