Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe

Süreç Yönetiminin Ürün İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Rekabet Yoğunluğunun Düzenleyici Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Süreç Yönetiminin Ürün İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Rekabet Yoğunluğunun Düzenleyici Rolü
Yazar(lar): Bülent Yıldız, Behzat Sayın
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 575-586
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.186
Öz
Tekstil sektöründe yaşanan yoğun rekabet şartları nedeniyle firmaların rekabet güçlerini artırabilmek için süreç yönetimi ve ürün inovasyonuna azami önem vermeleri gerekmektedir. Bu çalışmada süreç yönetiminin ürün inovasyon performansı üzerindeki etkisinde rekabet yoğunluğunun düzenleyici rolü araştırılmıştır. Bu amaçla İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren 124 imalat firmasından anket ile veri toplanmıştır. Veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde süreç yönetimi ve rekabet yoğunluğunun ürün inovasyon performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Düzenleyici etki analizi sonucunda ise süreç yönetiminin ürün inovasyon performansı üzerindeki etkisinde rekabet yoğunluğunun düzenleyici etkisi olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Süreç Yönetimi, Ürün İnovasyonu, Rekabet Yoğunluğu

JEL Sınıflandırması: M10, M11

[dm][/dm]

Kent Markalaşması Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Karşıyaka/İzmir Örneği

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Kent Markalaşması Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Karşıyaka/İzmir Örneği
Yazar(lar): Berkay Özkaya, Elif Deniz
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 557-574
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.185
Öz
Bu çalışmanın amacı, İzmir’in Karşıyaka ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikler ışığında markalaşma faaliyetlerinin nasıl şekillendiğini incelemek, kent markalaşması çabaları kapsamında ilçe hakkında değerlendirmeler ve öneriler sunmaktır. Vaka analizinin uygulandığı çalışmada, yargısal örnekleme tekniği ile seçilen katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanan veriler ve elde edilen sonuçlar incelenmiş ve yorumlanmıştır. Markalaşma çabaları ve stratejileri doğrultusunda, Karşıyaka’nın marka ile ilgili kavramlar ve bileşenleri açısından durumu, mevcut markalaşma stratejileri ve marka kent yaratma süreci ele alınmış ve incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Karşıyaka marka kent olma yolunun neredeyse başındadır; ancak bir ana marka ile bağımlı marka mimarisi modeli kullanılarak ilçenin potansiyele sahip olduğu kültür, sanat ve spor alanlarında başarıyla markalaşabileceği görüşü hâkimdir. Sonuç olarak, markalaşma çalışmalarının, kendisini tamamen markalaşmaya adayacak, paydaşları bir araya getirecek, bütünsel ve kurumsal bir yapıda çalışacak ve Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bir çatı girişim olarak kurulacak komisyonca yürütülmesinin en etkin ve verimli girişim olacağı ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Markanın Bileşenleri, Kent Markalaşması, Markalaşma Stratejileri, Karşıyaka

JEL Sınıflandırması: M31, R11

[dm][/dm]

The Effect of Message Valence on e-WoM Spread: A Moderated Mediation Analysis

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Effect of Message Valence on e-WoM Spread:
A Moderated Mediation Analysis
Yazar(lar): Edin Güçlü Sözer
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 541-555
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.184
Öz
This study aims to examine the effect of e-WoM message on the intention level of consumers to spread the word to other consumers in the presence of a moderated mediation interaction effect between risk perception and uncertainty avoidance levels of consumers. An experimental design was implemented, and the manipulated experimental condition was e-WoM message represented in two levels, negative and positive. The results indicate that, compared to negative ones, positive e-WoM messages lead to higher intention to share the message with other consumers. However, in the presence of perceived risk, the positive direct effect of positive messages turns into a negative indirect effect when perceived risk mediates this relationship. Moreover, this negative indirect effect stabilizes with the uncertainty avoidance moderated relationship between e-WoM message and perceived risk. In the light of these findings, a two levels e-WoM communication strategy was proposed to maximize the benefits of positive customer feedbacks: Construction of a strong pool of positive e-WoM messages generated by existing satisfied customers and the use of negative framing in the marketing communication messages targeted to prospect customers.

Anahtar Kelimeler: e-WoM, Message Valence, Perceived Risk, Uncertainty Avoidance

JEL Sınıflandırması: M30, M31, M37

[dm][/dm]

Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Yazar(lar): Taha Coşkun, Mehmet Marangoz
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 517-539
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.183
Öz
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin hedonik ve faydacı tüketim davranışlarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin kapsam geçerliği alanyazın taraması, derinlemesine görüşmeler ve nitel veri analiz yorumlamaları ile uzman görüşlerinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği ise iki ayrı veri setine (N= 320 ve N= 324) uygulanan açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri ile belirlenmiştir. AFA sonucunda hedonik tüketim davranışı için; hedonik etki, hedonik adaptasyon, dürtüsel eğilim, edilgenlik durumu ve kimlik yansıtma ögelerini açıklayan beş faktörlü bir yapı, faydacı tüketim davranışı için hedef odaklılık ve kontrol odaklılık ögelerini açıklayan iki faktörlü bir yapı ortaya konulmuştur. AFA sonrası bu yapılar DFA ile doğrulanmıştır. DFA ile doğrulanan yapıların güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ve madde toplam korelasyonlarıyla belirlenmiştir. Pearson katsayıları incelenerek faktörler arasındaki ilişkiler açıklanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda tüketicilerin hedonik ve faydacı davranışlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hedonizm, Tüketim, Hedonik Tüketim, Faydacı Tüketim, Tüketim Kültürü, Tüketici Motivasyonları

JEL Sınıflandırması: E20, E21, M31, D90

[dm][/dm]

Russian Consumers’ Responses to Turkish Products: Exploring the Roles of Country Image, Consumer Ethnocentrism, and Animosity

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Russian Consumers’ Responses to Turkish Products: Exploring the Roles of Country Image, Consumer Ethnocentrism, and Animosity
Yazar(lar): İnci Dursun, Ebru Tümer Kabadayı, Kutalmış Emre Ceylan, Cansu Gökmen Köksal
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 499-515
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.182
Öz
The main objective of this study is to investigate the country of origin (COO) effect on purchase decisions for Turkish products in foreign markets. Particularly, the study focused on the impacts of country image, consumer ethnocentrism, and animosity on product evaluation, risk perception and buying intention of Russian consumers. The data was collected through a survey conducted on a sample consisting of 346 native Russian consumers living in Moscow. Analysis results revealed that origin related factors (i.e. country image, consumer ethnocentrism, and animosity) do not directly influence purchase intention for Turkish products. Animosity was found to increase the perceived risk of buying Turkish products, to some extent, while expected negative impacts of ethnocentrism were not confirmed. Most importantly, findings revealed a strong link between country image and product evaluation. Results were discussed in detail and the article concludes with implication of the findings.

Anahtar Kelimeler: Country of Origin (COO), Country Image, Ethnocentrism, Animosity, Turkish Products

JEL Sınıflandırması: M16, M31, M39

[dm][/dm]

Örgütsel Stres Algısında Cinsiyet Temelli Farklılıklar ve Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Örgütsel Stres Algısında Cinsiyet Temelli Farklılıklar ve Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma
Yazar(lar): Kurtulus Kaymaz
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 483-497
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.181
Öz
Araştırma, örgütsel stres algısının ve stres faktörlerinin cinsiyet temelinde farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, literatürde talep-kontrol-destek modeli olarak ifade edilen yapı esas alınmış, modelde yer alan üç alt boyuta (iş yükü, karar verme ve sosyal destek) ilişkin veriler toplanmış ve bu çerçevede analizler yürütülmüştür. Veriler, yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma, 2467 çalışan üzerinde başlatılmış, 1922 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmada öne çıkan ilk temel bulgu, çalışanların önemli bir kısmının “yüksek iş stresi” bölgesinde faaliyetlerini yürütüyor olmalarıdır. Diğer taraftan, iş yükü ve karar verme alt boyutları itibariyle kadın ve erkek çalışanlar arasında algı farklılıklarının olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, sosyal destek boyutunda cinsiyet yönüyle herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Stres kaynakları açısından, ücret ve sosyal haklar, yönetici tutum ve davranışları ile fiziksel çalışma koşullarındaki olumsuzlukların, hem erkek hem de kadın çalışanlarda en belirgin stres faktörleri olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle, kadın çalışanların, erkek çalışanlara göre fiziksel çalışma koşullarındaki olumsuzluklardan, iş yükü dengesizliklerinden, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerindeki eksikliklerden, çalışma molalarındaki uygulamalardan ve yıllık izin kullanımındaki olumsuzluklardan daha fazla negatif yönde etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Stres, İş Yükü, Karar Verme, Örgütsel Destek, Stres Kaynakları

