Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelişme Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Yeri

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelişme Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Yeri
[The Role of Development Agency in an Innovative-Based Regional Development Process]

Yazar(lar): Cem Okan Tuncel, Hasan Bakir

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 19-41

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmada yenilik temelli bölgesel gelişme sürecinde kalkınma ajanslarının rolü Türkiye örneği bağlamında incelenecektir. Günümüz bilgi çağı ekonomisinde bölgesel gelişme, bölge kaynaklarını rekabetçi üstünlükler sağlayacak teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönlendirmek suretiyle, olanaklı hale gelmektedir.Yeni fikirlerin yaratılması ve ekonomik faaliyetlere uygulanması olarak tanımlanabilecek “yenilik” (innovation) ise, iktisadi büyümenin uzun dönemli performansının temel belirleyicisi olmaktadır. Bilginin yaratılmasında ve öğrenilmesinde bölgelerin bilgi yoğun kapitalizmin ana unsuru olarak öne çıkması, bölgesel politikalarda da çeşitli değişim ve dönüşümleri gündeme getirmiştir. Bu dönüşümle beraber ortaya çıkan kurumlar Bölgesel Kalkınma Ajanslarıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yenilik sürecinin belirleyici olduğu bölgesel gelişme politikalarında kalkınma ajanslarının yerini incelemek ve Avrupa birliği deneyimine bağlı olarak öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Yenilik odaklı bölgesel yaklaşımlar, Bölgesel kalkınma, Bölgesel yenilik politikaları

JEL Sınıflandırması: R11, R38, R58

Abstract

In this study, the role of development agencies, in the innovative based regional development process, in the context of Turkey as an example, will be examined. In today’s information age economy, regional development can be achieved through canalizing regional sources to the technological development activities which will provide some competitive advantages. Innovation, which can be defined as the creation of new ideas and their implementation to economic activities, is the main source of long run economic growth performance. That the regions become prominent as the main fact of the information intensity capitalism has brought forward some changes and conversion in the regional policies as well. The aim of this study is to examine the role of the regional development agencies in the regional development policies in which the innovation process in Turkey is the determiner and to offer suggestions by relying on the EU experience.

Keywords: Development Agency, Innovation focused regional approaches, Regional development, Regional innovation system

JEL Classification: R11, R38, R58

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text