Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı
Yazar(lar): Deniz Turan, Ali Yurdakul
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 123-141
ISSN:1309-2448
Özet

Komünizmin çöküşünden sonra Merkez Asya ülkeleri ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu, o zamana kadar hiç yaşanmamış politik, ekonomik ve sosyal değişimler ile karşılaşmıştır. Kurumsal yapıda yaşanan hızlı çöküş, birçok ülkede bir boşluk yaratmıştır. Merkezi kontrol sisteminden piyasa ekonomisine geçiş, vergi sistemleri üzerinde çok büyük sorunlara yol açmıştır. Bu çalışmada geçiş ülkelerinin vergi yapılarının temel özellikleri, vergi ahlakının gelişimi ve vergi ahlakını etkileyen faktörler analiz edilmeye çalışılmıştır. Dünya Değerler Anketi verileri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın bulguları şunlardır: Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde vergi ahlakı, Eski Sovyetler Birliği ülkelerine göre önemli derecede yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Geçiş sürecinde Avrupa Birliği’nin vergi ahlakı üzerindeki sınırlı etkisi bulunmaktadır. Ayrıca geçiş ülkelerinde yasal sisteme duyulan güven ile ulusal gurur duygusunun artması, vergi ahlakını önemli derecede olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş ülkeleri, vergi ahlakı, vergi uyumu, vergi reformları, sosyodemografik faktörler

JEL Sınıflandırması: H26, H30

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text