Annelik Söylemleri ve Türk Annelerin Tüketim Pratikleri

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Discourses of Motherhood and Consumption Practices of Turkish Mothers
[Annelik Söylemleri ve Türk Annelerin Tüketim Pratikleri]

Yazar(lar): Ayla Özhan Dedeoğlu

Cilt: 1

Sayı: 3

Yıl: 2010

Sayfa: 1-15

ISSN: 1309-2448

Özet

Aile içinde çocuk bakımından lojistik ve duygusal açıdan öncelikli sorumlu olarak görülen anneler, çocuklarının gelecekteki kimliklerinin ve kültürel değerleri ve eğilimlerinin oluşumunda eylemliliğe (agency) sahiptirler. Aynı zamanda rol model olmanın yanında, sosyal baskı kaynağı ve kişisel destek olarak da rol oynayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı özellikle eğitimli, orta sosyal sınıfa mensup ve kendi tüketim kararlarına bağımlı çocu(ğu)kları olan Türk annelerin annelik söylemlerini araştırmak ve bu söylemlerin gıda ve giyim gibi ürünlerin tüketim pratiklerinde nasıl ortaya çıktığını araştırmaktır. Sanal topluluklarda katılımcı olan annelerin söylemsel ve tüketime ilişkin pratikleri kalitatif araştırma teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Tüketim pratiklerinde ortaya çıkan temel söylemler “iyi annelik” ve “kişisel başarı olarak annelik”’tir. Altta yatan ve eksik söylemler de ayrıca tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Annelik söylemleri, Baskın ve alternatif söylemler, Tüketim pratikleri, Sanal topluluklar, Tüketici davranışı

JEL Sınıflandırması: M31, M39

Abstract

Being primarily responsible of conducting logistical and emotional work of child-rearing, mothers have agency in formation of the child’s future identity, cultural values and dispositions, and serve as role models, sources of social pressure, and interpersonal support. This article aims to discover discourses of motherhood of Turkish mothers, especially educated and middle class, who have children dependent on their consumption decisions and how their discourses figure in their consumption practices of products, such as food and clothing, which they buy on behalf of their children. Discursive and consumption practices of Turkish mothers who are participating in selected virtual communities are analyzed by means of qualitative research methods. Main discourses that can be observed in their told consumption practices appeared to be the “good mothering” and “motherhood as personal achievement”. Backgrounding and absent discourses are also discussed.

Keywords: Discourses of motherhood, Dominant and alternative discourses, Consumption practices, Virtual communities, Consumer behavior

JEL Classification: M31, M39

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text