Kategori: Manuscript

İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi

İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi
Yazar(lar): Handan Özçelik-Bozkurt, Ali Turan Bayram
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 891-905
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.288
Öz
Bu çalışmada; turizm eğitimli otel çalışanlarının iş güvencesizliği, çalışma koşulları ve mesleki sosyal statü algılarının mesleği bırakma niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, ilgili yazın taranarak değişkenlere ilişkin bilgilere yer verilmiş, değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik saptamalar yapılmış ve araştırma modeli meydana getirilmiştir. Modeli test etmek amacıyla Antalya’daki dört ve beş yıldızlı 18 farklı otel işletmesinde 392 turizm eğitimi almış çalışanın katılım gösterdiği bir anket uygulaması yapılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi yoluyla değişkenlere doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi uygulanmıştır. Hipotezlerin test edildiği araştırma sonucunda, iş güvencesizliği ile olumsuz çalışma koşullarının mesleği bırakma niyeti üzerinde pozitif, yüksek düzeyde mesleki sosyal statü algısının ise mesleği bırakma niyeti üzerinde negatif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda işverenlere, sektör temsilcilerine ve ülkenin ilgili yönetim birimlerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları, Mesleki Sosyal Statü, Mesleği Bırakma Niyeti, Turizm

JEL Sınıflandırması: J24, J81, Z13, J63, l84

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Örgütsel Etik İklim ve Çalışan Sesliliği Davranışı Arasındaki İlişki: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü

Örgütsel Etik İklim ve Çalışan Sesliliği Davranışı Arasındaki İlişki: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Örgütsel Etik İklim ve Çalışan Sesliliği Davranışı Arasındaki İlişki: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü
Yazar(lar): Mesut Soyalın, Canan Nur Karabey
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 875-889
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.287
Öz
Bu çalışmanın amacı örgütsel etik iklim, çalışan sesliliği ve psikolojik güvenlik arasındaki ilişkileri ele almaktır. Çalışmada örgütsel etik iklimin psikolojik güvenlik aracılığıyla çalışan sesliliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın teorik kısmında sırasıyla örgütsel etik iklim, çalışan sesliliği ve psikolojik güvenlik kavramları açıklanmıştır. Hipotezlerin testi için Siirt ilinde görev yapan 409 sağlık çalışanından anket tekniği aracılığıyla veri toplanmıştır. Veriler SPSS programıyla analize tabi tutulmuş ve faktör, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerde çalışan sesliliği değişkeni, teşvik edici ve yasaklayıcı seslilik olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre örgütsel etik iklimin, çalışan sesliliği davranışını ve çalışanların psikolojik güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca analizler sonucunda örgütsel etik iklimin çalışan sesliliği üzerindeki etkisinde psikolojik güvenlik değişkeninin kısmi aracılık rolü üstlendiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Etik İklim, Çalışan Sesliliği Davranışı, Psikolojik Güvenlik, Yasaklayıcı Seslilik, Teşvik Edici Seslilik

JEL Sınıflandırması: M10, M12, M14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Sendromu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma

Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Sendromu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Sendromu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma
Yazar(lar): Derya Keleş, Esra Aydın Göktepe
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 855-873
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.286
Öz
Hazır giyim sektöründe çalışanlardan, müşteri memnuniyeti sağlamak için yoğun şekilde duygusal emek sarf etmeleri beklenmektedir. Bu çalışmada, hazır giyim sektörü içerisinde çalışan satış görevlilerinin duygusal emek davranışlarının tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini dört farklı hazır giyim markasının İstanbul’daki dört farklı ilçesinde (Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Bayrampaşa) cadde üstü ve alışveriş merkezi mağazalarında çalışan satış görevlileri oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi nicel araştırma olarak belirlenmiş ve araştırmaya 296 satış görevlisi katılmıştır. Araştırma sonucunda, duygusal emek davranışlarının yüzeysel davranış ve samimi davranış boyutlarının, çalışanların tükenmişlik sendromunu ve işten ayrılma niyetini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, derinlemesine davranış boyutunun, tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti ile anlamlı ilişkisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek Davranışı, Tükenmişlik Sendromu, İşten Ayrılma Niyeti

JEL Sınıflandırması: M12, M54

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Örgüt Otoritesine İtaat: Dezoort ve Roskos-Ewoldsen’in İtaat Ölçeği’nin Uyarlanması

