Yeni Ürün Geliştirme Sürecini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: A Content Analysis of Factors Affecting New Product Development Process
[Yeni Ürün Geliştirme Sürecini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi]

Yazar(lar): Eda Atılgan-İnan, Aslıhan Büyükküpçü, Serkan Akıncı

Cilt: 1

Sayı: 3

Yıl: 2010

Sayfa: 87 – 100

ISSN: 1309-2448

Özet

Çalışmanın amacı uluslararası pazarlama literatürünü yeni ürün geliştirme süreci açısından değerlendirmek ve süreçte etkili olan faktörlerde gözlenen değişimi yönetim anlayışlarındaki değişimle kıyaslamaktır. Bu amaçla “yeni ürün geliştirme” ve “yeni ürün performansı” ifadeleri seçilen üç uluslar arası pazarlama dergisinin özetlerinde aranmıştır. Süreçteki değişkenler gruplandıktan sonra ilgili dönemdeki yönetsel bakış açılarıyla kıyaslanmıştır. Sonuçlar örgütsel faktörlerin daima önemli olduğunu ve bunun da inovasyon sürecinin doğasıyla uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak içsel faktörlerin etkisi 21.yüzyılda artmaya başlamıştır ve bu da yönetim perspektifinde etkisi artmaya bağlayan kaynak temelli yaklaşıma uygundur. Bu çalışma konuyu uluslar arası pazarlama perspektifinden ele almış olmasından dolayı benzer literatür taramalarından farklıdır. Bu nedenle AR&GE ve diğer pazarlama çalışmaları taramaya dahil edilmemiştir ve çalışma uluslar arası alandaki firmaların bakış açılarını yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni ürün geliştirme, Yeni ürün performansı, Uluslararası pazarlama, Uluslararası yönetim, Inovasyon

JEL Sınıflandırması: M31, O31

Abstract

The objective of this study is to review the international marketing literature on new product development process and compare the changes in the important factors in the process with the changes in the management approaches. For this purpose, the articles in three international marketing journals were selected and “new product development” and “new product performance” were searched for in the abstracts. After grouping the variables in the process, they were compared with the perspectives of management in the related periods. The results indicated that organizational factors have always been important for new product development process, which is in line with the nature of the innovation process. But the emphasis on internal factors has increased in the 21st century which is congruent with the change in management perspective foregrounding resource based view. The study differs from the similar literature review studies on the point that it deals with the topic from international marketing perspective. Therefore, R&D and other marketing studies are not included in the review and the study proposes the important factors from international firms’ point of view.

Keywords: New product development, New product performance, International marketing, International management, Innovation

JEL Classification: M31, O31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text