Türkiye’de Yoksulluğun Boyutuna İlişkin Ekonometrik Analizler

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de Yoksulluğun Boyutuna İlişkin Ekonometrik Analizler
[
Econometric Analyses of Poverty Dimension in Turkey]

Yazar(lar): Özlem Ayvaz Kızılgöl ve Çiğdem Demir

Cilt: 1

Sayı: 1

Yıl: 2010

Sayfa: 21-32

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2002-2006 yılları arasında gelirlerine ve tüketim harcamalarına göre Türkiye’deki hanehalklarının yoksulluğunu belirleyen unsurları tespit etmektir. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 Hanehalkı Bütçe Anketleri’nden alınmıştır. Sonuçlar, hanehalkı reisinin yaşı ve eğitim seviyesi arttıkça yoksulluk riskinin azalmakta olduğunu, kırsal kesimde yaşayan hanehalkının yoksulluğunun daha fazla olduğunu ve 2002 yılında yoksulluk oranlarının en fazla, 2006 yılında ise en az olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluğun belirleyicileri, Eşdeğer fert başına tüketim, Eşdeğer fert başına gelir, Göreceli yoksulluk yaklaşımı

JEL Sınıflandırması: I30, I38, I32

Abstract

The aim of this study is to state the components which determine the poverty of households in Turkey according to incomes and consumption expenditures between the years 2002 and 2006. The data was taken from the Household Budget Surveys of Turkey Statistical Institute for the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006. Results demonstrate that poverty risk decreases when the head of the household’s age and education level increases, results also demonstrate that rural household’s poverty is much bigger and finally in 2002 poverty rates were at maximum while in 2006 poverty rates were at minimum.

Keywords: The determinants of poverty, Per equivalent adult consumption, Per equivalent adult income, Relative poverty approach

JEL Classification: I30, I38, I32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text