Karara Varma İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerlendirmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Karara Varma İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
Yazar(lar): İnci Dursun, Kutalmış Emre Ceylan, Ebru Tümer Kabadayı
Cilt: 6
Sayı: 3
Yıl: 2015
Sayfa: 113-128
ISSN: 1309-2448
Öz
Karara varma ihtiyacı (KaVİ) insanları, çabuk karar verme ve yargıda bulunmaya yönelten aciliyet hissi yaşamlarına sebep olan motivasyonel bir mekanizmadır. KaVİ bir konuya ilişkin kararsızlık ve belirsizlik yaşamak yerine kesin bir karara varma yönündeki istek olarak tanımlanır. KaVİ bilgi arama ve işleme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini anlamada önemli bir role sahiptir. Kalıcı kişisel bir eğilim olarak KaVİ’nin ölçümüne yönelik bir ölçek geliştirilmiş, (Webster ve Kruglanski, 1994), kısaltılmış ve iyileştirilmiştir (Houghton ve Grewal, 2000). Bu araştırmanın amacı, indirgenmiş KaVİ ölçeğinin Tükçe versiyonunu geliştirmek, ölçeğin faktör yapısını incelemek, geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektedir. Gerekli veri İstanbul Kocaeli ve İzmir’de yaşayan toplam 1094 kişilik bir örneklemeden toplanmıştır. Önceki araştırma sonuçları ile paralel şekilde “hızlı karar verme” ve “yeni fikirlere kapalı olma” unsurları ayrı faktörler olarak belirmiştir. Bu durum KaVİ’nin ileri sürülen tek boyutluluk iddiası ile tutarsızlık sergilemiştir. Sonuçların olası nedenleri tartışılmış, üç boyutlu sadeleştirilmiş bir ölçüm modeli geliştirilmiş ve ölçüm kalitesi daha yüksek bir Türkçe KaVİ ölçeğinin geliştirilebilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Amatör epistemik teori, karara varma ihtiyacı ölçeği, ölçek geçerleme
JEL Sınıflandırması: M31, M39

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text