Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Yazar(lar): Aydanur Gacener Atış, Fatih Saygılı
Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2014
Sayfa: 129-141
ISSN: 1309-2448
Özet
2008 küresel krizinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2010 yılında kredilerin hızlı büyümesi ve Türk Lirası’nın aşırı değer kazanması nedeniyle, cari dengenin bozulma eğilimine girmesi üzerine makro finansal risklerin azaltılması konusuna odaklanmıştır. Bu amaçla yeni bir para politikası uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulama kredi genişlemesini yavaşlatarak, cari açığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yöneliktir. Bu politika değişikliğinden yola çıkarak, çalışmada, 2001 yılından sonra Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan cari açığın, kredi hacmindeki artıştan ne şekilde etkilendiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 1998:1-2013:1 dönemi üç aylık verileri yardımıyla cari açık ve toplam kredi büyüklüğü değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiler Vektör hata düzeltme modeli ile analiz edilmiş; ayrıca değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Bulgularımız, kredi hacmindeki artışın, cari açığı artırdığını; ancak sınırlı bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cari açık, kredi hacmi, eşbütünleşme, nedensellik, hata düzeltme mekanizması
JEL Sınıflandırması: E42, E51, F32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text