Örgüt Otoritesine İtaat: Dezoort ve Roskos-Ewoldsen’in İtaat Ölçeği’nin Uyarlanması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Örgüt Otoritesine İtaat: Dezoort ve Roskos-Ewoldsen’in İtaat Ölçeği’nin Uyarlanması
Yazar(lar): Gökhan Türköz, Bilge Aksay, Utku Güğerçin
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 841-854
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.285
Öz
Yönetim ve organizasyon yazınında yetke ve yetkecilik kavramları konusunda yapılan çok sayıdaki araştırmaya rağmen, itaat konusunun sınırlı düzeyde ele alındığı görülmektedir. Türkçe alanyazında da çalışanların işyerindeki itaat düzeylerine odaklanan herhangi bir ölçme aracına rastlanılmamıştır. Ancak çalışanların işyerindeki aykırı ve uygunsuz emirler de dahil olmak üzere itaat düzeylerinin belirlenmesinin, etkin bir yönetim süreci için faydalı ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, DeZoort ve Roskos-Ewoldsen (1997) tarafından geliştirilen Örgüt Otoritesine İtaat Ölçeği’nin (ÖOİÖ) Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırma kapsamında; örgütsel itaat olgusu tartışıldıktan sonra uyarlama sürecine geçilmiş, bu süreçte dilbilimsel ve kültürel öğelerin etkileri dikkate alınmıştır. 257 adet beyaz yakalı çalışan üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı (birleşme ve ayrışma) geçerliliğinin testi için Kontrol Odağı Ölçeği (Adil Olmayan Dünya İnancı), Otorite Algı Ölçeği (Mevkiye Yönelik Otorite Algısı), Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği (ROCI-II, Form-A, Ödün Verme) ve Dean’in Yabancılaşma Ölçeği (Kuralsızlık) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ÖOİÖ’nün iki boyutta tanımlanan, güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, uyarlama sürecinde kültürel ve dilbilimsel unsurların önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İtaat, Yetke, Yetkecilik, Örgüt Otoritesi, Ölçek Uyarlama

JEL Sınıflandırması: D23, M12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Suçlu Kim? İtkisel (Anlık) Satın Alma Davranışı ve Gıda İsrafı Arasındaki İlişkinin Atfetme Teorisi Perspektifinden Değerlendirilmesi

Suçlu Kim? İtkisel (Anlık) Satın Alma Davranışı ve Gıda İsrafı Arasındaki İlişkinin Atfetme Teorisi Perspektifinden Değerlendirilmesi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Suçlu Kim? İtkisel (Anlık) Satın Alma Davranışı ve Gıda İsrafı Arasındaki İlişkinin Atfetme Teorisi Perspektifinden Değerlendirilmesi
Yazar(lar): Gülnil Aydın, Sabahattin Çelik
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 823-839
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.284
Öz
Bu çalışmanın amacı; itkisel satın alma davranışı ve gıda israfı arasındaki ilişkiyi ve itkisel (anlık) satın alma davranışı sergileyen tüketicilerin, israf durumunda, sorumluluğu/suçu kimlere (kendilerine, aile içindeki diğer bireylere, pazarlama profesyonellerine) atfettiğini araştırmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, veri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmıştır. 324 katılımcıdan veri toplanmıştır. Verilere uygulanan faktör analizi, kümeleme analizi ve t-testleri sonucunda elde edilen bulgular -itkisel satın alma eğilimi ile gıda israfı arasında bir ilişki bulunmasına rağmen- bu ilişkinin israfı artırıcı boyutta olmadığına işaret etmiştir. Ayrıca itkisel satın alma eğilimi sergileyenlerin, planlı alışveriş eğilimi gösterenlere kıyasla, yaşanılan israf konusunda pazarlama uygulamacılarını daha fazla suçladıkları görülmüştür. Çalışmanın sonuç kısmında elde edilen bulgular ışığında uygulamacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gıda İsrafı, İtkisel (Anlık) Satın Alma, Atfetme Teorisi, Kontrol Odağı, Duygu

JEL Sınıflandırması: M31, Q01, Q13

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

The Effect of The E-Commerce Companies’ Benevolence, Integrity and Competence Characteristics on Consumers’ Perceived Trust, Purchase Intention and Attitudinal Loyalty

The Effect of The E-Commerce Companies’ Benevolence, Integrity and Competence Characteristics on Consumers’ Perceived Trust, Purchase Intention and Attitudinal Loyalty

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Effect of The E-Commerce Companies’ Benevolence, Integrity and Competence Characteristics on Consumers’ Perceived Trust, Purchase Intention and Attitudinal Loyalty
Yazar(lar): Erkan Özdemir, Mine Sönmezay
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 807-821
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.283
Öz
The purpose of this study is to reveal the effect of consumer perceptions on the benevolence, integrity and competence of e-commerce companies on consumers’ perceived trust, purchase intention and attitudinal loyalty. The research data were collected by online survey method. The convenience sampling method was used in the study. The research was conducted between November 29 and December 29, 2019. As a result of the data collection process, 297 questionnaires were collected. The research model was tested with structural equation modeling by using Smart PLS. As a result of the research, significant effects of the integrity and competence characteristics of e-commerce companies on the perceived trust by the consumers was found. However, effect of the benevolence of e-commerce companies on the consumers’ perceived trust wasn’t found. As a result of the research, it was found that the perceived trust has significant effect on the purchase intention and the purchase intention has a significant effect on attitudinal loyalty. As a conclusion, e-commerce companies should improve benevolence, integrity and competence which are the antecedent variables affecting trust in order to increase the consumers’ perceived trust. As the perceived trust increases, the level of purchase and attitudinal loyalty of consumers will increase considerably.

Anahtar Kelimeler: B2C, Benevolence, Competence, Integrity, Perceived Trust, Purchase Intention, Attitudinal Loyalty

JEL Sınıflandırması: M30, M31, L81

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

A Study on Consumers’ Usage Behavior of the Bank’s Mobile Payment APPs in Taiwan

A Study on Consumers’ Usage Behavior of the Bank’s Mobile Payment APPs in Taiwan

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: A Study on Consumers’ Usage Behavior of the Bank’s Mobile Payment APPs in Taiwan
Yazar(lar): Pih-Shuw Chen, Jia-Jan Lee, Sheng-Ju Huang, Che Liang Lin
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 793-805
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.282
Öz
With the advancement of smart phones, the rise of mobile payments has become a new payment method for consumers. The purpose of this study is to use structural equation model to verify the factors that affect consumers’ behavior in using bank’s mobile payment applications (APPs), so as to provide recommendations as main reference to enhance bank’s mobile payment APPs. In this study, the research subjects were consumers who have used mobile payments APPs, a total of 300 valid responses were collected. The results show that security has a significant positive impact on perceived usefulness and perceived ease of use; perceived ease of use has a significant positive impact on perceived usefulness. Both of perceived usefulness and perceived ease of use have significantly positive influences on functional consumption value. Furthermore, functional consumption value and perceived usefulness have significant positive effect on usage behavior. As a result, banks are recommended to continually increase cooperative merchants that can use their mobile payments APPs, support for various operating systems of mobile phones, facilitate transaction speeds, ensure personal information, and provide user friendly interfaces.

Anahtar Kelimeler: Bank’s Mobile Payment APPs, Security, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Functional Consumption Value

JEL Sınıflandırması: G21, G41 M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

The Influence of Gamification on Online Consumers’ Attitude and Intention to Purchase Fast Moving Consumer Goods

The Influence of Gamification on Online Consumers’ Attitude and Intention to Purchase Fast Moving Consumer Goods

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Influence of Gamification on Online Consumers’ Attitude and Intention to Purchase Fast Moving Consumer Goods
Yazar(lar): Kaouther Dhahak, Farid Huseynov
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 769-791
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.281
Öz
In the world of business, gamification is considered to be a quick-rising technique, with numerous organizations embracing gaming techniques and game-style rewards to grow customer interest and engagement and influence customer’s attitude toward their brands. This study has investigated the factors of gamification influencing online customers’ attitudes and intentions to purchase fast moving consumer goods (FMCG). This study presents a research model based on the Technology Acceptance Model (TAM) and previous empirical studies. There are seven factors in this model which are perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, perceived social influence, perceived trust, attitude and intention. Four out of seven factors are independent variables and attitude is mediator variable in the proposed research model. This study used quantitative research techniques and study data was collected from 200 participants who downloaded the gamified Oreo application, played with the app for certain duration, and later filled the study questionnaire. Collected data were analyzed with confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) in AMOS statistical software. In this study, it has been found that perceived usefulness, perceived social influence, and perceived enjoyment positively influence attitude. However, it has been found that perceived ease of use does not influence attitude and perceived usefulness does not influence purchase intention. Trust and perceived ease of use have been found to positively influence perceived usefulness yet perceived enjoyment has not been found to influence perceived usefulness.

Anahtar Kelimeler: Gamification, Fast Moving Consumer Goods, Technology Acceptance Model, Brand Attitude, Purchase Intention

JEL Sınıflandırması: M31, O32, Q55

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar Açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT’daki Uygulamaların Karşılaştırılması

Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar Açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT’daki Uygulamaların Karşılaştırılması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar Açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT’daki Uygulamaların Karşılaştırılması
Yazar(lar): Alp Aytaç, Ümit Gücenme-Gençoğlu
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 753-767
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.280
Öz
Maddi duran varlıklar, bilançoların aktifinde önemli bir paya sahiptir ve maddi duran varlıkların maliyet, değerleme ve amortismanların doğru bir şekilde hesaplanması, finansal tabloların doğru bilgi vermesi açısından son derece önemlidir. Maddi duran varlıklarla ilgili Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Büyük ve Orta Boy İşlemeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile vergi uygulamalarında düzenlemeler mevcuttur. Standartları ve mevzuat hükümlerini tarayarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, farklı raporlama çerçevelerini oluşturan bu düzenlemeleri karşılaştırarak, benzer ve farklı yönlerini tespit etmektir. Ayrıca standartlar ile MSUGT uygulamalarında kullanılan vergi düzenlemelerimiz arasındaki farklılık ve benzerliklerin vurgulanması ile literatüre ve uygulamalara katkı sağlanması çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Maddi duran varlıklar ve amortismanlar ile ilgili düzenlemelerde, TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağı çerçevesinde birçok konuda uyum varken, borçlanma maliyetleri ve vade farkı ayrıştırması konusunda farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgi amaçlı raporlama sağlayan standartlar ile Ülkemizdeki vergi uygulamaları arasında özellikle sonraki dönemlerdeki ölçüm ve amortismanlar konusunda önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama Çerçeveleri, Maddi Duran Varlıklar, KÜMİ FRS

JEL Sınıflandırması: K34, M40, M41, M48

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Sosyo-Ekonomik Refah Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Bir Endeks Çalışması: ARAS Yöntemi ile G-20 Ülkeleri Uygulaması

Sosyo-Ekonomik Refah Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Bir Endeks Çalışması: ARAS Yöntemi ile G-20 Ülkeleri Uygulaması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Sosyo-Ekonomik Refah Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Bir Endeks Çalışması: ARAS Yöntemi ile G-20 Ülkeleri Uygulaması
Yazar(lar): Güler Aras, Filiz Mutlu-Yıldırım
Cilt: 11
Sayı: 3
Yıl: 2020
Sayfa: 735-751
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.279
Öz
Refah düzeyi, makro ölçüde ilerlemelerin izlenip gerekli stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Her ne kadar ekonomik unsurlar refah düzeyi değerlemesinin odağında yer alsa da yaşanan krizlerle birlikte eşitlik, sağlık, güvenlik ve kaliteli yaşam gibi sosyal konulara ilişkin endişelerin artması, bu değerlemede sosyal göstergelerin de göz önüne alınması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Halihazırda, İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Dünya Mutluluk Endeksi gibi geliştirilen birçok endeks bulunmaktadır. Her bir endeksin göstergeleri farklılaşmakla birlikte genel olarak “sağlıklı ve uzun yaşam”, “eğitim”, “cinsiyet eşitliği”, “yaşam standardı”, “işgücü” gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada, söz konusu alanlara ek olarak “iş çevresi”, “iletişim alt yapısı”, “savunma” ve “nüfus” boyutlarındaki göstergelere de yer verilmiştir. Her bir endeksin odak alanı çerçevesinde kapsayıcı ve hepsini temsil etmesi açısından çok boyutlu, mevcut sosyo-ekonomik refah düzeyi endekslerine alternatif olabilecek bir endeks geliştirilmiştir. Bu endeksin etkinliğini test etmek amacıyla ARAS yöntemi kullanılarak G-20 ülkeleri üzerinde bir uygulama yapılmış ve sosyo-ekonomik refah düzeyi açısından öne çıkan ülkeler sıralanmıştır. Analiz bulguları, ilişkili endekslerle karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Sonuçlara göre Avustralya, Kanada, Amerika, Almanya ve İngiltere’nin en yüksek sosyo-ekonomik refah düzeyine sahip ülkeler olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye, Güney Afrika, Endonezya, Brezilya ve Hindistan ise son sıralarda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyo-Ekonomik Refah Düzeyi Endeksi, G-20, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, ARAS

JEL Sınıflandırması: D60, I30, I31, O57

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin