Türkiye’de Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimlerde Mali Sürdürülebilirlik Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimlerde Mali Sürdürülebilirlik Analizi
Yazar(lar): Recep Tekeli, Hakan Hotunluoğlu
Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2014
Sayfa: 113-127
ISSN: 1309-2448
Özet
Son yıllarda sıkça yaşanan ekonomik krizler hükümetlerin sürdürülemez politikalarının doğal sonucu olarak düşünülebilir. Mali sürdürülebilirlik hükümetin mevcut politikalarını muhafaza etme yeteneği anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Hamilton ve Flavin (1986) tarafından ortaya konulan zamanlararası borçlanma kısıtı yaklaşımından hareketle 1975 yılı ile 2012 yılı arası dönem verilerini kullanarak Türkiye ekonomisinde uygulanan mali politikaların sürdürülebilirliğini araştırmaktır. Bu amaç kapsamında bütçe açığı göstergesi olarak toplam kamu borçlanma gereğinin gayri safi yurt içi hâsılaya oranı olan KKBG/GSYİH değişkeni kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada yerel yönetimlerle merkezi yönetim mali sürdürülebilirlik açısından karşılaştırılmıştır. Literatürde durağanlığın test edilmesinde yapısal kırılmayı dikkate alan yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı öne sürülmektedir. Bu nedenle literatürdeki en güncel yöntemler ile yapısal kırılmanın meydana geldiği yıllar tespit edilmiş ve politik ekonomi bağlamında seçim yıllarının kırılmalar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada Türkiye’de güçlü formada bütçe açığı sürdürülebilirliğini destekleyici nitelikte bir bulgu elde edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Bütçe açıkları, mali sürdürülebilirlik, yapısal kırılma, birim kök, Türkiye
JEL Sınıflandırması: H61, H62

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text