Gelir İdareleri ve Yolsuzluk: Motivasyonlar, Fırsatlar ve Mücadele Yolları

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Gelir İdareleri ve Yolsuzluk: Motivasyonlar, Fırsatlar ve Mücadele Yolları
[Revenue Administrations and Corruption: Motivations, Opportunities and Fighting Methods]

Yazar(lar): Serkan Benk, Birol Karakurt

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 133 – 148

ISSN: 1309-2448

Özet

Gelir idaresi, bir ülkenin harcama kapasitesini önemli düzeyde etkilediği için ülkelerin ekonomik kalkınmasında oldukça önemli bir kurumdur. Ancak gelir idaresinde yaşanabilecek yolsuzluklar, bir ülkenin vergi gelirlerini azaltarak mali sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu kurumda meydana gelen yolsuzluklar aynı zamanda kayıtdışı alanda faaliyette bulunmayI daha çekici hale getirerek, dürüst mükelleflerin vergi yükümlülüğünü yerine getirme davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Gelir idaresi, yasadığı faaliyetler için motivasyonlar ve fırsatlar sunduğundan yolsuzluk için de çekici bir sektördür. Vergi sistemlerinin karmaşıklığı, vergi memurlarının sahip oldukları geniş takdir yetkileri, yolsuzluklara verilen cezaların düşüklüğü ve vergi kaçıran mükelleflerin vergi memurları üzerinde oluşturduğu baskılar bunlardan sadece birkaçıdır. Bu çalışma, gelir idarelerinde yolsuzluklara neden olan fırsat ve motivasyonlar ile bu bunlarla mücadele yollarının incelenmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelir idaresi, Yolsuzluk, Vergileme, Kamu mali yönetimi

JEL Sınıflandırması: H83, D73

Abstract

Revenue administration is very important for a state’s economic development as it significantly affects its public expenditures capacity. But corruption in revenue administration can have a serious impact on fiscal sustainability by reducing the tax revenue of a government. Corruption in revenue administration also discourages honest taxpayers by making the black-market a more attractive alternative. Revenue administration is an attractive sector for corruption to take place as the opportunities and motivations to engage in illicit activity are numerous. The complexity of tax systems, the high discretionary powers of tax officials, the low cost of punishment, the pressure from tax evaders are only some factors creating environment for corruption in revenue administration. The aim of this study is to examine opportunities, motivations and fighting methods of corruption in revenue administrations.

Keywords: Revenue administration, Corruption, Taxation, Public financial management

JEL Classification: H83, D73

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text