İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Yazar(lar): Nilufer Serinikli
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 915-928
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.210
Öz
Günümüzde, insanlar zamanlarının büyük bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve dolayısıyla strese maruz kalmaktadırlar. İş stresi çalışanın örgütsel bağlılığını olumsuz etkilemekte ve işten ayrılma niyetine sahip olmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı iş stresinin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolünü incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Edirne ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren otel işletmelerindeki 145 çalışana anket yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, ankete katılan çalışanların iş stresi düzeyinin ve işten ayrılma niyeti düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilerde, regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Regresyon analizi sonucuna göre, iş stresi işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilerken, örgütsel bağlılık işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırma sonuçları örgütsel bağlılığın, iş stresi ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, İş Stresi, Otel Çalışanları

JEL Sınıflandırması: D23, L20, M19

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin