İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü
Yazar(lar): Esengül İplik
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 929-943
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.211
Öz
İşkoliklik, gerek tanımı gerekse çalışan tutum ve davranışları üzerindeki etkisi ile ilgili yazında farklı görüşler bulunması sebebiyle son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, işkolikliğin farklı değişkenlerle ilişkilerini ortaya koyan daha fazla çalışmanın yapılması çalışan tutum ve davranışları üzerindeki etkisinin ve buna bağlı olarak da örgütlerin işkolik çalışanlara yaklaşımlarının netleşmesi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; işkoliklik ile iş-yaşam dengesi, yaşam tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkileri ve işkolikliğin yaşam tatmini ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 253 otomotiv sektörü çalışanından anket yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliğini ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış değişkenler arasındaki dolaylı ilişkiler ise yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen değerler modelin iyi uyum sağladığı ortaya konulmuştur. Değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya koymak amacıyla yapılan analiz sonucunda işkolikliğin iş-yaşam dengesi, yaşam tatmini ve duygusal bağlılıkla negatif ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, işkolikliğin yaşam tatmini ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolünün bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, İş- Yaşam Dengesi, Yaşam Tatmini, Duygusal Bağlılık, Otomotiv Sektörü

JEL Sınıflandırması: D23, M10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin