Kaynak Avantajı Kuramı Üzerine Kavramsal Bir Bakış

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Kaynak Avantajı Kuramı Üzerine Kavramsal Bir Bakış
[A General Conceptual View on Resource Advantage Theory]

Yazar(lar): Bilal Yalçın

Cilt: 1

Sayı: 2

Yıl: 2010

Sayfa: 63-71

ISSN: 1309-2448

Özet

İşletmelerin bir yandan varlıklarını sürdürebilmeleri için kaynakları ile kendilerini finanse etmeleri diğer yandan tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini düşünerek onlara en düşük maliyetle en yüksek değerde ürünler ve hizmetler sunmaları beklenir. Bu şartlarda üretim yapmaya çalışan işletmelerin aynı zamanda önce kendi sonra da rakip firmaların davranışlarını analiz etmeleri ve kendilerini buna göre konumlandırmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, işletmelere rekabet avantajı sağlamak için ileri sürülen kaynak avantajı kuramının kavramsal bir bakış açısı ile ele alınması amaçlanmıştır. Kuram, işletmelerin rakip firmalardan daha düşük maliyetle elde ettiği kaynaklara sahip olmasının rekabet avantajı sağlayacağını, işletmenin kaynakları (yetenekleri), pazar pozisyonu, finansal performansı ve çevresel faktörleri ile beraber açıklamıştır. Kuram, işletmelerde verimlilik ve etkinlik artırıcı sonuçlar meydana getirebilmektedir ve işletmelerin pazarlama stratejilerini meydana getirmelerinde önemli bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Avantajı Kuramı, Rekabet avantajı, Kaynaklar, Yetenekler

JEL Sınıflandırması: D40, P51

Abstract

In order to continue for an organization to exist it needs to finance itself for its own resource on the other hand service with considering consumers need and expectations by present them lowest price and highest quality also. Under these conditions these kind of organizations need to analyze the behaviour (nature) of the rival organizations and position themselves accordingly in order to get advantage on the rival organizations. In this study, a general conceptual view on resource advantage theory is developed. Theory explains having the lowest cost resources than rival organisations geting advantage with organisation resources, market position, financial performance and evironmental factors. Theory is able to achieve efficiency and effectiveness in the organisations and use to have strategic marketing decisions.

Keywords: Resource Advantage Theory, Competitive advantage, Resources, Competences

JEL Classification: D40, P51

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text