Author: admin

Testing of Value Relevance of Accounting Measures Based on IFRS in Borsa Istanbul Equity Market

Testing of Value Relevance of Accounting Measures Based on IFRS in Borsa Istanbul Equity Market

Article Information

Journal:Business and Economics Research Journal

Title of Article:Testing of Value Relevance of Accounting Measures Based on IFRS in Borsa Istanbul Equity Market

Author(s): Hikmet Ulusan, H. Ali Ata

Volume: 5

Number: 2

Year: 2014

Page:61-78

ISSN:1309-2448

Abstract

This study is to examine whether firms listed on “Borsa Istanbul Equity Market” have shown in the value relevance of accounting measures presented according to International Financial Reporting Standards and any difference in the value relevance specific to the firm features for the period 2009-2011. This research is based on Ohlson’s (1995) price regression model which assumes there is a linear relationship between stock price and shareholders’ equity book value, and income. Furthermore, the method of panel data analysis has been used. According to the findings, it has been identified that shareholders’ equity book value and net income or comprehensive income are value relevance for the firms. Additionally, the findings have indicated that, the value relevance of accounting measures based on International Financial Reporting Standards has shown difference in the features specific to the firm such as being multinational or not, the level of free float ratio, reporting comprehensive income or not except from firm size.

Keywords:International Financial Reporting Standards (IFRS), Accounting Measures Value Relevance, Features Specific to Firm, Panel Data Analysis.

JEL Classification:C23, G10, M40

This is not a valid download id

UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi

UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi

Yazar(lar): Hikmet Ulusan, H. Ali Ata

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 61-78

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışma, 2009-2011 yıllarında Borsa İstanbul Pay Piyasası’na kayıtlı şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre sunulan muhasebe ölçülerinin değer ilgililiği ve değer ilgililiğinin şirkete özgü özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktadır. Çalışmada, hisse senedi fiyatı ile özsermaye defter değeri ve kâr arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsayan Ohlson’ın (1995) fiyat regresyon modeli esas alınmış ve panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’na kayıtlı şirketlerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları esaslı özsermaye defter değeri, net kâr ve kapsamlı kârın değer ilgili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sonuçlar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları esaslı muhasebe ölçülerinin değer ilgililiğinin şirket büyüklüğü hariç çokuluslu olup olmama, halka açılma düzeyi ve kapsamlı kâr raporlayıp raporlamama gibi şirkete özgü özellikler açısından farklılık gösterdiğini de ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), muhasebe ölçüleri, değer ilgililiği, şirkete özgü özellikler, panel veri analizi.

JEL Sınıflandırması: C23, G10, M40

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

The Analysis of the Long-Run Relationship Between Oil Consumption and Real GDP in Turkey Through Johansen Co-Integration Method

The Analysis of the Long-Run Relationship Between Oil Consumption and Real GDP in Turkey Through Johansen Co-Integration Method

Article Information

Journal:Business and Economics Research Journal

Title of Article:The Analysis of the Long-Run Relationship Between Oil Consumption and Real GDP in Turkey Through Johansen Co-Integration Method

Author(s): Resat Ceylan, Seda Baser

Volume: 5

Number: 2

Year: 2014

Page:47-60

ISSN:1309-2448

Abstract

The main purpose of this study is to examine whether there is a long run relationship between oil consumption and real GDP in Turkey during the period 1965-2011 or not. If there is any relationship between these variables, to determine the direction of this relationship. For this purpose, the Johansen-Juselius Co-integration Method (1990) is used together with the Error Correction Model. According to the findings, there is one co-integration relationship between the series. Error correction mechanism works and the direction of the relationship is from oil consumption to real GDP. This result is important as of it demonstrates that Turkey has been depended to energy.

Keywords:Co-integration, economic growth, oil consumption, error correction model, Turkish Economy.

JEL Classification:O47, P28, Q43

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Yazar(lar): Reşat Ceylan, Seda Başer

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 47-60

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışmanın temel amacı 1965-2011 döneminde Türkiye’de petrol tüketimi ile reel GSYİH arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak ve ilişkinin olması halinde bu ilişkinin yönünü belirlemektedir. Bu amaçla, analizde Johansen-Juselius (1990) eş-bütünleşme yöntemi ile hata düzeltme modeli kullanılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre ilgili seriler arasında bir tane eş-bütünleşme ilişkisi vardır. Hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır ve ilişkinin yönü petrol tüketiminden reel GSYİH’ye doğrudur. Bu sonuç Türkiye’nin enerji bağımlısı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Eş-Bütünleşme, ekonomik büyüme, petrol tüketimi, hata düzeltme modeli, Türkiye Ekonomisi.

JEL Sınıflandırması: O47, P28, Q43

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

An Empirical Analysis of the Relations among Consumer Expenditures, Consumption Credits and Consumer Confidence in Turkish Economy

An Empirical Analysis of the Relations among Consumer Expenditures, Consumption Credits and Consumer Confidence in Turkish Economy

Article Information

Journal:Business and Economics Research Journal

Title of Article:An Empirical Analysis of the Relations among Consumer Expenditures, Consumption Credits and Consumer Confidence in Turkish Economy

Author(s): Ibrahim Arisoy, Cengiz Aytun

Volume: 5

Number: 2

Year: 2014

Page:33-45

ISSN:1309-2448

Abstract

This paper investigates the relationship among consumer credits, interest rates, consumer confidence and consumption expenditures in Turkey by using the Toda-Yamamoto (1992) Granger-causality approach and regression analysis over the period 2005:1-2012:8. The empirical results based on the causality test show that consumer confidence, interest rate and consumer credits play an important role in explaining and predicting household consumption expenditures. Furthermore, the ordinary regression results reveal that there are statistically significant positive relations among consumer confidence, consumer credits and household consumption expenditures in the Turkish economy.

