Cilt: 12   |  Sayı: 3    |  Yıl: 2021
Kapak  pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

Is There Any Asymmetry Between Wholesale and Consumer Food Prices in Selected European Countries and Turkey?

Özge Kandemir Kocaaslan, Abdurrahman Nazif Çatık, Ali Kat

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

The Real Effective Exchange Rate and Industrial Employment: The Turkish Case

Reşat Can Akkay

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Forecasting of the U.S. Steel Prices with LVAR and VEC Models

Kaveh A. Adli, Uğur Şener

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Türkiye’de Kamu Sermaye Stokunun Bölgesel Çıktı Üzerine Etkileri
(The Impact of Public Capital Stock on Regional Income in Turkey)

Merve Siretli, Metin Karadağ

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçlarının Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması
(The Impact of Unconventional Monetary Policy Instruments on Financial Stability: The Case of Turkey)

Şencan Felek, Reşat Ceylan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Türk İmalat Sanayinde Rekabet ve Verimlilik İlişkisi: Firma Düzeyinde Bir Analiz
(The Relationship Between Competition and Productivity in the Turkish Manufacturing Industry: A Firm-Level Analysis)

Ramazan Ekinci

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyüme ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
(Effects of The Construction Sector on Economic Growth and Financial Markets: The Case of Turkey)

Mehmet Ali Polat, Eda Fendoğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Petrol Fiyatı ve Döviz Kurunun Gıda Fiyatları Üzerine Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği
(Asymmetric Effect of Oil Price and Exchange Rate on Food Prices: The Case of Turkey)

Cem Gökce

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği
(The Effects of Universities on Local Economy: The Case Study of Bursa Uludag University)

Volkan Gürsel, Cem Okan Tuncel, Serdar Geldimyradov

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Kârlılığına Etkisi: Borsa İstanbul İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Working Capital Financing Strategies on Firm Profitability: An Application on Borsa Istanbul Manufacturing Firms)

Ersin Timur, Turhan Korkmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Vergi Uyuşmazlıklarının Çevrim İçi Çözümü: Türk Vergi Yargı Sistemi Üzerine Değerlendirme
(Online Resolution of Tax Disputes: An Assessment on The Turkish Tax Judiciary System)

Mine Biniş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Futbol Taraftarlığının Müşteri Sadakati ve Tüketici Davranışı Temelinde İncelenmesi
(An Examination of Football Fans on the Basis of Customer Loyalty and Consumer Behavior)

Merve Şimsek, Eyup Akın

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinin Satın Alma Davranışına Etkisi
(The Effects of Social Marketing Activities on Purchasing Behaviour)

Süleyman Can Yıldırır

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Marka Kişiliğinin Rolü: Literatür Araştırması
(The Role of Brand Personality in the Relationship Between Social Media Marketing Activities and Purchase Intention: A Literature Research)

Mustafa Seçkin Şalvarlı, Burak Kartal

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Kompulsif Satın Alma Davranışına Genel Bir Bakış
(An Overview of Compulsive Buying Behavior)

Asena Gizem Yiğit, Bekir Gövdere

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Halfera