Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma
[An Analysis of the Co-integration and Causality Relationship between Electricity Consumption and Gross Domestic Product (GDP) in the Developing Countries: An Empirical Study of Turkey]

Yazar(lar): Ayhan Kapusuzoğlu, Mehmet Baha Karan

Cilt: 1

Sayı: 3

Yıl: 2010

Sayfa: 57 – 68

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmada 1975-2006 dönemi için, Türkiye’deki elektrik tüketimi ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki uzun dönemli ilişki ile nedensellik ilişkisi ekonometrik modeller kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak yapılan eş-bütünleşme analizi sonucunda, elektrik tüketimi ile gayri safi yurt içi hasıla arasında uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Vektör hata düzeltme modeli doğrultusunda yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda ise, elektrik tüketimi ile gayri safi yurt içi hasıla arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkiye’deki ekonomik büyüme sürecinde gayri safi yurt içi hasıla miktarının uzun vadede elektrik tüketimini pozitif yönde etkileyen önemli bir değişken olduğu ve bu nedenle de ekonomik büyüme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek açısından da uzun dönemde elektrik enerjisi ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarının herhangi bir aksama olmadan zamanında temin edilmesinin, ekonomik üretim ve tüketim sürecinin istikrarı açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrik tüketimi, Gayri safi yurt içi hasıla, Ekonomik büyüme, Eş-bütünleşme, Nedensellik

JEL Sınıflandırması: C32, Q43

Abstract

In this study, long term relationship and causality relationship between electricity consumption and gross domestic product in Turkey for the period 1975-2006 were investigated. As a result of the co-integration analysis made firstly in this study, the long term relationship between the electricity consumption and gross domestic product was found. According to the result of Granger causality analysis made in accordance with vector error correction model, it was determined that there was unidirectional causality relationship between electricity consumption and gross domestic product. According to the findings, it can be said that in the process of economic growth in Turkey, gross domestic product amount was an important variable which affected the electricity consumption positively in the long term and therefore it can be said that it is important to provide the primary energy sources used in electricity energy production and electricity energy in the long term and in time without any interaction for preventing the failures which may arise during the process of economic growth and for the stability of the economic production and consumption process.

Keywords: Electricity consumption, Gross domestic product, Economic growth, Co-integration, Causality

JEL Classification: C32, Q43

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text