Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
Yazar(lar):Ali Bayrakdaroğlu
Cilt:3
Sayı:4
Yıl:2012
Sayfa:57-75
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı, bir bankacılık hizmeti olan internet bankacılığının kullanımını etkileyen faktörleri belirleyerek bu faktörlerin müşterilerin demografik özellikleri ile olan ilişkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırma modeli çerçevesinde 6 hipotez geliştirilmiştir. Çalışmada faktörleri belirlemek için anket formu hazırlanmış ve Ege Bölgesinde yer alan 5 ilde uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin 525’inden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler aşamalı olarak faktör analizi, regresyon analizi, t testi ve ANOVA analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre güvenlik ve gizlilik başta olmak üzere, güven, yenilikçi olma, kullanım kolaylığı, farkında olma, internet bağlantısının kalitesi, sosyal çevrenin etkisi ve bilgisayar kullanma yeterliliği gibi faktörlerin internet bankacılığı kullanımı üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada, bireylerin demografik özelliklerine bağlı olarak internet bankacılığı kullanımını etkileyen faktörleri değerlendirmelerinde farklılıklar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı, Müşteri Algısı, ANOVA

JEL Sınıflandırması: G21, D91, O52

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text