Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe

Complicated Multipolar International Relations System: Russia and China As New Power Centers

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Complicated Multipolar International Relations System: Russia and China As New Power Centers
Yazar(lar): Muhittin Tolga Özsağlam
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 749-776
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.198
Öz
This study discusses the nature of the current international relations system and examines the roles and behaviours of the actors within the system. Certainly, the study does not neglect the former studies regarding the nature of the system, and so it contains disciplinary literature review. The methodology of the study is based on combination of quantitative and qualitative methods which evaluates the current system by uniting facts, numbers and arguments-theories. This study focuses on nature of current international relations system by emphasizing on the impacts and relations of the major actors particularly Russia and China. Certainly, other significant actors are not neglected which have close relationship with Russia and China. For instance, Turkey, Iran and members of the BRICS and some African countries are playing crucial roles in current international relations system by improving their ties with Russia and China in economic, political and military spheres. Only sovereign states are not actors in international relations system, international organizations and multinational companies also play crucial roles within international relations system. Therefore, they may create competitive and cooperative atmosphere as dependent on their own interests, which makes the system more complicated. As a result the paper indicates interactions of the various actors and the challenges of the emerging new actors to the USA-Western dominated unipolar system and their involvements in economic, social and political spheres in the world.

Anahtar Kelimeler: Multipolar International Relations System, Russia, China, Africa, Asia

JEL Sınıflandırması: D74, Q34, F51

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Örgüt Temelli Özsaygının İş Performansına Etkisinde Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Örgüt Temelli Özsaygının İş Performansına Etkisinde Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü
Yazar(lar): Ali Acaray
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 735-748
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.197
Öz
Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi çalışanların istenilen davranışsal sonuçları ortaya koymasını gerektirmektedir. Ancak çalışanlardan beklenilen davranışsal sonuçların ortaya konulabilmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Söz konusu faktörlerin de bir etkileşim sürecinde bir araya getirilmeleri önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgüt temelli özsaygının iş performansı üzerine etkisinde psikolojik iyi oluş ve çalışmaya tutkunluğun aracılık rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemini gıda, temizlik, kozmetik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalardan ankete katılan 370 çalışan oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle toplanan verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları örgüt temelli özsaygının iş performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve bu ilişkide psikolojik iyi oluş ve çalışmaya tutkunluğun aracılık rolünü üstlendiğini ortaya koymuştur. Ayrıca örgüt temelli özsaygı ile iş performansı ilişkisinde psikolojik iyi oluş ve çalışmaya tutkunluğun seri aracılık etkisine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Örgüt temelli özsaygı, psikolojik iyi oluş ve çalışmaya tutkunluğun iş performansının ortaya çıkmasındaki rollerine dair ulaşılan bu bulgulardan yola çıkarak uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Temelli Öz Saygı, İş Performansı, Psikolojik İyi Oluş, Çalışmaya Tutkunluk

JEL Sınıflandırması: M10, M12, M20

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Kurumsal İtibar Algısının Satın Alma Niyetine Etkisinin Karar Ağacı İle Haritalandırılması

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Kurumsal İtibar Algısının Satın Alma Niyetine Etkisinin Karar Ağacı İle Haritalandırılması
Yazar(lar): Başak Gök, Üzeyir Fidan
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 723-734
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.196
Öz
İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve başarıya ulaşabilmek için diğer işletmelerle rekabet halindedir. Tüm sektörlerde bir rekabet aracı olan itibar, işletmelerin geleceklerini etkilemektedir. İşletmelerin oluşturdukları kurumsal itibar algısı müşterilerin satın alma tercihlerini belirlemede önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada uluslararası bir araç lastiği üreticisinin pazarlama ve tanıtım sürecinde yapmış olduğu bir hatanın sonuçları araştırılmıştır. Hatadan sonra müşterilerin marka ile ilgili algısı ve bu algının satın alma niyetine etkisi incelenmiştir. Araştırma, bu markanın ürünlerini satan bayilerde gönüllü olan müşterilerden elde edilen verilerle yapılmıştır. Araştırmada 397 katılımcının yanıtları değerlendirilmiştir. Müşterilerin marka ile ilgili itibar algı puanı ve yeniden ürün satın alma niyeti veri madenciliği tekniklerinden karar ağacı metoduyla araştırılmıştır. Müşterilerin hatalı reklamdan haberdar olma durumu ve marka itibar puanına göre satın alma niyeti belirlenmiştir. Bu markanın ürünlerinin Türkiye’de tercih edilmesine rağmen, hatalı reklam filmi müşterilerin satın alma niyeti olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Müşteri tercihlerini tahmin etmek, çekiciliğini ve önemini korumaktadır. Bu çalışmanın kurumsal itibar algısı ve veri madenciliği ile ilgili literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, İtibar Yönetimi, Veri Madenciliği, Karar Ağaçları, İtibar Algısı

JEL Sınıflandırması: L11, C51, C81

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Yönetici Dürüstlüğünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Yöneticiye Duyulan Güvenin Rolü

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Yönetici Dürüstlüğünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Yöneticiye Duyulan Güvenin Rolü
Yazar(lar): Ilksun Didem Ülbeği
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 709-722
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.195
Öz
Bu çalışmanın amacı yöneticinin dürüstlüğüne ilişkin çalışanların algıları ile yöneticiye güven ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkileri doğrudan, dolaylı ve toplam etkiler bağlamında ortaya koymaktır. Bu doğrultuda kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak Adana ilinde görev yapmakta olan 413 banka çalışanından veri toplanmıştır. Çalışmada öncelikle araştırma kapsamında önerilen ölçüm modelinin geçerliğini ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve modelin çok iyi düzeyde uyum gösterdiği belirilenmiştir. Çalışma kapsamında ölçeklerin güvenirliğini ortaya koymak amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ile bileşik güvenirlik katsayısı ele alınmış ve araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkilerin korelasyon analizi kullanılarak istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. Ardından araştırma modeli çerçevesinde öne sürülmüş olan hipotezleri test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli ve bootstrap yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki doğrudan, dolaylı ve toplam etkiler ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulguları, yöneticinin dürüstlüğüne ilişkin algıların çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinin olduğunu göstermekle birlikte bu ilişkide ayrıca yöneticiye duyulan güvenin de kısmi aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında elde edilmiş olan bu bulgular alan yazında yapılmış olan çalışmalar çerçevesinde ve kuramsal bağlamda değerlendirilerek tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetici Dürüstlüğü, Yöneticiye Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Yapısal Eşitlik Modeli, Aracı Değişken Analizi

JEL Sınıflandırması: D23, C31, C83

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Testing the Homogeneity of Non-Adopters of Internet Banking

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Testing the Homogeneity of Non-Adopters of Internet Banking
Yazar(lar): Berna Serener
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 699-708
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.194
Öz
Non-adopters of internet banking is not a homogenous group. In this study, non-adopters are divided into two groups: prospective adopters and persistent non-adopters. The aim of this paper is to analyse how the two non-adopter groups differ with regard to usage, image, tradition, risk and value barriers. Factor analysis is used to categorize the data into five barriers. Independent samples t-tests are used to reveal the differences between prospective adopters and persistent non-adopters of internet banking. The results of this study reveal that persistent non-adopters show more resistance to internet banking in relation to usage, image, tradition, risk and value barriers. The p-values indicate that the value barrier differentiates the groups the most, followed by usage, image, risk and tradition barriers. The results highlight the fact that psychological barriers are a greater cause of resistance than functional barriers.

