Bankaların Sermaye Yeterliliği Oranı Açısından Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Bankaların Sermaye Yeterliliği Oranı Açısından Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Yazar(lar): Ahmet Bostancı, Turhan Korkmaz
Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2014
Sayfa: 15-41
ISSN: 1309-2448
Özet
Gelişmiş bir RMD modeli kullanan bir bankanın daha basit RMD modeli kullanma durumuna göre göreceli olarak risklerini daha iyi ölçtüğü için daha düşük bir piyasa riskine esas tutar (PRET) tutması gerektiği beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, riskleri daha iyi ölçebilen gelişmiş RMD modelleri daha düşük bir PRET’i sağlayacağı hipotezinin test edilmesidir. Çalışmada RMD hesaplama yöntemlerinden tarihi volatilite, tarihi simülasyon, EWMA, GARCH (1,1), GARCH (1,1)-Bootstrap ve GARCH (1,1)-GED modelleri kullanılmıştır. Elde edilen RMD sonuçları geriye dönük test işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlem sonucu çarpım faktörü (h) (veya model güvenlik çarpanı) belirlenip PRET simüle edilmiştir. Gerçek veriler için sonuçlar yorumlandıktan sonra aynı süreç altı tane farklı özelliğe sahip rassal olarak üretilmiş veri seti için tekrarlanıp sonuçların tutarlılığı sınanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, GARCH (1,1)-Bootstrap ve GARCH (1,1)-GED modelleri gibi gelişmiş RMD modellerinin daha düşük PRET’i sağlayacağı hipotezi doğrulanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Basel II, geriye dönük test, riske maruz meğer, sermaye yeterlilik oranı, piyasa riskine esas tutar
JEL Sınıflandırması: G17, G21, G32, G38

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera