Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği
Yazar(lar): Musa Özata, Emine Şener
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 945-958
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.212
Öz
Bir çalışma ahlakı sistemi olarak Ahilik, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar adından söz ettiren bir sistemdir. Bu çalışmanın amacı Kırşehir esnaf ve sanatkârlarının Ahilik değerlerine sahip olma durumlarının bazı değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırma evrenini Kırşehir’de yaşayan esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanında çalışan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, verilerin toplanmasında yüz-yüze anket tekniğinden faydalanılmıştır. Verilerin toplanmasında Ahilik Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. Veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi testleri yapılmıştır. Ayrıca ölçeğin geçerliliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçek puanlarının yaş, cinsiyet, görev ve öğrenim durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları incelendiğinde esnaf ve sanatkarların Ahilik değerlerini yeterince benimsemedikleri görülmüştür. Bulunan bu sonuç diğer araştırmalarla da benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Ahilik Değerleri, Esnaf ve Sanatkârlar, Çalışma Ahlakı, Kırşehir

JEL Sınıflandırması: D23, M10, M12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin