Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü

Yazar(lar): Memduh Begenirbaş, Abdullah Çalışkan

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 109-127

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışmada, hizmet sektörü çalışanlarının duygusal emek gösterimlerinin, onların İş Performansı (İP) ile İşten Ayrılma Niyetleri (İAN) üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu etkilerde, kişiler arası çarpıklığın aracılık rolüne bakılmıştır. Bu maksatla, Ankara’da özel hizmet sektöründe çalışan 403 katılımcıdan anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkileri korelâsyon ve regresyon analizleri ile ortaya konurken, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması esnasında yapısal eşitlik modelinden istifade edilmiştir. Bulgulara göre, hizmet sektörü çalışanlarının duygusal emeklerinin, İP’leri ve İAN’leri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmüştür. Özellikle, yüzeysel rol yapan çalışanların İP’leri düşük iken, İAN’lerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kişiler arası çarpıklığın da çalışanların İP’lerine olumsuz etkileri ve İAN’lerine ise olumlu katkılarının olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, çalışanların duygusal emeklerinin iş performanslarına ve işten ayrılma niyetlerine, örgüt içinde yaşamış oldukları kişiler arası çarpıklığın kısmi aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulgularıyla ilintili olarak, etkin ve verimli hizmet sektörü çalışanlarının temini ve idamesi için hizmet sektörü yöneticilerine de konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, iş performansı, işten ayrılma niyeti, kişiler arası çarpıklık.

JEL Sınıflandırması: M10, M12, D23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text