Kategori: Manuscript2

Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Güvenin Satın Alma İsteği Üzerindeki Etkisi: Genel Sağlık İlgileniminin Düzenleyici Rolü

Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Güvenin Satın Alma İsteği Üzerindeki Etkisi: Genel Sağlık İlgileniminin Düzenleyici Rolü

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Güvenin Satın Alma İsteği Üzerindeki Etkisi: Genel Sağlık İlgileniminin Düzenleyici Rolü
Yazar(lar): Yusuf Arslan
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 279-291
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
Tüm dünyada ve özellikle de Avrupa’da fonksiyonel gıda pazarı günden güne büyümektedir. Türkiye’deki fonksiyonel gıda pazarı, henüz yeterince gelişmemiş olmakla birlikte, tüm dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. Ancak literatür incelendiğinde, fonksiyonel gıdalara yönelik pazar mekanizmalarının tüketici perspektifinden yeterince ele alınmadığı ve anlaşılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma tüketici perspektifine bir katkı sağlamak amacıyla, tüketicilerin fonksiyonel gıda tercihlerini belirleyen önemli öncüllerden olan güven ve tüketici ilgilenimine odaklanmıştır. Bu odak çerçevesinde fonksiyonel gıdalara yönelik güveninin, bu ürünleri satın alma isteğini etkileyip etkilemediği ve bu ilişkide tüketici sağlık ilgileniminin rolünün olup olmadığının anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için oluşturulan bir anket vasıtasıyla 373 tüketiciden toplanan verilerle araştırma hipotezleri test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, tüketici güveni ile tüketicilerin fonksiyonel gıdaları satın alma isteği arasında pozitif bir ilişki olduğu ve tüketicinin sağlık ilgileniminin bu ilişki üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar, özellikle gıda sektörü oyuncularının faydalanabileceği nitelikte bilgiler ortaya koyarken, fonksiyonel gıda tüketiminin tüketici temelli öncüllerinin anlaşılması bağlamında da pazarlama literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Gıda, Tüketici Güveni, Sağlık İlgilenimi, Düzenleyici Etki, Satın Alma İsteği

JEL Sınıflandırması: M10, M31

[dm][/dm]

Impact of Materialistic Values on Impulsive and Compulsive Consumption via Status Consumption: A Research on Young Consumers

Impact of Materialistic Values on Impulsive and Compulsive Consumption via Status Consumption: A Research on Young Consumers

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Impact of Materialistic Values on Impulsive and Compulsive Consumption via Status Consumption: A Research on Young Consumers
Yazar(lar): Emrah Tokgöz
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 261-278
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
The impulsive and compulsive consumption that consumers cannot control has become a threat to individuals and countries due to their negative economic and social consequences. Materialism and status consumption are important negative personality traits underlying various consumers’ behaviors. In this research, it is aimed to explore the impact of materialistic values and status consumption on impulsive and compulsive consumption. Cluster sampling method was chosen as sampling method. Students aged 17 to 24 year-olds were selected and 589 usable completed questionnaires were received by using self-completion survey method. According to the results of the model, materialistic values has significant and positive direct impact on status, impulsive and compulsive consumption respectively. In research model, since impact of status consumption on compulsive consumption is not significant, materialistic values have impact on compulsive consumption via status and impulsive consumption.

Anahtar Kelimeler: Materialistic Values, Status Consumption, Impulsive Consumption, Compulsive Consumption

JEL Sınıflandırması: M30, M31

[dm][/dm]

Sürdürülebilir Kurumsal Marka Kavramı Üzerine Bir Literatür Çalışması

Sürdürülebilir Kurumsal Marka Kavramı Üzerine Bir Literatür Çalışması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Sürdürülebilir Kurumsal Marka Kavramı Üzerine Bir Literatür Çalışması
Yazar(lar): Zeynep Arslan, Ebru Gökaliler, Şerafettin Arslan
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 247-259
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
Bu çalışmanın konusunu kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal marka kavramlarının entegrasyonu ile meydana gelen “sürdürülebilir kurumsal marka” kavramı oluşturmaktadır. Uluslararası literatürde bu kavram “sürdürülebilirliği temel değeri olarak vaad eden bir kurumsal marka” olarak tanımlanmıştır. Fakat bu tanım yüzeysel bulunarak bu çalışmada daha geniş kapsamlı bir tanım ve literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu kavramın ulusal ve uluslararası literatürde çok detaylı olarak irdelenmemesi, bu çalışmanın literatüre sağladığı özgün bir katkıdır. Dünya genelinde firmalar kurumsal marka stratejilerinin temeline sürdürülebilirliği yerleştirmeye başlamıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir kurumsal markayı farklı perspektiflerden irdeleyerek Türkiye’de sürdürülebilir kurumsal marka yaratmak isteyen firmalar için bir yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu durumun sürdürülebilir kurumsal marka olma hedefinde şirketler için bir araç olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Marka, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kurumsal Marka, Kurumsal Teori, Meşruluk

JEL Sınıflandırması: M14, M31

[dm][/dm]

The Integration of Strategic Management and Intrapreneurship: Strategic Intrapreneurship from Theory to Practice

The Integration of Strategic Management and Intrapreneurship: Strategic Intrapreneurship from Theory to Practice

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Integration of Strategic Management and Intrapreneurship: Strategic Intrapreneurship from Theory to Practice
Yazar(lar): Bülent Güven
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 229-245
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
The concept of strategic intrapreneurship emerges through the combination of two potentials, namely intrapreneurship and strategic management. Strategic intrapreneurship help organizations seek to achieve strategic goals in order to discover innovations and take advantage of today’s competitive advantages in the direction of its goals and objectives. Strategic intrapreneurs engage in strategic intrapreneurship in line with their core competencies to provide a sustainable competitive advantage for the enterprise. The main purpose of the study will be to present an approach to the strategic intrapreneurship model that emerges from the combination of entrepreneurship, strategic management and try to explain these concepts in a different approach with both qualitative and quantitative research methods. The quantitative study conducted in terms of strategic intrapreneurship, it is believed that the intrapreneurship and its dimensions show the behaviors of the intrapreneurship and dimensions of the workers are at a high level. The findings from SWOT analysis, which is qualitative research, show that the participants have high level of strategic intrapreneurship behaviors.

Anahtar Kelimeler: Strategic Intrapreneurship, Intrapreneurship, Strategy, Strategic Management

JEL Sınıflandırması: M10, M14, M19, L26

[dm][/dm]

Mediating Role of Perceived Internal Status on the Relationship Between Perceived Psychological Empowerment and Loneliness at Workplace

Mediating Role of Perceived Internal Status on the Relationship Between Perceived Psychological Empowerment and Loneliness at Workplace

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Mediating Role of Perceived Internal Status on the Relationship Between Perceived Psychological Empowerment and Loneliness at Workplace
Yazar(lar): Engin Kanbur, Aysun Kanbur
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 213-227
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
The aim of this research is to examine whether or not perceived internal status has a mediating role on the relationship between perceived psychological empowerment and loneliness at workplace and its subdimensions. The sample of the research is constituted by 219 employees who are affiliated to the public institutions in the body of governorship of one of our province. For gathering the data, questionnaire technique was used. Correlation analysis and regression analysis were utilized for determining the relationships between variables of the research and testing the hypotheses. According to the findings, it can be seen that perceived psychological empowerment has positive relationship with perceived internal status and negative relationship with loneliness at workplace. It is determined in this research that perceived internal status has a full mediating role on the relationship between perceived psychological empowerment and loneliness at workplace. This mediating role shapes as partial mediating role on lack of social companionship side while there isn’t observed any mediating role on emotional deprivation side as subdimensions of loneliness at workplace.

Anahtar Kelimeler: Perceived Psychological Empowerment, Loneliness at Workplace, Emotional Deprivation, Lack of Social Companionship, Perceived Internal Status

JEL Sınıflandırması: M10, M19

[dm][/dm]

The Relationship Between Job Crafting and Organizational Identification: The Mediating Role of Affective Well-being

The Relationship Between Job Crafting and Organizational Identification: The Mediating Role of Affective Well-being

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Relationship Between Job Crafting and Organizational Identification: The Mediating Role of Affective Well-being
Yazar(lar): Eren Kılıç, Berivan Tatar, Oya Erdil
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 201-212
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
The aim of this study is to examine the relationship between job crafting and organizational identification along with investigating the mediating role of affective well-being in this relationship. Data gathered from 238 public and private sector employees in Turkey through the survey method was subjected to factor, reliability, convergent and discriminant validity analyses through structural equation modelling. Additionally, the mediating role of affective well-being was tested using PROCESS macro for SPSS. As a result, it was concluded that all aspects of job crafting positively related to positive affection while only task crafting and cognitive crafting were significantly related to negative affection. Besides, positive affection has a positive impact on organizational identification while negative affection has a negative impact. In terms of mediation analyses, positive affection has a partially mediating role in the relationship between all aspects of job crafting and organizational identification while negative affection partially mediates the relationship between task crafting/cognitive crafting and organizational identification.

Anahtar Kelimeler: Job Crafting, Affective Well-Being, Organizational Identification, Positive Affection, Negative Affection

JEL Sınıflandırması: D23, I31, M12

[dm][/dm]

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı’nın BOBİ FRS ve Vergi Uygulamalarımız İle Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı’nın BOBİ FRS ve Vergi Uygulamalarımız İle Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı’nın BOBİ FRS ve Vergi Uygulamalarımız İle Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme
Yazar(lar): Ümit Gücenme Gençoğlu
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 187-199
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
Ülkemizde 1994 yılından bu yana yasal kayıtlar için kullanılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) kapsamındaki düzenlemeler ve vergi kanunlarımızdaki değerleme ölçüleri ile hazırlanan finansal tablolar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (TFRS) gereklerini karşılamamaktadır. Bağımsız muhasebe denetimine tabi olan Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar tarafından TFRS’ler, diğerleri ise TFRS’ler ile uyumlu olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’na göre raporlama yapmaktadır. Denetim kapsamı dışındaki işletmelerin de bu standartlar ile uyumlu ancak MSUGT ve vergi düzenlemelerimize daha yakın bir raporlama çerçevesini kullanması, böylece denetim kapsamı dışındaki işletmelerin de bilgi amaçlı finansal raporlama yapması amacıyla Kamu Gözetimi Kurumu tarafından “Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)” için taslak hazırlanmıştır. Standartlara göre hazırlanan finansal tablolar, vergi matrahının tespiti amacıyla değil, Devlet dışında işletmenin diğer paydaşlarına işletme hakkında gerçeğe uygun, karşılaştırılabilir ve ihtiyaca uygun bilgileri sağlama amacıyla hazırlanmaktadır. Bu tablolardaki bilgiler ile işletme yöneticilerinin ve diğer paydaşlarının rasyonel kararlar almasının sağlanması, böylece işletmenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde bilgi amaçlı finansal raporlama anlayışının yerleşmesine büyük katkı sağlayacak olan KÜMİ FRS’nin, TFRS’lerin daha sade ve ülkemize özgü uygulaması olan BOBİ FRS ve vergi uygulamalarımız ile karşılaştırılarak açıklanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Finansal Raporlama Standartları, Faydalı Finansal Bilgi

JEL Sınıflandırması: M40, M48

[dm][/dm]

Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Rasyosunu Belirleyen Faktörlerin Analizi

Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Rasyosunu Belirleyen Faktörlerin Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Rasyosunu Belirleyen Faktörlerin Analizi
Yazar(lar): Fatma Çıtak, İlkut Elif Kandil Göker
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 169-185
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
Üstlenmiş oldukları aracılık faaliyeti nedeniyle finansal sistemin en temel unsuru olarak kabul edilen bankaların risk ve karlılık yönetiminde, sermaye yeterlilik rasyosu önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Türkiye, tecrübe etmiş olduğu finansal krizler neticesinde bankaların sermaye yapılarına yönelik pek çok düzenleme gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Basel kriterlerinin belirlemiş olduğu %8 standart rasyo değerinin üzerinde bir asgari sermaye yeterlilik rasyosu (%12) ile bankacılık sisteminin sağlamlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu anlamda, risk ve karlılık yönetiminin önemli bir aracı olarak görülen sermaye yeterlilik rasyosunun belirlenmesinde etkisi olan faktörlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren ve finansal verilerine kesintisiz olarak ulaşılabilen mevduat bankaları üzerinde yapılan çalışmada 2002-2017 dönemine ait veriler kullanılmış ve panel veri analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre sermaye yeterlilik rasyosu ile bankaların toplam aktif büyüklüğü, mevduat/toplam aktif oranı, kredi/toplam aktif oranı, faiz marjı ve takipteki kredi/toplam kredi oranları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Mevduat Bankaları, Türk Bankacılık Sektörü, Panel Veri Analizi

JEL Sınıflandırması: G21, L25

[dm][/dm]

The Determinants of Banking Sector Profitability in Turkey

The Determinants of Banking Sector Profitability in Turkey

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Determinants of Banking Sector Profitability in Turkey
Yazar(lar): M. M. Tuncer Calışkan, Hale Kırer Silva Lecuna
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 161-167
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
Banking sector plays a crucial role in the financial system in terms of economic development of a country. The aim of this study is to investigate the determinants of the banking sector profitability in Turkey for the years between 1980 and 2017. We gather the data from the Turkish Statistical Institute (TurkStat) and The Banks Association of Turkey. In this context we use return on assets (ROA) and return on equity (ROE) as profitability indicators and form two models separately by taking them as dependent variables. We put both banking sector variables and control variables as independent variables. Within this framework we employ bank size, deposit conversion ratio, and liquidity as banking sector variables; whereas inflation rate, interest rate and exchange rate as control variables. To examine our models, we run a Regression Analysis. According to our findings, macroeconomic indicators such as inflation, interest rates and exchange rates play a significant role in shaping the performance of the banking system. However, banking sector variables such as assets, efficiency and liquidity are more crucial for profitability.

Anahtar Kelimeler: Banking Sector, Profitability, Commercial Banks, ROA, ROE

JEL Sınıflandırması: C10, C22, G10

[dm][/dm]

Türkiye’de Finansal Tabana Yayılma Düzeyi ve Belirleyicileri

Türkiye’de Finansal Tabana Yayılma Düzeyi ve Belirleyicileri

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Finansal Tabana Yayılma Düzeyi ve Belirleyicileri
Yazar(lar): Rıfat Karakuş
Cilt: 11
Sayı: 1
Yıl: 2020
Sayfa: 147-160
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası:
Öz
Bu çalışmada Türkiye’de finansal tabana yayılma düzeyinin belirlenmesi ve finansal tabana yayılmaya etki eden bireysel faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca finansal tabana yayılmayı engelleyen faktörler ve bu faktörlere etki eden bireysel faktörler de çalışmada incelenmiştir. Çalışmada, Dünya Bankası’nın 2011 yılı ve 2014 yılı Global Findex veri tabanından sağlanan veriler kullanılarak probit regresyon analizi uygulanmıştır. 2014 yılında 2011 yılına göre Türkiye’de finansal kurumlarda birikim ve finansal kurumlardan borç almanın artış gösterdiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kadınların hesap sahibi olma, resmi birikim yapma ve resmi borç kullanma olasılıklarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşın finansal tabana yayılma bileşenleri üzerinde doğrusal olmamakla birlikte pozitif bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Eğitim ve gelir seviyesinin artmasının finansal tabana yayılmaya olumlu etkisi çalışmada ulaşılan bir diğer sonuçtur. 2014 yılında finansal kurumda hesap sahibi olmanın önündeki engellerin 2011 yılına göre daha belirgin olduğu da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Tabana Yayılma, Global Findex, Probit Regresyon Analizi

JEL Sınıflandırması: G20, G21, O16

[dm][/dm]