Türkiye Ekonomisinde 1980-2013 Dönemi Para Arzının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye Ekonomisinde 1980-2013 Dönemi Para Arzının Enflasyon Üzerindeki Etkisi
Yazar(lar): İsmail Şahin, Muhammet Karanfil
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 97-113
ISSN: 1309-2448
Öz
Türkiye’de ekonomik istikrarın sağlanması için enflasyon sorunu ile mücadelede farklı dönemlerde farklı para ve maliye politikaları uygulanmıştır. İzlenen bu politikalara rağmen enflasyon belli bir dönem istenilen düzeye çekilememiştir. Ancak son yıllarda enflasyondaki düşüş uygulanan politikaların etkinliğini göstermektedir. Bu politikalar sonucunda kısmen enflasyonda hedeflenen amaca ulaşılmıştır. Çalışmanın temel amacı para arzının enflasyon üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Ayrıca enflasyon olgusunun ilişkili olduğu diğer makro ekonomik değişkenler ile uygulanan politikaların etkinliği değerlendirilmiş ve bu bağlamda Türkiye’de 1980-2013 dönemi için para arzı, reel döviz kuru ve bütçe açığının enflasyon oranı üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Çalışmada para arzı, reel döviz kuru ve bütçe açığı gibi bazı makro ekonomik değişkenlerin enflasyon üzerindeki etkisi zaman serisi analizi ile incelenmiştir. Modelde bağımlı değişken olarak enflasyon oranı, bağımsız değişkenler ise para arzı, reel döviz kuru ve bütçe açığından oluşmaktadır. Yapılan çalışmada değişkenler arasındaki ilişki Johansen eştümleşme ve Granger nedensellik yöntemleriyle araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçta modelde yer alan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Enflasyon ve para arzı değişkenleri arasında ise doğrudan bir nedensellik bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon oranı, para arzı (m2), para politikası, eştümleşme, nedensellik
JEL Sınıflandırması: C13 C32, E31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text