JEL Sınıflandırması: J24, J28, M14, M54, O15

[dm][/dm]

Sağlık Sektörü Çalışanlarında Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kişi – Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Sağlık Sektörü Çalışanlarında Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kişi – Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü
Yazar(lar): Abdullah Çalıskan, Nazmiye Ülkü Pekkan
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 469-481
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.180
Öz
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Mübadele Teorisi (Blau, 1964) ile Kişi-Örgüt Uyumu Teorisinden (Tom, 1971) dayanak alarak sağlık sektörü çalışanlarının tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyetine etkisi ve bu etkide kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü üstlenip üstlenmediğini tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini, Mersin ili sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel hastane çalışanları oluşturmaktadır. Anket formu ile 526 hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından toplanan veriler kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon, regresyon analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, örneklemi oluşturan sağlık çalışanlarının tükenmişlik duygusuna sahip olduğu ve tükenmişliğin üç alt boyutunun (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarıda azalma) işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer amacı doğrultusunda kişi-örgüt uyumunun tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde kısmi aracılık etkisine sahip olduğu bulgulanmıştır. Bu sonuçlara göre, bireylerin tükenmişlik düzeyinin artmasının işten ayrılma niyetini artırdığı ve kişi örgüt uyumunun bu ilişkiyi tetikleyici bir etkisi olduğu yönünde bir görüş belirtilmiştir. Çalışma sonuçları değerlendirilerek gelecekteki uygulayıcılara ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Kişi-Örgüt Uyumu, İşten Ayrılma Niyeti, Aracılık Etkisi

JEL Sınıflandırması: M10, M19

[dm][/dm]

Entelektüel Sermaye Unsurları Arasındaki İlişki ve Bu Unsurların Yönetilmesi: B-fit İşletmeleri Örneği

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Entelektüel Sermaye Unsurları Arasındaki İlişki ve Bu Unsurların Yönetilmesi: B-fit İşletmeleri Örneği
Yazar(lar): Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 451-468
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.179
Öz
Günümüz bilgi çağı ekonomisinde hemen hemen tüm sektörlerde finansal tablolarda görünmeyen ancak değer yaratmada ön plana çıkan entelektüel sermaye kavramı önem kazanmıştır. Son yıllarda ülke ekonomilerinde oldukça büyük öneme sahip, kitleleri peşinden sürükleyen ve alt alanlarıyla her geçen gün çeşitlenerek büyüyen bir sektör olan sporda da entelektüel sermayenin önemi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak Türkçe alan yazında spor işletmelerinde entelektüel sermaye yönetimiyle ilgili oldukça az çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma Türkçe alan yazınında özellikle entelektüel sermaye unsurları arasındaki ilişkiye yönelen ilk çalışma niteliğini taşımaktadır. Çalışmanın amacı işletmelerde piyasa değerini artıran maddi olmayan varlıkların önemine vurgu yaparak, entelektüel sermayenin unsurları olarak belirtilen yapısal sermaye, müşteri sermayesi ve insan sermayesine ve bu unsurlar arasındaki ilişkiye spor hizmeti sunan işletmelerde nasıl bakıldığının ortaya konulmasıdır. Ülkemizde birçok bölgede toplamda 50 farklı ilde 200’e yakın işletmeyle faaliyet gösteren B-fit işletmeleri ele alınmıştır. Aynı zamanda işletme yöneticilerinin bilgi paylaşımı konusundaki fikirleri de değerlendirilmiştir. Veriler anket tekniği ve doküman analizi ile toplanmış, istatistiki veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda entelektüel sermaye faktörleri arasında araştırmanın varsayımlarına da uygun olarak orta derecede anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Bilgi Yönetimi, Piyasa Değeri, Spor İşletmeleri, Spor Finansmanı

