E-öğrenmede Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Model Önerisi

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:E-öğrenmede Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Model Önerisi
Yazar(lar):Barış Kantoğlu, Orhan Torkul, Remzi Altunışık
Cilt:4
Sayı:1
Yıl:2013
Sayfa:121-141
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmada e-öğrenme öğrenci memnuniyetini etkileyen faktörlerin görece önemleri incelenmeye çalışılmaktadır. Kapsamlı bir literatür taraması ışığında e-öğrenme öğrenci memnuniyetini şekillendiren faktörleri içeren bir model önerisi yapılmaktadır. Sözkonusu modelde yer alan faktörler beş grup altında toplanmakta olup, bu grupları oluşturan faktörler ise on beş tanedir. Bu on beş alt faktör; öğrenci-öğretim üyesi etkileşimi, öğrencinin bilgisayar kullanım düzeyi, öğrencinin bilgisayar kullanımına karşı tutumu, öğretim üyelerinin e-öğrenmeye ilgisi, ders materyal kalitesi, gelişimin izlenebilirliği, kullanım kolaylığı, sisteme erişim, sistemde etkileşim kalitesi, kalite, esneklik, materyal güncelleme, üniversite desteği, öğrenci takibi ve kurs yönetimidir. Sözkonusu modeli test etmek amacıyla Sakarya Üniversitesi e-öğrenme programlarına katılan toplam 562 öğrenci üzerinde anket uygulaması yapılmaktadır. Keşifsel faktör analizi bu on beş alt faktörden oluşan çözüm yerine on alt faktörden oluşan bir modelin daha uygun olacağını göstermektedir. Ayrıca, regresyon analizi bulguları bu on alt boyuttan sadece altı tanesinin e-öğrenme öğrenci memnuniyetini etkilemekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müşteri memnuniyeti, Bilişim Sistemleri, E-öğrenme öğrenci memnuniyeti, keşifsel faktör analizi, regresyon analizi.

JEL Sınıflandırması: L86, M15, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text