İş Rotasyonu Uygulamalarının Motivasyon Üzerine Etkileri: Otomotiv İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: The Effects of Job Rotation Practices on Motivation: A Research on Managers in the Automotive Organizations
[İş Rotasyonu Uygulamalarının Motivasyon Üzerine Etkileri: Otomotiv İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma]

Yazar(lar): Kurtuluş Kaymaz

Cilt: 1

Sayı: 3

Yıl: 2010

Sayfa: 69 – 85

ISSN: 1309-2448

Özet

İş rotasyonu, birçok firmanın çeşitli hiyerarşik seviyelerde uyguladığı yaygın bir iş dizaynı yaklaşımıdır. Rotasyon, firmaların beşeri yapıyı, teknik süreçler ile uyumlaştırma çabasının ve kararlılığının bir sonucudur. Türkiye’de çoğunlukla yabancı sermaye ağırlıklı firmaların başarı sağladığı tekniğin, çalışan performansını arttırma amacına hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Bu amaca ulaşabilmenin ilk koşulu, iş rotasyonu uygulamalarının öncelikle çalışan motivasyonunda beklenen etkiyi yaratmasını temin etmektir. Bu açıdan rotasyon, monotonluğu azaltma, çalışanı yöneticiliğe hazırlama, en yüksek verimi sağlayacak işi-pozisyonu tespit etme, sosyal iletişimi arttırma, bilgi-beceri seviyesini yükseltme fonksiyonları aracılığı ile sözkonusu motivasyonel etkiyi sağlayacaktır. Dolayısıyla bu makale, “iş rotasyonu uygulamaları, motivasyonu olumlu yönde etkilemektedir.” biçimindeki yerleşik kuramsal söylemi test etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, araştırma verileri iş rotasyonu uygulamalarının motivasyon üzerinde etkili olduğu sonucunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşdizaynı, İş rotasyonu, Motivasyon, Çalışan performansı, İş genişletme

JEL Sınıflandırması: M50, M54

Abstract

Job rotation is a job design approach widely used by many companies at various hierarchical levels. By adopting the human structure of the company with technical processes, job rotation is the consequence of effort and determination. In Turkey it can be said that it is companies with a majority of foreign capital who have successfully applied this technique with the aim of improving workers performance. To reach this goal the first condition is to ensure that job rotation practices generate the expected effect on an employee’s motivation. From this angle, decreasing monotony, preparing the employee for management, defining the most productive job/position and increasing the level of knowledge and skills are the functions by which the said motivational effect will be achieved. Consequently this study aimed to test the established hypothesis expressed as ‘job rotation practices have a positive effect on motivation’. In this context, the research results verified that job rotation applications effect motivation.

Keywords: Job design, Job rotation, Motivation, Employee performance, Job enlargement

JEL Classification: M50, M54

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text