JEL Sınıflandırması: M12, O34, Z20

[dm][/dm]

Mikro Kredi Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Girişimci Kişilik Özellikleri: Şırnak Örneği

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Mikro Kredi Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Girişimci Kişilik Özellikleri: Şırnak Örneği
Yazar(lar): Süreyya Ece, Azize Ergeneli
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 435-450
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.178
Öz
Mikro krediler kadınların sosyo-ekonomik konumlarını geliştirerek kendilerinin ve ailelerinin refah düzeylerinin arttırılması yanında, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özellikle kırsal bölgelerin kalkınmasına katkısı bakımından önemlidir. Mikro kredi uygulamasının beklenen yararları sağlaması; faizsiz borç temini olarak kullanılmayıp, girişimciliğin ilk basamağını oluşturması adına, girişimci kişilik özelliklerine sahip kadınlara verilmesine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, mikro kredi kullanan kadınların girişimci kişilik özelliklerine sahip olup olmadıkları belirlenmeye çalışmaktır. Bu nedenle Şırnak ilinde en az bir yıldır mikro kredi kullanan kadınlar, kendi imkânlarıyla girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınlar ve ev kadınları araştırmaya dahil edilmiştir. Her gruptan 53 kadın olmak üzere toplam 159 kadınla yüz yüze görüşülerek anket yapılmıştır. Elde edilen veriler Diskriminant Analiziyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda mikro kredi kullanan kadınların sadece özerklik açısından girişimci kadınlara benzediği belirlenmiştir. Mikro kredi kullanan kadınlar ile girişimci kadınların özerklik ortalamaları ev kadınlarından yüksek çıkmıştır. Mikro kredi kullanan kadınların belirsizlik, başarı ve baskınlık açısından ev kadınlarına benzediği ortaya çıkmıştır. Mikro kredi kullanan kadınlar ile ev kadınlarının başarı ve baskınlık ortalamalarının girişimci kadınlardan daha düşük; belirsizlik toleransının ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikro Kredi, Girişimci Kadın, Ev Kadını, Girişimci Kişilik Özellikleri

JEL Sınıflandırması: L26, G21, Z18, I31

[dm][/dm]

Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Entropi Ağırlıklı ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Entropi Ağırlıklı ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi
Yazar(lar): Eylem Bayrakçı, Esra Aksoy
Cilt: 10
Sayı: 2
Yıl: 2019
Sayfa: 415-433
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.177
Öz
Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde ek bir kazanç elde etmelerini sağlayarak bireylerin emeklilik dönemlerini refah içinde geçirmelerine destek olmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi uygulandığı ülkelerde, hem sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak hem de uzun vadeli yatırım fonları olarak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Sistemde toplanan fonlar ise emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir. Bu çalışmanın amacı ise ülkemizde faaliyet gösteren bireysel emeklilik şirketlerinin performansını Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden ARAS ve COPRAS yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmesini yapmaktır. Bireysel emeklilik şirketlerinin performans analizi için kriterler belirlenmiştir ve kriterlerin ağırlıkları entropi yöntemi ile hesaplanarak çözüme dâhil edilmiştir. Analiz sonucunda bireysel emeklilik şirketlerinin performans sıralaması yapılmıştır ve sonuç olarak her iki yöntemde sıralama aynı olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Performans, Entropi, ARAS, COPRAS

JEL Sınıflandırması: G22, M20, M40

[dm][/dm]