UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi

Yazar(lar): Hikmet Ulusan, H. Ali Ata

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 61-78

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışma, 2009-2011 yıllarında Borsa İstanbul Pay Piyasası’na kayıtlı şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre sunulan muhasebe ölçülerinin değer ilgililiği ve değer ilgililiğinin şirkete özgü özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktadır. Çalışmada, hisse senedi fiyatı ile özsermaye defter değeri ve kâr arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsayan Ohlson’ın (1995) fiyat regresyon modeli esas alınmış ve panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’na kayıtlı şirketlerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları esaslı özsermaye defter değeri, net kâr ve kapsamlı kârın değer ilgili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sonuçlar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları esaslı muhasebe ölçülerinin değer ilgililiğinin şirket büyüklüğü hariç çokuluslu olup olmama, halka açılma düzeyi ve kapsamlı kâr raporlayıp raporlamama gibi şirkete özgü özellikler açısından farklılık gösterdiğini de ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), muhasebe ölçüleri, değer ilgililiği, şirkete özgü özellikler, panel veri analizi.

JEL Sınıflandırması: C23, G10, M40

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text