A Research to Determining the Impact of 360 Degree Performance Evaluation System on Organizational CommitmentArticle Information

Journal: Business and Economics Research Journal

Title of Article: 360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
[A Research to Determining the Impact of 360 Degree Performance Evaluation System on Organizational Commitment]

Author(s): Gülten Eren Gümüştekin, Derya Ergun Özler and Fatma Yılmaz

Volume: 1

Number: 1

Year: 1

Page: 1-20

ISSN: 1309-2448

Abstract (Turkish)

Bu çalışmanın amacı, işletmelerde uygulanan 360 derece performans değerleme sisteminin işgörenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinin olup olmadığı, varsa bu etkinin hangi yönde olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bunun yanında 360 derece performans değerleme sistemi içinde kabul gören sekiz temel yeteneğin örgütsel bağlılık ile örgütsel bağlılık boyutları olan duygusal, devam ve normatif bağlılık üzerindeki etkisinin ortaya konması da araştırmanın amaçları arasındadır. Bu amaçla, 360 derece performans değerleme sistemini uygulayan dört farklı işletmede anket çalışması yapılmış ve anket sonuçları yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 360 derece performans değerleme sistemini kullanan işletmelerde örgütsel bağlılık düzeyinin daha yüksek olduğu ve bu sistemin oluşmasını sağlayan sekiz temel yetenek ile örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılık türleri arasında pozitif yönde, doğrusal bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Bu temel yeteneklerden örgütsel bağlılığı en çok iletişim yeteneğinin etkilediği ve onu sırasıyla liderlik, görev yönetimi, işgörenin geliştirilmesi, değişimlere uyabilirlik, başkalarının yetiştirilmesi, insan ilişkileri ve üretim/iş sonuçlarının izlediği ortaya çıkmıştır.

Abstract (English)

This study tries to find out whether the 360 degree performance evaluation system (PES) has an influence on employees in terms of organizational commitment. Then it attempts to determine direction of the impact on commitment. In more detail, the study focuses on the eight key competencies acknowledged by the 360 Degree PES and their respective impacts on organizational commitment dimensions namely affective, continuance and normative. To this end, four different organizations were targeted for the survey which was developed to collect attitudinal information relevant to dimensions of organizational commitment and to key competences defined by 360 degree PES. The results mainly show that the businesses which implement 360 degree PES are more likely to have high levels of organizational commitment. The findings indicate an important degree of positive correlation between key competencies and commitment dimensions. The most influential competency on commitment appears to be communication which is followed by leadership, task management, employee development, adaptability to change, training others, human relations and production/work outputs.

Keywords: 360 degree performance evaluation, Key employee competencies, Affective commitment, Continuance commitment, Normative commitment

JEL Classification: M12, D23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text