Türkiye’de Lider-Üye Etkileşim Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar: Bibliyometrik Bir İçerik Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Lider-Üye Etkileşim Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar: Bibliyometrik Bir İçerik Analizi
Yazar(lar): Ali Murat Alparslan, Ömer Faruk Oktar
Cilt: 6
Sayı: 1
Yıl: 2015
Sayfa: 107-123
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışmanın amacı lider-üye etkileşimi kuramına dair yerli literatürde yayınlanan akademik makalelerin bibliyometrik bir içerik analizini gerçekleştirmektir. Böylece yerli literatürün lider üye etkileşimi olgusuna yaptığı katkı ortaya konacaktır. Ayrıca konu ile ilgili araştırma yapanlara ve yapacak olanlara önemli bir değerlendirme niteliği taşıyacaktır. Araştırma kapsamında 2014 yılına kadar yerli literatürde yayınlanmış ve ulaşılabilen 20 ampirik makale çalışma incelenmiştir. Lider üye etkileşimi olgusunun bağımlı değişken, bağımsız değişken ve aracı değişken olduğu durumlarda diğer bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğu ortaya konmuştur. Bulgulara göre örgütsel, kişisel ve lidere ilişkin unsurların örgüte yararlı davranış ve tutumlara dönüşebilmesi için lider-üye etkileşimin anlamlı bir aracılık rolünün olduğu görülmüştür. İşbirliği iklimi ve grup kültürünün oluşturulması, dönüşümcü liderlik, dışa dönük karakter yapısı ve öz yeterlilik lider-üye etkileşimini artırmakta; bu etkileşimde örgütün etkinliğini artıracak olumlu iş tutumlarını, psikolojik güçlendirmeyi ve iş performansını iyileştirerek örgütten ayrılma niyetini azaltmakta, hatta çalışanların örgütleri için fazladan çaba göstermelerine yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel davranış, liderlik, lider-üye etkileşimi, iş tutumları, bibliyometrik analiz
JEL Sınıflandırması: M54, D23, L2

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text