Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü ve Tutumları: İzmir İli Örneği

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü ve Tutumları: İzmir İli Örneği
Yazar(lar): Gungor Hacioglu, Gizem Kurt
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 161-171
ISSN: 1309-2448

Özet

Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde ek faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmada etkinlik gösteren gıdalar veya gıda bileşenleridir. Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin fonksiyonel gıdalar ile ilgili farkındalığı, kabulü ve tutumlarını ortaya çıkararak, Türk tüketicilere yönelik bir bakış açısı getirmektir. Araştırma verileri, İzmir’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenlere elektronik posta yolu ile gönderilen anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Bulgular; araştırmaya katılan tüketicilerin en çok kullandıkları fonksiyonel gıda ürünlerinin sırasıyla, maden suyu, tahıllı diyet bisküvi ve tahıl yönünden zengin kahvaltılık gevrek olduğunu ortaya koymaktadır. Tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünlerini tüketmelerini sağlayan sağlık
unsuru ile ilgili en önemli üç özellik ise sırasıyla; fonksiyonel gıdaların sağlıklı gut bakterisini artırması, zayıflamaya yardımcı olması ve çocukların gelişimi ve büyümesine yardımcı olmasıdır. Fonksiyonel gıda terimini daha önce duymuş olan tüketicilerle duymamış olan tüketiciler arasında, “Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Tutumu” ölçeğini oluşturan “fayda”, “gereklilik”, “güven” ve “güvenlik” boyutlarından yalnızca “fayda” boyutu açısından farklılık görülmektedir. Sunulan bulguların literatüre ve uygulamaya katkıları tartışılmış, çalışmanın sınırlılıklarına yer verilmiş ve gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Gıdalar, Gıda Pazarlaması, Sağlıklı Gıda, Beslenme, Yeni Gıdalar

JEL Sınıflandırması: M31, L66

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera