Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe

Reklam İçeriğinin Satın Alma Niyetine Etkisi: Davranışa Yönelik Tutumun Aracı ve Çevresel Endişenin Düzenleyici Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Reklam İçeriğinin Satın Alma Niyetine Etkisi: Davranışa Yönelik Tutumun Aracı ve Çevresel Endişenin Düzenleyici Rolü
Yazar(lar): Bilge Nur Öztürk, Serkan Akıncı
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 277-296
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.168
Öz
Bu araştırmada, tüketicilerin davranışa yönelik tutumları aracılığıyla, reklam içerikleri ve satın alma niyetleri arasında varsayılan ilişkide çevresel endişenin rolü sorgulanmıştır. Bu amaçla manipüle edilmiş basılı reklam afişleri kullanılarak iki deney gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda üç temel bulguya ulaşılmıştır. İlk olarak, reklam içerikleri ile davranışa yönelik tutum arasındaki ilişkide çevresel endişenin düzenleyici rolüne yönelik destek bulunmuştur. İkinci olarak, tüketicilerin davranışa yönelik tutumlarının, reklam içerikleri ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğu belirlenmiştir. Üçüncü bulgu ise reklam içeriklerinin tüketicilerin davranışa yönelik tutumları aracılığıyla satın alma niyetlerine etkisinin, çevre hakkındaki endişe düzeylerine bağımlı olmasıdır. Araştırma, tüketici davranışı çalışmalarında yaygın bir kullanım oranına sahip olan Planlı Davranış teorisine dayanmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırmanın iki önemli katkısı bulunmaktadır. Birincisi, öne sürülen kavramsal model kapsamında, tüketicilerin çevresel endişe düzeylerinin ne zaman yeşil tüketim davranışını etkilediğinin belirlenmiş olmasıdır. İkinci olarak da araştırmanın reklamlar üzerinden deneysel tasarım yöntemi ile gerçekleştirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Reklam içerikleri, tutum, satın alma niyeti, yeşil tüketim, çevresel endişe

JEL Sınıflandırması: M30, M31, M37

[dm][/dm]

Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma
Yazar(lar): Meltem Kiygi-Calli, Semih Kılıç
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 259-276
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.167
Öz
Bu çalışmanın amacı farklı ambalaj tasarımlarının tüketici satın alma niyetine olan etkilerini ortaya koymak ve bu etkinin hangi ambalaj tasarımı için en fazla olduğunu belirlemektir. Bu amaçla ambalaj tasarımında bulunan farklı faktörler belirlenmiş ve her faktörün tüketicinin satın alma niyetine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada ambalaj tasarımının faktörleri ambalajın şekli, rengi ve üzerindeki yazılar için kullanılan yazı stilidir. Tüketicinin satın alma niyetini en çok etkileyen ambalaj tasarım faktörünü belirlemek için bu araştırmada çevrimiçi anket yöntemi uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Farklı ambalaj tasarımları görsel olarak tasarlanmış ve anket katılımcılarından farklı kombinasyonlardaki tasarımları satın alma niyetlerine göre derecelendirmeleri istenmiştir. Veriler kısmi yarar konjoint analiz yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak organik sabun ürünü için tüketici satın alma niyetine etki eden ve en yüksek önem değerine sahip ambalaj tasarımı belirlenmiştir. Analizle elde edilen fayda faktörünün katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pazar bölümlendirme yöntemlerinden biri olan fayda temelli bölümlendirme ile elde edilen pazar bölümleri de bu çalışmada araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj Tasarımı, Satın Alma Niyeti, Konjoint Analizi, Kısmi Yarar, Fayda Temelli Bölümlendirme

JEL Sınıflandırması: M30, M31, M39

[dm][/dm]

Political Marketing, Word of Mouth Communication and Voter Behaviours Interaction

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Political Marketing, Word of Mouth Communication and Voter Behaviours Interaction
Yazar(lar): Resul Öztürk, Suzan Çoban
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 245-258
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.166
Öz
Political actors aim at persuading voters, who are the key elements of target market in order to win election by gaining a higher vote potential than their opponents. Whether voter preferences are shaped by political elements or by the effects of social environment has become the focus of the studies within the relevant literature. The main purpose of this study is to determine the effect of political marketing activities and word of mouth communication and to determine mediator role WOM communication on voter behaviours. The study is conducted in Konya on a sample consisting of 432 voters and the size of which is determined by convenience sampling method by using face-to-face survey method. Political marketing, word of mouth communication and voter behaviours are confirmed by structural equation modelling through confirmatory factor analysis. As a result of the study, political marketing activities and word of mouth communication are found to have a positive effect on voter behaviour. Furthermore, it is determined that word of mouth communication have mediator role in the effect of political marketing activities on voter behaviours.

Anahtar Kelimeler: Political Marketing, Word of Mouth Communication, Voter Behaviours

JEL Sınıflandırması: M31, D72

[dm][/dm]

The Role of Brand Equity and Perceived Value for Stimulating Purchase Intention in B2C e-Commerce Web Sites

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: The Role of Brand Equity and Perceived Value for Stimulating Purchase Intention in B2C e-Commerce Web Sites
Yazar(lar): Mustafa Emre Civelek, Adnan Veysel Ertemel
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 233-243
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.165
Öz
This paper attempts to clarify the underlying mechanism behind purchase decision on B2C e-commerce web sites. Research question of the study is to investigate the interaction between brand equity, perceived value and purchase intention in B2C e-commerce context by specifically questioning the direct and indirect effects within the process. Firstly, the hypotheses in the conceptual model were tested. Secondly, post-hoc analyses were conducted to clarify the mediator roles of perceived value and brand loyalty. Sub dimensions of brand equity are namely brand awareness, brand association and brand loyalty. As a result of post-hoc analyses, partial mediator roles of perceived value and brand loyalty have been proved for each variable. But the most prominent finding of this study is the disappearing of the relations between brand associations and brand loyalty and between perceived value and purchase intention after including all the variables into the global research model. This result, particularly, supported the joint mediator roles of perceived value and brand loyalty.

Anahtar Kelimeler: Brand Equity, Perceived Value, Purchase Intention

JEL Sınıflandırması: M10, L81, M31

[dm][/dm]

X ve Y Kuşaklarının Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: X ve Y Kuşaklarının Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması
Yazar(lar): Ayşe Elvan Pehlivan, Latife Kılıçsal, Duygu Kızıldağ
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 219-231
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.164
Öz
Kendisi de politik bir yapı olan örgüt içinde çalışanlar güç kazanmak ya da çıkarlarını korumak amacıyla çeşitli davranışlarda bulunurlar. Politik davranış olarak tanımlanan bu davranışlar, örgüt çalışanlarının bir kısmı için fayda sağlayıp olumlu değerlendirilirken, başka çalışanlar için engel ya da olumsuzluk yaratabilir. Davranışların politik olarak algılanması ve olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi kişiye, duruma veya zamana göre değişiklik gösterebilir. Kuşak farklılıkları da politik davranışları değişik perspektiften değerlendirmeye etki edebilir. Bu bağlamda çalışma kuşak farklılıklarının örgütsel politik davranış algısı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personeli olan sekiz katılımcı ile üç farklı senaryo üzerine kurgulanmış varsayım sorularını içeren mülakatlar yapılmıştır. Pilot bir araştırma olarak kurgulanan bire bir mülakatlar sonrasında, kuşak farklılıklarının politik davranış algısı üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuşak, Kuşak Farklılıkları, Politik Davranış, Politik Davranış Algısı

JEL Sınıflandırması: D23, L20, M10

[dm][/dm]

Çalışma Arkadaşlarına Güvenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde İşyerinde Yalnızlığın Aracılık Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Çalışma Arkadaşlarına Güvenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde İşyerinde Yalnızlığın Aracılık Rolü
Yazar(lar): Seval Aksoy
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 203-218
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.163
Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin çalışma arkadaşlarına duydukları güven ve buna bağlı olarak işyerinde yalnızlık yaşamaları ile örgütleriyle olan özdeşleşmelerine olan etkisi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri anket formu kullanarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde devlet okullarında çalışan öğretmenlerden toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS ve YEM istatistik programları kullanılarak yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma arkadaşlarına duyulan güven ve işyerinde yalnızlık arasında, işyerinde yalnızlık ve örgütsel özdeşleşme arasında ayrıca çalışma arkadaşlarına duyulan güven ve örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bunların yanı sıra, araştırmanın temel motivasyonunu oluşturan aracılık etkisi işyerinde yalnızlığın çalışma arkadaşlarına duyulan güven ve örgütsel özdeşleşme arasında tam aracılık etkisi oluşturduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma arkadaşlarına duyulan güven, İşyerinde yalnızlık, Sosyal arkadaşlık, Duygusal yoksunluk, Örgütsel özdeşleşme

JEL Sınıflandırması: D23, M10, M12, O15

[dm][/dm]

Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü
Yazar(lar): Esra Çınar, H. Nejat Basım
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 187-201
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.162
Öz
Bu çalışmada, örgütsel itibar ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide benlik saygısı ve sosyal rol kimliğinin (kozmopolit/yerel kimlik) düzenleyici rolünün ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma modelini test etmek için anket yöntemi kullanılarak özel ve kamu sektöründe çalışan 419 kişiden veri toplanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ve hiyerarşik regresyon analizi kurularak araştırma modeli test edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde; örgütsel itibar ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra, bu ilişkide benlik saygısının düzenleyici etkisine bakılmış ve yüksek benlik saygısının bu ilişkide düzenleyici bir etkisi bulunurken, orta düzey benlik saygısının bu ilişkide anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Son olarak, örgütsel itibar ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide sosyal rol kimliğinin düzenleyici rolü ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, örgütsel itibar ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide kozmopolit kimliğin düzenleyici bir rolü bulunmaktadır ancak bu ilişkide yerel kimliğin düzenleyici bir etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel itibar, örgütsel özdeşleşme, kozmopolit kimlik, yerel kimlik, benlik saygısı

JEL Sınıflandırması: D23, M10

[dm][/dm]

Lider Üye Etkileşiminin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Lider Üye Etkileşiminin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü
Yazar(lar): Didem Öztürk Çiftci
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 167-186
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.161
Öz
Yapılan araştırmada, lider üye etkileşiminin işe adanmışlık üzerindeki etkisi ve psikolojik güçlendirmenin bu etki üzerindeki aracılık rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli çerçevesinde oluşturulan hipotezler, tekstil sektöründe çalışmakta olan 186 katılımcıdan anket yöntemi ile elde edilen veri seti ile istatistik analiz programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda lider üye etkileşiminin işe adanmışlık ve psikolojik güçlendirme üzerindeki, psikolojik güçlendirmenin de işe adanmışlık üzerindeki etkisini gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ayrıca, araştırmanın ana hipotezinde de ifade edilen, lider üye etkileşiminin çalışanların işe adanmışlıkları üzerindeki pozitif etkisinde psikolojik güçlendirmenin tam aracılık rolünü doğrular niteliktedir. Araştırma sonuçları ile doğrulanan tam aracılık rolü, lider üye etkileşimi ile oluşan güven duygusunun, liderlerin astlarına yetki devredebilmesine olanak verdiği ve bu yetki devri ile psikolojik açıdan güçlenen çalışanların ise işe adanmışlıklarının arttığı şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümünde, elde edilen bulgular yazın ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lider-Üye Etkileşimi, İşe Adanmışlık, Psikolojik Güçlendirme, Aracılık Etkisi

JEL Sınıflandırması: D23, j24, M54

[dm][/dm]

Kalite Odaklı Liderliğin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Kalite Odaklı Liderliğin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi
Yazar(lar): Bülent Yıldız
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 149-165
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.160
Öz
Bu çalışmada kalite odaklı liderliğin eğitim, müşteri ve çalışan ilişkileri ile kalite performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada eğitimin müşteri ve çalışan ilişkileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde faaliyet göstermekte olan 170 imalat firmasından anket ile veri toplanmıştır. Veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde kalite odaklı liderliğin eğitimi, çalışan ilişkilerini, müşteri ilişkilerini ve kalite performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Eğitimin müşteri ilişkileri ve çalışan ilişkilerini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite odaklı liderlik, eğitim, müşteri ve çalışan ilişkileri, kalite performansı

JEL Sınıflandırması: M10, M11, C12, C13, C83

[dm][/dm]

Relationships among Leader Effectiveness, Learning Orientation, Effective Communication, Team Creativity and Service Innovation in the Service Sector

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Relationships among Leader Effectiveness, Learning Orientation, Effective Communication, Team Creativity and Service Innovation in the Service Sector
Yazar(lar): Zafer Adiguzel
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2019
Sayfa: 131-148
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.159
Öz
If the companies in the service sector do not express themselves correctly and do not provide the required service, they fall behind in the competition race and have to leave the sector. Thus, the effect of leadership within senior managers on employees is reflected in organisation performance, which gain more importance every day. The purpose of this study is to analyse the relationships between the variables of leader effectiveness, learning orientation and effective communication, and team creativity and service innovation. As a result of our analyses, it was determined that leadership effectiveness and learning orientation have a positive impact on effective communication, team creativity, and service innovation. This indicates that if an organisation has effective leadership and learning orientation, it positively contributes to effective communication, team creativity, and service innovation in the service sector. 348 questionnaires collected from white-collar employees were used for evaluation; factor and reliability analysis were conducted on the Likert scale questions; correlation analysis was carried out to examine the relationships between variables; regression analysis was performed to test the hypotheses.

Anahtar Kelimeler: Leadership Effectiveness, Learning Orientation, Effective Communication, Team Creativity, Service Innovation

JEL Sınıflandırması: L20, L84, M10, D83

[dm][/dm]