Anahtar Kelimeler: Internet banking, Non-adopters, Barriers, Homogeneity

JEL Sınıflandırması: G21, L81, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Panel Veri Analizi

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Panel Veri Analizi
Yazar(lar): Şefika Nilay Onatça Engin, Cansu Ünver Erbaş, Ahmet Gökhan Sökmen
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 687-698
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.193
Öz
Sermaye yapısı kararları, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve sağlıklı bir biçimde büyüyebilmeleri açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı işletmelerin sermaye yapısı belirleyicilerini tespit etmek ve gerçek hayatta işletmelerin hangi sermaye yapısı teorisine uygun davranış sergilediklerini ortaya koymaktır. Sermaye yapısını belirleyici unsurların özelliklerini ve bu unsurların sermaye yapısını ne yönde etkilediklerini bilmek sermaye yapısı kararlarının daha etkin bir şekilde alınmasını sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 186 imalat sanayi işletmesinin 2009-2016 yılları arasındaki bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları söz konusu işletmelerin finansman hiyerarşisi teorisine uygun davrandıklarını fon kaynağı ihtiyacında öncelikli olarak iç fon kaynaklarını tercih ettiklerini, iç fon kaynaklarının yetersiz olması durumunda dış fon kaynaklarını kullanma yoluna gittiklerini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Finansman Hiyerarşisi Teorisi, Hedef Borçlanma Oranı, Panel Veri Analizi, İmalat Sanayi İşletmeleri

JEL Sınıflandırması: C23, G32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Özelleştirme Öncesi Yeniden Yapılandırma: Türk Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Özelleştirme Öncesi Yeniden Yapılandırma: Türk Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme
Yazar(lar): Ismail Cagri Ozcan
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 671-685
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.192
Öz
Türkiye özelleştirme programını ilk başlatan ülkelerden biri olmasına rağmen bu programın uygulanma hızı oldukça yavaş kalmıştır. Özelleştirme programı kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) uzun süre programda kalmaya devam etmişler, bazı KİT’ler ise hiç kapsama alınmamışlardır. Bu durum, KİT’lerin nasıl bir sıralamayla özelleştirme programı kapsamına alındıkları ve kapsama alınan KİT’lerin özelleştirilmelerine kadar geçen sürede nasıl bir yeniden yapılandırmadan geçtikleri sorularını beraberinde getirmektedir. Zira, hangi KİT’lerin özelleştirilmek üzere seçildikleri ve seçilen KİT’lerde hayata geçirilen yeniden yapılandırma faaliyetleri özelleştirmelerin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye üzerine bu konuda yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma bahsedilen bu boşluğu doldurmak amacıyla, 1990-2001 döneminde hangi özellikleri taşıyan KİT’lerin özelleştirme programı kapsamına alındığı ve kapsama dahil edilen KİT’lerde ne tür bir yeniden yapılandırmaya gidildiğini analiz etmektedir. Çalışmanın sonuçları, iktidarların özelleştirilmeleri daha kolay olan KİT’leri özelleştirme programı kapsamına almayı tercih ettiklerini göstermektedir. Çalışmanın diğer bir sonucu, özelleştirme programı kapsamına alınan KİT’lerde özellikle kapsama alınmayı takip eden ilk sene içinde çeşitli yeniden yapılandırma faaliyetleri yürütülmüş olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamu-İktisadi Teşebbüsleri, Finansal Performans, Yeniden Yapılandırma

JEL Sınıflandırması: G32, G34, L32, L33

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Ücretler Üzerindeki Etkisi Azalıyor mu?

