Türkiye Ekonomisi’nde Yaşanan 1994- 2001 Ekonomik Krizlerinin ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Finansal Oranlar ile İncelenmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye Ekonomisi’nde Yaşanan 1994- 2001 Ekonomik Krizlerinin ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Finansal Oranlar ile İncelenmesi
Yazar(lar): Süleyman Serdar Karaca, Reşid Çiğdem
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 41-54
ISSN: 1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinin ve tüm dünyayı etkileyen 2008 küresel ekonomik krizinin Türk İmalat Sanayi sektörüne olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, finansal oranlar yardımıyla krizlerin, Faktör Analizi ve Ayırma Analizi ile imalat sanayi sektörüne etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada finansal oranlar olarak Likidite Oranları, Finansal Yapı ile ilgili Oranlar, Faaliyet Oranları, Karlılık Oranları, Borsa Performans Oranları kullanılmıştır. Araştırma’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) 100 endeksine dâhil olan, imalat sanayi sektöründeki 135 firmanın 1991-2011 yılları arasındaki mali tablolarından elde edilen 15 adet finansal oran kullanılmıştır. Bu finansal oranlara Faktör Analizi uygulanarak 15 adet finansal oran gruplandırılarak üç faktör (verimlilik, risk ve karlılık)’e indirgenmiştir. Bu elde edilen faktörlere Ayırma Analizi uygulanarak 1994, 2001 ve 2008 krizlerinin öncesini ve sonrasını ayırmada hangi faktörlerin etkin olup olmadığı formülize edilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 1994, 2001 ve 2008 krizlerinin öncesi ve sonrasını ayırmada “risk ve karlılık faktörlerinin” etkin olduğu, verimliliğin ise etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, İmalat Sanayi, Finansal Oranlar, Faktör Analizi, Ayırma Analizi

JEL Sınıflandırması: G01,C38

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera