Yönetim Kontrolünün Çalışanların Davranış Performansına Etkisi: İlaç Şirketlerinde Bir Uygulama

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı:Yönetim Kontrolünün Çalışanların Davranış Performansına Etkisi: İlaç Şirketlerinde Bir Uygulama
[The Effects of Management Control on Employees’ Behavior Performance: A Case in Pharmaceutical Companies]

Yazar(lar): Rahmi Yucel, Selim Sait Eren

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 97 – 118

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu anket çalışması resmi ve resmi olmayan kontroller, kontrole bağlı çalışan yönelimleri ve çalışanların davranış performansı arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmada değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modeli kullanılarak incelenmiştir. Araştırma Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 121 ilaç işletmesinde uygulanmış ve 560 ilaç mümessilinin resmi ve resmi olmayan kontrol, kontrole bağlı yönelim ve davranış performansı algıları anket aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; süreç kontrolü, resmi olmayan kontroller, mümessillerin kısa ve uzun vadeli yönelimleri ve davranış performansları üzerinde doğrudan ve dolaylı pozitif etkilere sahiptir. Ancak çıktı kontrolü sosyal kontrol dışındaki değişkenleri etkilememektedir. Ayrıca, resmi olmayan kontroller, kontrole bağlı yönelimler ve davranış performansı ile resmi kontroller kadar ilişkilidir. Özellikle, kişisel kontrol davranış performansı üzerinde anlamlı doğrudan ve kontrole dayalı yönelimler üzerinden dolaylı etkilere sahiptir. Bu açıdan çalışma resmi ve resmi olmayan kontroller arasındaki etkileşimin ve bunların davranış performansı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim kontrolü, Resmi ve resmi olmayan kontrol, Öğrenme odaklılık, Performans odaklılık, Davranış performansı, Yapısal eşitlik modeli

JEL Sınıflandırması: M39, M49, M10

Abstract

This survey study aims to explore the relations among the formal and informal control, employees’ orientations, and behavior performance. For this purpose, the research uses structured equation modeling to investigate the relationships of the variables. The research was carried out within 121 pharmaceutical companies operating in Marmara Region, and used a questionnaire to determine 560 medical sales representatives’ perceptions. According to the research findings; process control has direct and indirect positive effects on informal controls, control-related orientation of representatives, and their behavior performance. However, output control doesn’t affect directly any research variables except social control. In addition, informal controls are correlated to control-related orientations and behavior performance as formal controls. Particularly, self control has significant direct and indirect effect on behavior performance through control-related orientations. In this respect, the study provides contribution to understand the interaction between formal and informal controls and their effects on behavior performance.

Keywords: Management control, Formal and informal control, Learning orientation, Performance orientation, Behavior performance, Structured equation modeling

JEL Classification: M39, M49, M10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text