Cilt: 11 | Sayı: 4 | Yıl: 2020
Kapak  pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

Intergenerational Transmission and the Impact of Mothers-in-Law in the Turkish Labor Market: The Case of Izmir

Değer Eryar, Hasan Tekgüç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

An Eye Toward the Future: Examining the Relationship Between Future Time Perspective and College Student Employment in the United States

Christopher Manner

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

The Impact of US Monetary Policy Announcements on Equity Prices: Evidence from Borsa Istanbul

Deniz İkizlerli, Haluk Yener, Burak Alparslan Eroğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Hisse Senedi Fiyatlarının Para Politikasındaki Rolü: OECD Ülkeleri Örneği
(The Role of Share Prices on Monetary Policy: The Case of OECD Countries)

Gülçin Tapşın

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye’de Kredi Büyümesinin Belirleyicilerinin Zamanla Değişen Nedensellik Testiyle Analizi
(Analysis of Determinants of Credit Growth with Time-Varying Causality Test in Turkey)

Taner Sekmen, Seher Gülşah Topuz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Türkiye’de Hanehalkı ve Reel Sektör Beklentileri Arasındaki İlişkinin Analizi
(Analysis of the Relationship between Household and Real Sector Expectations in Turkey)

Necmettin Alpay Koçak

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Üçlü Sarmal Yaklaşımına Göre Türkiye’nin Yenilik Yaratma Kapasitesi
(Innovation Generation Capacity of Turkey According to the Triple Helix Approach)

Nilcan Mert, Sibel Cengiz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Osmanlı İmalat Sanayisinde Sermayenin Kurumsallaşması Sorunsalı: Bursa İpek Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
(The Problem of Institutionalization of Capital in the Ottoman Manufacturing Industry: An Evaluation on Bursa Silk Sector)

Özgür Teoman, Cumali Bozpınar

Öz 
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Yerel Kamu Alımları İçerisindeki Payları ve Etkinliği: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği
(The Share of Municipality-Owned Enterprises in Local Public Procurement and Their Effectiveness: An Example of Bursa Metropolitan Municipality)

Erdal Eroğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

İnovasyon ve Lojistik Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Research on the Relationship Between Innovation and Logistics Dimensions)

Furkan Fahri Altıntaş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Kompulsif Satın Alma Eğiliminde Materyalizm ve Hedonik Tüketimin Rolü: Aktüel Ürünler Satın Alan Kadın Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma
(The Role of Materialism and Hedonic Consumption on Compulsive Buying Tendency: A Study on Female Consumers Buying Actual Products)

Emine Şenbabaoğlu Danacı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Örgütsel Zekâ Perspektifinden Akıllı Örgütler
(Smart Organizations from Organizational Intelligence Perspective)

Halit Keskin, Dilek Balak

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Kariyer Geleceği Algılamalarının İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi
(Effect of The Career Future Perceptions on Employer Attractiveness Perceptions)

Berk Özçınar, Emel Esen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Algılanan Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Etiğine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi: Özel Sektör Üzerinde Görgül Bir Araştırma
(The Effect of Perceived Organizational Justice on Employees’ Attitudes to Business Ethics: An Empirical Research on Private Sector)

Ahmet Mumcu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Yeni İş Bulmak Zor Diye Adaletsizliğe Katlanmak mı? Yoksa Gemileri Yakıp Ayrılmak mı?
(Which One is Difficult – Staying and Suffering Injustice or Quitting No Matter What?)

Simge Dumlu Tingül, Senay Yürür

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatminine Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Psychological Well-Being in the Effect of Core Self-Evaluation on Job Satisfaction)

Muhammet Tortumlu, Abdurrahman Serhan Barutçu, Tahsin Akçakanat, Hasan Hüseyin Uzunbacak

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Halfera