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Ücretler Üzerindeki Etkisi Azalıyor mu?
Yazar(lar): Hakan Ulucan, Cemil Çiftçi
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 649-669
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.191
Öz
Bu çalışmanın amacı 2000’li yılların ortalarından itibaren Türkiye’de ücret eşitsizliklerinin gelişimini ortaya koymak ve bu süreçte üniversite eğitiminde yaşanan dikkat çekici artışların ücretler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çerçevede 2007-2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak, En Küçük Kareler ve Kantil (dilim) regresyon yöntemleriyle analiz yapılmıştır. Çalışmanın temel bulguları: (i) en yüksek ücrete sahip %10’luk dilim ile en düşük ücretli %10’luk dilim arasındaki ücret farkı (90-10 oranı) azalmıştır, (ii) asgari ücrette yaşanan artışlar alt gelir gruplarının gelirlerini üst gelir gruplarına yaklaştırmıştır, (iii) üniversite eğitimindeki niceliksel artışlar üniversite eğitiminin ücretler üzerindeki etkisini azaltmaya başlamıştır. Son bulgu, Türkiye’de üniversite mezunları açısından son yıllarda nicelik konusunda çok önemli artışlar olmasına karşın, nitelik konusunda önemli sorunların varlığına işaret etmektedir. Ayrıca eğitimli işgücü talebindeki artış, işgücü arzının gerisinde kalmış ve bu durum üniversite mezunlarının ücretleri üzerinde negatif bir baskıyı beraberinde getirmiştir. Çalışmanın bulguları Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüme yönelik geliştirilecek politikalar açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ücret Eşitsizliği, Üniversite Eğitimi, Eğitim, Kantil Regresyon, Yatay Kesit Analizi

JEL Sınıflandırması: I24, J31, C21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Oynaklığının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisinin Analizi

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Oynaklığının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisinin Analizi
Yazar(lar): Fatih Ayhan
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 629-647
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.190
Öz
Dış ticaret hacmi farklı makroekonomik faktörlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Döviz kurunda meydana gelen değişim de diğer makro faktörler gibi dış ticaret kararları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu çalışma ile döviz kuru oynaklığının dış ticaret üzerindeki etkisi teorik ve uygulamalı olarak incelenmiştir. Çalışmada Türkiye ekonomisi için Ocak 2005- Şubat 2014 dönemi için reel döviz kuru, ihracat, ithalat ve sanayi üretim endeksi aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada ARDL yönteminden yararlanılmış ve çalışma bulgularına göre; yabancı ülke gelirleri ihraca üzerinde kısa ve uzun dönemde olumlu etki yaparken, ihracat düzeyi ise reel döviz kuru ve döviz kuru oynaklığından uzun ve kısa dönemde olumsuz etkilenmektedir. Aynı zamanda ithalat; reel döviz kuru ve sanayi üretiminden kısa ve uzun dönemde olumlu etkilenirken; döviz kuru oynaklığından ise hem kısa hem de uzun dönemde olumsuz etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Oynaklığı, Dış Ticaret, İhracat, İthalat, Reel Döviz Kuru

JEL Sınıflandırması: F14, F31, F47, O24

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi

 
Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi
Yazar(lar): Selim Demez, Oktay Kızılkaya, Mehmet Dağ
Cilt: 10
Sayı: 3(Özel Sayı)
Yıl: 2019
Sayfa: 617-628
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.189
Öz
Küreselleşen dünya ekonomisinde finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iktisat literatüründe üzerinde oldukça fazla çalışılan bir konudur. Konu hakkındaki teorik ve ampirik çalışmalar genellikle gelişmiş bir finansal sistemin piyasalara işlevsellik kazandırarak ekonomik büyümeyi artıracağını ya da ekonomik büyümenin finansal sistemin gelişimini beraberinde getireceğini ortaya koymaktadır. Bu iki görüşün yanı sıra az da olsa literatürde finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını savunan yaklaşımlarda yer almaktadır. Ayrıca finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik çalışmalarda finansal gelişmeyi temsilen alınan değişkenlerin, analiz dönemlerinin ve kullanılan ekonometrik yöntemin ilişki hakkında farklı sonuçlara sebep olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmada 2006Q1-2018Q2 dönemi üç aylık veriler kullanılarak Türkiye’deki finansal gelişme ile büyüme ilişkisi Hacker ve Hatemi-J (2012) Bootstrap nedensellik testi ile incelenmiştir. Finansal gelişmişliği temsilen alınan değişkenlerden sadece toplam yurtiçi kredilerden büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Türkiye ekonomisinde arz öncüllü (supply-leading) hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Bootstrap Nedensellik, Büyüme

JEL Sınıflandırması: C32, O16, G10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin