Bir Yönetim Modeli Önerisi: Toplam Entropi Yönetimi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Bir Yönetim Modeli Önerisi: Toplam Entropi Yönetimi
[Suggestion of a Management Model: Total Entropy Management]

Yazar(lar): Göksel Alpan, İsmail Efil

Cilt: 2

Sayı: 1

Yıl: 2011

Sayfa: 53 – 87

ISSN: 1309-2448

Özet

Çalışmanın amacı; evrendeki düzensizliğin, belirsizliğin, bilgi eksikliğinin ve kullanılamaz hale gelmiş enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek “entropi” kavramını metafor olarak kullanarak, tüm entropi kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefleyen, yeni bir yönetim modelinin kavramsal temellerinin oluşturulmasıdır. Çalışma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, çok disiplinli ve bütünsel bir yaklaşımla yürütülmüş ve entropi kavramının; uygarlık tarihi, ekonomi, siyaset bilimi, ekoloji, kuantum fiziği, nanoteknoloji, bilgi teorisi, ağ bilimi, sistem kuramı, işletme yönetimi, yönetim felsefesi gibi birçok disiplinle olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada öncelikle “entropi” kavramı tanımlanmış ve bu kavramla ilgili; ısı ölümü, madde kaosu, bilgi entropisi, sosyal entropi, negatif entropi, entropik verimlilik, tersinirlik, doğal entropi, teknolojik entropi gibi kavramlar açıklanmıştır. İzleyen bölümlerde ise günümüzde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik, sosyal ve yönetsel sorunlar ile entropi kavramı arasındaki ilişkiler kurularak önemli küresel entropi kaynakları incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise; kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve işletmelerde uygulanabilecek, “Toplam Entropi Yönetimi” adlı yeni bir yönetim modelinin kavramsal temelleri oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Entropi, Entropi yönetimi, İşletme yönetimi, Enerji, Ekoloji

JEL Sınıflandırması: M10, M14, Q01

Abstract

Entropy” can be defined as the measure of disorder, uncertainty and consumed energy in a system or in the Universe. In the study, entropy concept is used as metaphor and it is aimed to construct the conceptual basis of a new management model which can be utilized to manage all entropy sources effectively. The study is conveyed with a multidisciplinary and holistic approach and by the use of qualitative research techniques. In the study, it is examined the relations of the entropy concept with different disciplines like civilization history, sociology, economy, political sciences, ecology, environmental ethics, classical physics, quantum physics, nanotechnology, genetic science, information theory, network science, system theory, business management etc. and after the evaluation of the findings, it is constructed the conceptual basis of a new management model. At the beginning of the study, entropy concept is defined in detail and related concepts like social entropy, information entropy, negative entropy, heat death, matter chaos, entropic efficiency etc. are explained. Afterwards, important global entropy sources are examined and relations of the concept with actual political, economical, ecological, social and managerial problems and concepts are explained. The main aim of the study is to construct the conceptual basis of a new management model called “Total Entropy Management” which can be applied to governmental organizations, non profit organizations and business enterprises to be able to manage all entropy sources effectively.

Keywords: Entropy, Entropy Management, Organizational Management, Energy, Ecology

JEL Classification: M10, M14, Q01

 
 

 

Halfera