Kategori: Manuscript

The Effect of Gender Identity on Consumers’ Impulse Buying Behavior and The Moderating Role of Biological Sex

The Effect of Gender Identity on Consumers’ Impulse Buying Behavior and The Moderating Role of Biological Sex

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Effect of Gender Identity on Consumers’ Impulse Buying Behavior and The Moderating Role of Biological Sex
Yazar(lar): Erkan Özdemir, Gamze Akçay
Cilt: 10
Sayı: 5
Yıl: 2019
Sayfa: xx
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.218
Öz
Biological sex is a demographic variable whose effect has been examined in consumer researches for many years. However, the effect of gender identity, defined as the existential femininity or masculinity of individuals, has started to be examined in consumer researches since the 1960s. In the literature, there are studies investigating the effect of biological sex on consumers’ impulse buying behavior. However, studies investigating the effect of gender identity on consumers’ impulse buying behavior and whether this effect differs in terms of biological sex are quite limited. The aim of this study is to investigate the effect of gender identity on the consumers’ impulse buying behavior and whether the effect of gender identity on the consumers’ impulse buying behavior differs in terms of biological sex as a moderator variable. Research data were collected from consumers in Bursa via face to face survey method. The data obtained were evaluated by structural equation modeling to determine the effect of gender identity on impulse buying behavior. As a result of the analysis, it was found that feminine gender identity positively affected impulse buying behavior, whereas masculine gender identity did not affect impulse buying behavior. In the research, biological sex was also analyzed. As a result of the analysis, it was found that according to females, the feminine and masculine gender identity were not effective on impulse buying behavior. In addition, it was found that according to males, feminine gender identity was effective on the impulse buying behavior and masculine gender identity was not effective on impulse buying behavior.

Anahtar Kelimeler: Biological Sex, Gender, Gender Identity, Impulse Buying Behavior, Structural Equation Modeling

JEL Sınıflandırması: M31, M30, M39

[dm][/dm]

Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması

Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması
Yazar(lar): Özgür Emre Koç
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 1015-1027
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.217
Öz
Vergileme ekonomik olduğu kadar psikolojik ve sosyolojik bir kavramdır. Vergi mükelleflerinin vergi ödemeye katlanma durumlarına göre vergi psikolojisi, bireyden bireye farklılık göstermektedir. Vergi psikolojisinin yarattığı olumsuz etkilerinin başında, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan vergi kayıp ve kaçağı olgusu gelmektedir. Vergilerin etkin bir araç olabilmeleri için vergi mükelleflerinin oluşturacağı kayıp ve kaçakların mümkün mertebe düşük olması gerekmektedir. Bu çalışma, Çorum ili genelinde vergi mükelleflerinin, vergi kayıp kaçaklarının oluşmasında etken olan değerleri tespit amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada mükelleflerle yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; vergi mükelleflerini vergi kaçırma ve vergiden kaçınma davranışlarına sevk eden ana etkenin vergi oranlarındaki artışa bağlı olarak artan vergi yükleri olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca, vergi yükü haricinde vergi denetimlerinin ve cezalarının yetersizliğinin mükellefleri vergi kayıp ve kaçaklarına yönlendirdiğini gerçeği de çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan diğeridir. Analiz sonucunda ulaşılan veriler literatürü destekler mahiyettedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçırma, Vergiden Kaçınma, Vergi Psikolojisi, Mükellef Bakışı, Çorum

JEL Sınıflandırması: H20, H26, H29

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma
Yazar(lar): Serpil Kahraman, Cağrı Bulut, Erhan Aydın
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 1005-1013
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.216
Öz
İktisadi kalkınma politikaları, işgücü piyasasında engelli bireylerin entegrasyonunun arttırılması gereğini belirtmektedir. Söz konusu politika aracında, engelli erişilebilirliğinin sağlanması temel koşuldur. Erişilebilirlik kavramı, yalnızca fiziki altyapı erişimini değil aynı zamanda işe erişim, işgücüne katılım ve istihdam sonrasındaki destek araçları, esnek iş modeli, korumalı işyeri gibi politikalar ve makul düzenlemeleri de ifade etmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de 20 farklı kamu ve özel sektör kurumlarından engelli bireyleri de kapsayan, işveren ve çalışanlarla birebir görüşmeler yoluyla işyerinde engelli erişilebilirliğine yönelik algı/farkındalık ile mevcut uygulamaların tespiti amaçlanmaktadır. Bulgular, konuya ilişkin bilgi düzeyi yetersizliğinin, erişim ve iletişim yetersizliklerinin engelli erişilebilirliğinin önünde bariyer teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, İstihdam, İşgücü Piyasası

JEL Sınıflandırması: J70, J64

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği
Yazar(lar): Emel Faiz, Gamze Uludağ
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 991-1004
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.215
Öz
Bu araştırmanın temel amacı, akıllı telefon pazarında güdülenmiş tüketici yenilikçiliğinin değiştirme maliyeti ve algılanan değer üzerindeki etkisini tespit ederek yeni bir model önerisi sunmaktır. Araştırma evrenini akıllı telefon satın alan ve/veya kullanan 17 yaş ve üzeri tüketici grubu oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 385 akıllı telefon kullanıcısından online anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiş ve oluşturulan modelin yapı geçerliliği test edilmiştir. Araştırma sonucunda; sosyal, hedonik ve bilişsel yenilikçiliğin değiştirme maliyeti üzerinde etkili olduğu ancak fonksiyonel yenilikçilik boyutunun değiştirme maliyeti üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hedonik yenilikçilik algılanan değer üzerinde etkiliyken diğer boyutların (sosyal, fonksiyonel ve bilişsel) algılanan değer üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Değiştirme maliyetinin ise algılanan değer üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği, Değiştirme Maliyeti, Algılanan Değer, Akıllı Telefon Kullanıcısı

JEL Sınıflandırması: M10, M31, C12, C42

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

To What Extent Company Image Improves through Cause-Related Marketing? An Evidence from Food Industry

To What Extent Company Image Improves through Cause-Related Marketing? An Evidence from Food Industry

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: To What Extent Company Image Improves through Cause-Related Marketing? An Evidence from Food Industry
Yazar(lar): Tutku Eker İşcioğlu
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 973-990
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.214
Öz
For the past two decades increasing effort has been given to investigating the influence of cause-related marketing (CRM) activities on consumers’ attitudes and behaviours. Because consumers may react differently to companies that operate in the same industry with similar CRM applications, the understanding of the requirements of a successful CRM application is crucial. This study aims to investigate to what extent the company image would improve for a company after applying a CRM campaign. It is suggested that the magnitude of company image improvement would be influenced by: (1) company trustworthiness; (2) the type of CRM campaign (being either a strategic or a tactical campaign). To test the hypotheses, Repeated Measures MANCOVA was used with a sample of 600 respondents in Istanbul, Turkey. The results show that only the type of CRM campaign improves the company image and surprisingly tactical CRM campaign results in more image improvement than does strategic CRM campaign.

Anahtar Kelimeler: Company Image, Cause Related Marketing, Company Trustworthiness, Type of CRM, Repeated Measures MANCOVA

JEL Sınıflandırması: M31, M14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Exploring the Effects of Self-Image Congruity and Religiosity on Brand Equity of Grocery Stores

Exploring the Effects of Self-Image Congruity and Religiosity on Brand Equity of Grocery Stores

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Exploring the Effects of Self-Image Congruity and Religiosity on Brand Equity of Grocery Stores
Yazar(lar): Yusuf Arslan, Nihal Sütütemiz
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 959-972
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.213
Öz
Although brand equity is a largely discussed concept in the marketing literature, the studies have mainly been subjected the marketing activities as the antecedents of brand equity. After a vast literature review, it is seen that, consumer-based antecedents of brand equity are neglected at a certain level. This study aims to fill that gap and explores the effects of consumers’ religiosity and self-image congruity on the brand equity of grocery stores operating in an emerging economy. The universe of the study is determined as people above the age of 18 who do the most of their grocery shopping from one of the two retailers included in the scope of this study. The data were collected via a survey of 822 customers of two large grocery retailers in Turkey. The results show that both religiosity and self-image congruity have significant effects on the dimensions of retailers’ brand equity except retailer awareness. This study contributes to the literature by enhancing the understanding regarding the effects of consumer-based antecedents on retailer brand equity in emerging markets.

Anahtar Kelimeler: Retailer Brand Equity, Self-Image Congruity, Self-Concept, Religiosity, Retailing

JEL Sınıflandırması: M10, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği

Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği
Yazar(lar): Musa Özata, Emine Şener
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 945-958
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.212
Öz
Bir çalışma ahlakı sistemi olarak Ahilik, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar adından söz ettiren bir sistemdir. Bu çalışmanın amacı Kırşehir esnaf ve sanatkârlarının Ahilik değerlerine sahip olma durumlarının bazı değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırma evrenini Kırşehir’de yaşayan esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanında çalışan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, verilerin toplanmasında yüz-yüze anket tekniğinden faydalanılmıştır. Verilerin toplanmasında Ahilik Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. Veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi testleri yapılmıştır. Ayrıca ölçeğin geçerliliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçek puanlarının yaş, cinsiyet, görev ve öğrenim durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları incelendiğinde esnaf ve sanatkarların Ahilik değerlerini yeterince benimsemedikleri görülmüştür. Bulunan bu sonuç diğer araştırmalarla da benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Ahilik Değerleri, Esnaf ve Sanatkârlar, Çalışma Ahlakı, Kırşehir

JEL Sınıflandırması: D23, M10, M12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü

İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü
Yazar(lar): Esengül İplik
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 929-943
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.211
Öz
İşkoliklik, gerek tanımı gerekse çalışan tutum ve davranışları üzerindeki etkisi ile ilgili yazında farklı görüşler bulunması sebebiyle son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, işkolikliğin farklı değişkenlerle ilişkilerini ortaya koyan daha fazla çalışmanın yapılması çalışan tutum ve davranışları üzerindeki etkisinin ve buna bağlı olarak da örgütlerin işkolik çalışanlara yaklaşımlarının netleşmesi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; işkoliklik ile iş-yaşam dengesi, yaşam tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkileri ve işkolikliğin yaşam tatmini ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 253 otomotiv sektörü çalışanından anket yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliğini ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış değişkenler arasındaki dolaylı ilişkiler ise yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen değerler modelin iyi uyum sağladığı ortaya konulmuştur. Değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya koymak amacıyla yapılan analiz sonucunda işkolikliğin iş-yaşam dengesi, yaşam tatmini ve duygusal bağlılıkla negatif ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, işkolikliğin yaşam tatmini ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolünün bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, İş- Yaşam Dengesi, Yaşam Tatmini, Duygusal Bağlılık, Otomotiv Sektörü

JEL Sınıflandırması: D23, M10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Yazar(lar): Nilufer Serinikli
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 915-928
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.210
Öz
Günümüzde, insanlar zamanlarının büyük bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve dolayısıyla strese maruz kalmaktadırlar. İş stresi çalışanın örgütsel bağlılığını olumsuz etkilemekte ve işten ayrılma niyetine sahip olmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı iş stresinin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolünü incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Edirne ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren otel işletmelerindeki 145 çalışana anket yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, ankete katılan çalışanların iş stresi düzeyinin ve işten ayrılma niyeti düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilerde, regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Regresyon analizi sonucuna göre, iş stresi işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilerken, örgütsel bağlılık işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırma sonuçları örgütsel bağlılığın, iş stresi ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, İş Stresi, Otel Çalışanları

JEL Sınıflandırması: D23, L20, M19

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

The Relationship between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants

The Relationship between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Relationship between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants
Yazar(lar): Ali İhsan Akgün, Nurhan Türe
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 903-913
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.209
Öz
The role of stress in accounting profession has been examined in behavioral accounting literature in many studies conducted over the last three decades. The purpose of this study is to determine the relationship between personality and perceived stress level on the independent public accountants in Turkey by using Eysenck personality type used to identify the personality characteristics of the independent public accountants and the stress level scale to determine the sources of stress and to specify behavior types in stressful events. Our research findings establish that there is a significant difference between personality type and perceived stress level. In addition, there is a negative relationship between extraverted personality attribute and perceived stress level and a positive relationship between intraverted personality attribute and perceived stress level.

Anahtar Kelimeler: Personality Types, Stress Level, Independent Public Accountants

JEL Sınıflandırması: M12, M41

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin