Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi
Yazar(lar): Erkan Poyraz
Cilt:3
Sayı:2
Yıl:2012
Sayfa: 41 – 49
ISSN:1309-2448
Özet

Bankacılık sektörünün ulusal ekonomi içerisinde büyük önemi vardır. Bankalar tasarruf sahipleri ve bunu tahsis etmek isteyenlerle ekonomik kalkınma için ödünç almak isteyenler arasındaki hayati fonksiyonu sağlar. Bu iki asli fonksiyon bir ülkenin bankaları tarafından etkin kullanılmazsa ekonomik performans ciddi derecede engellenir. Bankaların asli görevi mevduat kabul etmek ve bu mevduatları direk ya da sermaye piyasası üzerinden kredi olarak aktarmaktır. Bu çalışmada kredi kullandırma düzeyi ile karlılık arasında herhangi bir korelasyonun olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak optimal kredi düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Aktif kalitesini belirleyen en iyi gösterge olan Toplam krediler / toplam aktif oranı bağımsız değişken, net kar / toplam aktif ve net kar / özsermaye oranları ise bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Bu değişkenler arasında regresyon ve korelasyon analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Kredi kullandırma, Karlılık oranları, Finansal performans

JEL Sınıflandırması: G20, G21, G32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera