Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları
[Food Retailers’ Objectives of Developing Private Label Products and Their Perspectives to Private Label Products]

Yazar(lar): Serkan Kılıç

Cilt: 2

Sayı: 1

Yıl: 2011

Sayfa: 173 – 188

ISSN: 1309-2448

Özet

Yoğun rekabet ortamında perakendeciler, rakiplerine göre farklılık yaratmak ve pazar payı kazanmak üzere kendilerine ait olan markalı ürünleri (özel markalı ürünler) geliştirmeye yönelmektedirler. Diğer yandan perakendeciler, özel markalı ürünleri geliştirmede bazı amaçlara sahiptirler. Bu noktada bu çalışma, ülkemizdeki gıda perakendecilerinin bazı özellikleri ile özel markalı ürünleri geliştirme amaçları arasındaki farklılıkları ortaya koymakta ve özel markalı ürünlere yönelik beklenti ve eğilimleri araştırmaktadır. Araştırma sonuçları, gıda perakendecilerinin özel marka sahipliğine göre özel markalı ürünleri geliştirme amaçlarında farklılık bulunmadığını ortaya koymaktadır. Buna karşın, gıda perakendecilerinin faaliyet düzeyi, şube sayısı ve ölçeğine göre özel markalı ürünleri geliştirme amaçlarında bazı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Çalışmada ayrıca gıda perakendecilerininönümüzdeki dönemlerde özel markalara yönelik talepte bir artış bekledikleri ve özel markaları geliştirmeye daha fazla yöneldikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Perakendecilik, Gıda perakendeciliği, Marka, Özel marka

JEL Sınıflandırması: L66, L81, M31

Abstract

In the intensive competitive environment, retailers incline to develop their own branded products (private label products) to make a differentiation over their rivals and to gain a market share. On the other side, retailers’ have some objectives in developing private label products. At this point, this study put forwards the differences between retailers’ some characteristics and objectives of developing private label products and investigates the tendencies and expectations towards private label products. The results of the research present that there are no differences in the objectives of developing private label products according to the food retailers’ ownership of private label. However, it is found that there are some differences in the objectives of developing private label products according to the food retailers’ level of activity, number of branches and scale. In the study, it is also put forward that food retailers expect an increase in the demand of private label products at nearly terms and inclining to develop private labels more than before.

Keywords: Retailing, Food retailing, Brand, Private label

JEL Classification: L66, L81, M31

 
 
 
 

 

Halfera