Keywords:Consumer confidence index, consumption expenditures, consumption credits, granger causality

JEL Classification:C23, C32, D12, E17

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi

Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi
Yazar(lar): İbrahim Arısoy, Cengiz Aytun

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 33-45

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışma, 2005:1-2012:8 dönemine ilişkin aylık verilerle Türkiye’de tüketici güven endeksi, tüketim harcamaları, faiz oranı ve tüketim kredileri arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto (1992) testine dayalı Granger nedensellik ve regresyon analizleriyle ampirik olarak incelemektedir. Nedensellik sınamaları tüketici güven endeksi, faiz oranı ve tüketim kredilerinin tüketim harcamalarını açıklamada ve öngörmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Regresyon analizi sonuçları ise tüketici güven endeksi, tüketim kredileri ve tüketim harcamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketici güven endeksi, tüketim harcamaları, tüketim kredileri, Granger nedensellik.

JEL Sınıflandırması: C23, C32, D12, E17

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer  The Case of Istanbul and Canakkale

Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale

Article Information

Journal:Business and Economics Research Journal

Title of Article:Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale
Author(s):
Nilgun Serim, Betul Inam, Dilek Murat

Volume: 5

Number: 2

Year: 2014

Page:19-31

ISSN:1309-2448

Abstract

The need for tax revenue is increasing day after day, state needs to raise its service quality in order not to lose the tax payers, but to gain them. Especially the tax officers and their chiefs who are in direct relationship with the tax payer should have good relations with all taxpayers, empathize with the taxpayer, treat equally to each taxpayer and motivate the taxpayers regarding conformity with the taxes. In this study, a survey was conducted among the tax officers employed in the Revenue Administration of Canakkale and Istanbul, and from the perspective of them, a correlation analysis of the relations between the taxpayer, the tax officer and the chief of the tax officers, was carried out with statistical techniques including Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test

Keywords:Tax compliance, tax administration, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test.

JEL Classification:H2, H29, J16, C91, H41

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer  The Case of Istanbul and Canakkale

Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale
Yazar(lar): Nilgün Serim, Betül İnam, Dilek Murat

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 19-31

ISSN:1309-2448

Özet

The need for tax revenue is increasing day after day, state needs to raise its service quality in order not to lose the tax payers, but to gain them. Especially the tax officers and their chiefs who are in direct relationship with the tax payer should have good relations with all taxpayers, empathize with the taxpayer, treat equally to each taxpayer and motivate the taxpayers regarding conformity with the taxes. In this study, a survey was conducted among the tax officers employed in the Revenue Administration of Canakkale and Istanbul, and from the perspective of them, a correlation analysis of the relations between the taxpayer, the tax officer and the chief of the tax officers, was carried out with statistical techniques including Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test

Anahtar Kelimeler: Tax compliance, tax administration, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test.

JEL Sınıflandırması: H2, H29, J16, C91, H41

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

Article Information

Journal:Business and Economics Research Journal

Title of Article:The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

Author(s): Volkan Dogan, Omer Torlak

Volume: 5

Number: 2

Year: 2014

Page:1-17

ISSN:1309-2448

Abstract

The aim of this study was to explore the relationship between the perceived symbolic meanings of money and materialism. The population of the study consisted of individuals over the age of 19 living in Eskişehir (Turkey) city center. The study used the convenience sampling method, a non-probabilistic method, and a total of 590 sampling data were obtained. According to the results, there were significant relationships between the sub-scales of the symbolic money meanings scales as perceived by the participants and their levels of materialism. A significant positive relationship was found between seeing money as a source of status, as an indicator of achievement and as a source of security for an indefinite future. Also, the study examined the symbolic meanings associated with money and levels of materialism with respect to the participants’ demographic characteristics (e.g. gender, age, education, monthly income). The study found that the female participants, the single participants, the participants with higher monthly income and the younger participants were more materialistic than the male ones, the married ones, the ones with lower monthly income and the older ones, respectively. In addition, the symbolic meanings attached by the participants to money and their level of materialism differed depending on their level of education, monthly income, marital status, gender and age. Considering the fact that materialistic people give precedence to materials in their lives, an inference could naturally be drawn that these people could also prioritize money in their lives. The main question of this study was what meanings materialistic people attach to money in their lives.

Keywords:Materialism, symbolic money meaning, material values, money.

JEL Classification:M30, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

Yazar(lar): Volkan Doğan, Ömer Torlak

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 1-17

ISSN:1309-2448

Özet

The aim of this study was to explore the relationship between the perceived symbolic meanings of money and materialism. The population of the study consisted of individuals over the age of 19 living in Eskişehir (Turkey) city center. The study used the convenience sampling method, a non-probabilistic method, and a total of 590 sampling data were obtained. According to the results, there were significant relationships between the sub-scales of the symbolic money meanings scales as perceived by the participants and their levels of materialism. A significant positive relationship was found between seeing money as a source of status, as an indicator of achievement and as a source of security for an indefinite future. Also, the study examined the symbolic meanings associated with money and levels of materialism with respect to the participants’ demographic characteristics (e.g. gender, age, education, monthly income). The study found that the female participants, the single participants, the participants with higher monthly income and the younger participants were more materialistic than the male ones, the married ones, the ones with lower monthly income and the older ones, respectively. In addition, the symbolic meanings attached by the participants to money and their level of materialism differed depending on their level of education, monthly income, marital status, gender and age. Considering the fact that materialistic people give precedence to materials in their lives, an inference could naturally be drawn that these people could also prioritize money in their lives. The main question of this study was what meanings materialistic people attach to money in their lives.

Anahtar Kelimeler: Materialism, symbolic money meaning, material values, money.

JEL Sınıflandırması: M30, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text