Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği
Yazar(lar): Elif Karakurt Tosun, Zerrin Firat
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 173-195
ISSN: 1309-2448 
Özet

21. yüzyılda konut, bireylerin barınma ihtiyacını karşılayan bir araç olma özelliğinin yanında yatırım aracı, toplumsal yapıda statü göstergesi, ekonomik güvenceye yardımcı mal olma gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Konutun sahip olduğu işlevlere paralel olarak bireylerin konut tercihlerini belirleyen kriterler de farklılık göstermektedir. Bu çalışmada küreselleşme süreçleriyle birlikte kentsel yapıda tanık olunan mekânsal ve kültürel değişimlerin konut algılaması üzerindeki etkileri ele alınarak konut olgusu ve konutun işlevleri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Bursa kentinde bireylerin konut tercihlerini etkileyen unsurların neler olduğunun tespit edilmesi hedeflenmektedir.Bursa’da yaşayan bireylerin konut olgusuna bakış açıları ve yaşayacakları konutları seçerken dikkate aldıkları veya alacakları kriterlerin neler olduğu yüzyüze gerçekleştirilen anket yöntemi ile araştırılmaktadır. Bireylerin alacakları konuta ilişkin kriterlerin neler olduğunun tespit edilmesi, kentsel mekânın fiziksel olarak şekillenmesinin bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda fakat kent planlarını destekleyici yönde gerçekleştirilmesi sürecinde kent yöneticilerine ve plancılarına karar alma ve uygulama sürecinde yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme süreçleri, konutun anlamı, konut tercihleri, Bursa

JEL Sınıflandırması: R14, R21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera