Tatil Satınalma Sürecinde İtici Faktörler, Bilgi Arama ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Tatil Satınalma Sürecinde İtici Faktörler, Bilgi Arama ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma
[The Relationship among Push Factors, Information Search and Satisfaction in Holiday Purchasing Process: A Survey on Domestic Tourists]

Yazar(lar): Sirvan Sen Demir

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 119 – 132

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmanın amacı, yerli turistlerin tatil satınalma sürecinde itici faktörler, bilgi arama ve tatil memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Muğla bölgesinde yapılan bu çalışmada öncelikle konuyla ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Buradan elde edilen bilgilerle araştırma modeli oluşturulmuş ve buna göre bir anket geliştirilmiştir. Yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplam 375 turist ile bir anket yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve LISREL istatistik programları ile analiz edilmiştir. Verilerin yapısal ve yakınsak geçerliliği açıklayıcı faktör analizi ile ortaya konmuştur. Daha sonra itici Faktörler, Bilgi Arama ve Tatil Memnuniyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla oluşturulan hipotezlerin ölçülmesi için yapısal eşitlik modelinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. İtici Faktörler ile Bilgi Arama arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı şekilde itici Faktörler ile Tatil Memnuniyeti ve Bilgi Arama ile Tatil Memnuniyeti arasında da pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuçta oluşturulan tüm hipotezler kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muğla, Yerli turistler, İtici faktörler, Bilgi arama, Tatil memnuniyeti

JEL Sınıflandırması: M30, M31

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship among push factors, information search and holiday satisfaction in the purchasing process of domestic tourists. At first, a literature review was conducted with regards to the research. Then a questionnaire was developed from the studies reviewed in the literature. Data were collected by researchers in face-to-face interviews with 375 tourists in Mu?la region and then these were analyzed through SPSS and LISREL statistical programs. Structural and convergent validity of the data were presented for consideration via the explanatory factor analysis. Afterwards, a confirmatory factor analysis was conducted in structural equation modelling to test the hypotheses leading to determination of the relationship among push factors, information search and holiday satisfaction. A positive relationship was found between push factors and information search. Similarly, a positive and meaningful relationship was found between push factors and holiday satisfaction, and between information search and holiday satisfaction, as well. Consequently, all hypotheses were accepted.

Keywords: Mugla, Domestic tourists, Push factors, Information search, Holiday satisfaction

JEL Classification: M30, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text