Türkiye’de Kamu Denetim Birimlerinde Saydamlık Uygulamalarının Genel Bütçeli Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Kamu Denetim Birimlerinde Saydamlık Uygulamalarının Genel Bütçeli Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi
Yazar(lar): Musa Gök, Sevda Akar
Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2014
Sayfa: 43-69
ISSN: 1309-2448
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kamu denetiminde saydamlık sorununu genel bütçeli idareler açısından değerlendirmektir. Çalışmada 47 idarenin denetim faaliyetlerindeki saydamlık uygulamaları söz konusu idarelerin internet sitelerinin taranması suretiyle incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre Teftiş Kurulları faaliyet ve denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşmamaktadırlar. Genel Bütçeli İdarelerden sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun denetimde saydamlık uygulamaları açısından öne çıktıkları görülmektedir. İç denetim birimleri ise birim faaliyet raporlarını ve denetim raporlarını doğrudan kamuoyuyla paylaşmamakta, ancak bunları yasal bir zorunluluk olarak İç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermektedirler. İnceleme kapsamındaki idareler gördükleri dış denetimin sonuçlarını da hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmamaktadırlar. Dış denetim birimi olarak Sayıştay ise 2013 yılı Aralık ayından itibaren denetim raporlarını yayınlamaya başlamıştır. Çalışma sonuçları, kamu mali yönetiminde saydam bir denetim sisteminin henüz oluşturulamadığına işaret etmektedir. Türk kamu denetim sisteminin yasal ve kurumsal temelde teftiş kurulları denetimlerini de kapsayacak biçimde yeniden tasarlanması gerekmektedir. Saydam ve hesap verebilir bir yönetim ve denetim anlayışının gerçek anlamda uygulanabilmesi için yasal eksiklikler giderilmelidir. Bütün bunların yanı sıra denetimin yansızlığı ve saydamlığı ile etkin bir biçimde uygulanabilirliğinin kurumsal ve yönetsel zihniyet değişimini de gerektirdiği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kamu denetimi, denetimde saydamlık, bütçe, Türkiye
JEL Sınıflandırması: H61, H80, H83, H89

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text