Kavram Haritaları Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Uludağ Üniversitesi Uygulaması

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Kavram Haritaları Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Uludağ Üniversitesi Uygulaması
Yazar(lar): Yasemin Ertan, Elif Yücel, Mehlika Saraç
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 107-122
ISSN:1309-2448
Özet

Son yıllarda giderek büyüyen piyasalar ve sürekli gelişen teknoloji nedeniyle muhasebe uygulamaları da giderek karmaşıklaşmıştır. Bu yüzden muhasebe eğitiminin ihtiyaçları artmış ve yeni öğrenme tekniklerinin denemesi zorunlu bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmamız, kavram haritaları tekniğinin muhasebe derslerinde kullanılmasının, öğrencinin öğrenme düzeyine katkısını ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle kavram haritaları tekniği ve uygulanma biçimleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta ardından konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmektedir. Daha sonra Mali Tablolar Analizi dersini alan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma ile kavram haritalarının öğrencilerin “Oran Analizi” konusuna ilişkin kazanımları üzerindeki etkisi SPSS 17 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada gerçek deneme modellerinden öntest – sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Öntest sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu olmak üzere homojen iki grup oluşturulmuş ve kavram haritaları tekniğinin uygulandığı deney grubunun ve sunuş yoluyla eğitimin uygulandığı kontrol grubunun sontest sonuçları Independent Sample T-test analizi ile analiz edilerek kavram haritalarının öğrencilerin başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kavram haritaları, muhasebe eğitimi, sunuş yoluyla öğretim, anlamlı öğrenme, öğrenme düzeyi

JEL Sınıflandırması: M41, I21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text