Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi
Yazar(lar): İbrahim Arısoy, Cengiz Aytun

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 33-45

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışma, 2005:1-2012:8 dönemine ilişkin aylık verilerle Türkiye’de tüketici güven endeksi, tüketim harcamaları, faiz oranı ve tüketim kredileri arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto (1992) testine dayalı Granger nedensellik ve regresyon analizleriyle ampirik olarak incelemektedir. Nedensellik sınamaları tüketici güven endeksi, faiz oranı ve tüketim kredilerinin tüketim harcamalarını açıklamada ve öngörmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Regresyon analizi sonuçları ise tüketici güven endeksi, tüketim kredileri ve tüketim harcamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketici güven endeksi, tüketim harcamaları, tüketim kredileri, Granger nedensellik.

JEL Sınıflandırması: C23, C32, D12, E17

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text