Yazım Kuralları

Download | Print Print

Author Guidelines

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni

Business and Economics Research Journal’a gönderilen yazılar, Microsoft Word ortamında Calibri yazı karakteri kullanılarak, 11 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ve sayfanın her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 3cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ üst köşesinde yer almalıdır. Söz konusu şekil şartlarına uymayan yazılar, hakemlere gönderilmeden yazarlarına iade edilir.

Uzunluk

Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların uzunluğu, ekler ve kaynakça dahil, 4.000 ila 8.000 kelime arasında olmalıdır. Editör ve/veya Yayın Kurulunun uygun görmesi durumunda, daha uzun yazılar da değerlendirme sürecine alınabilir.

Kapak Sayfası

Dergiye gönderilecek makalelerin kapak sayfası, yazar(lar)a ilişkin aşağıdaki bilgileri içermelidir:
– Makalenin başlığı,
– Yazar(lar)ın adı soyadı ve unvanı,
– Yazar(lar)ın bağlı bulundukları kurum,
– Yazar(lar)ın ORCID iD bilgisi(leri),
– Yazar(lar)ın iletişim bilgileri (Açık posta adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi),
– Çalışmada teşekkür edilen kişi ve/veya kurumlar ile diğer ilgili notlar.

Kapak sayfasında, makalenin başlığı, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu harflerle sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Benzer şekilde, yazarların ad ve soyadları ile iletişim bilgileri de, sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Kapak sayfasında yazar(lar)a ait bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Yazar sayısının birden fazla olması durumunda, Dergi Editörlüğü ile yazarlar arasındaki iletişimi sağlayacak yazar belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın belirtilmemesi durumunda, makaleyi Dergiye gönderen yazar ile iletişim kurulur.

Kapak sayfası, makaleden ayrı olarak düzenlenmeli ve sisteme ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.

Makale

Yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası; makale başlığı, özet, anahtar kelimeler, JEL kodları, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşan bölümdür. Makale, sisteme ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki sıra izlenmelidir:
– Başlık,
– Öz, anahtar kelimeler ve JEL kodları,
– Giriş,
– Ana metin,
– Sonuç,
– Açıklayıcı notlar (eğer varsa),
– Kaynaklar ve
– Ek/Ekler (eğer varsa).

Başlık

Yazının ana başlığı içerikle uyumlu olmalı ve 12 kelimeden uzun olmamalıdır. Başlık, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu harflerle sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Türkçe makaleler için başlığın İngilizcesi de yazılmalıdır.

Öz, Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları

Makalenin başında, en az 150, en fazla 180 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler içerisinde atıfta bulunulmamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.

Özetlerin altında bir satır boşluk bırakılarak, Türkçe ve İngilizce olarak, konuyu en iyi şekilde ifade eden beş (5) anahtar kelime yazılmalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelere ilave olarak, JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına göre en az iki JEL kodu yazılmalıdır.

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları

Ana metin Microsoft Calibri yazı karakteri kullanılarak 11 pt ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası tek paragraf aralığı (6 nk) verilmelidir. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi) kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden italik ve koyu olarak yazılmalıdır. Bütün başlıklarda kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller sırasıyla numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2, şekil 1 gibi) ve metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır. Tablo ve şekil adları, tablo veya şeklin üst tarafında, tablo veya şekle ilişkin kaynakça ise alta yazılmalıdır. Tablo ve şekiller, başlarıyla beraber metin içine ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır başlık bırakılmalıdır. Tablo, şekil vs. içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Akışı bozan tablo veya veriler, çalışmanın sonuna “Ek” olarak konulabilir.

Matematiksel Denklemler ve Formüller

Metin içerisinde yer alan matematiksel denklem ve formüller ortalanarak yazılmalıdır.  Matematiksel ifadelere sıra numarası verilmeli ve sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır. Denklem ile metin arasında (6 nk) boşluk bırakılmalıdır.

Kaynak Gösterme

Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi ve ilgili sayfadan belirli bir alıntı (doğrudan alıntı) yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir. Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadını yazılmalıdır. Yazar sayısı üç veya daha fazla olan çalışmalara atıf yapıldığında, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı yıl yayınlanmış birden fazla çalışmasına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna “a, b, c, …” yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde alfabetik (kaynaklar bölümünde olduğu gibi) olarak sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Metin İçerisinde Kaynak Gösterilmesine İlişkin Örnekler

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaretin yaklaşık %40’ını, ana firmalar ile bağlı firmaları arasındaki işlemler oluşturmaktadır (Stewart, 1993).

Uluslararası transfer fiyatlamasının üç stratejik amacı vardır (Hoshower ve Mandel, 1986: 53).

Hoshower ve Mandel (1986: 53) uluslararası transfer fiyatlamasının üç stratejik amacı olduğunu ifade etmişlerdir.

Ceylan vd.’ne (2020) göre, Covid-19’un hem talep hem de arz üzerinde önemli etkileri olmuştur.

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM) sistematik risk (beta) ile getiriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermemektedir (Fama ve French, 1996a, 1996b).

Müşteri memnuniyeti ile karlılık arasında bir ilişki söz konusudur (Anderson vd., 1994). Anderson vd. (1994) müşteri memnuniyeti arttıkça, müşterilerin daha yüksek fiyat ödemeye razı olduklarını bulmuşlardır.

Bilici vd. (1998) tükenmişlik düzeyi ile demografik özellikler arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve yaş, cinsiyet, medeni durum gibi demografik özelliklerin tükenmişliği etkilediğini bulmuşlardır.

Önceki çalışmaların sonuçları yüksek iş tatmini ile düşük tükenmişlik düzeyi arasında bir ilişki olduğu hipotezini doğrulamaktadır (Dolan, 1987; Penn vd., 1988; Rocca ve Konstanski, 2001; Sobreques vd., 2003).

Açıklayıcı (Son) Notlar

Metin içindeki açıklayıcı (son) notlar, makalenin sonunda, kaynakçadan önce yer almalı ve metin içindeki sıraya uygun olarak (1, 2, 3, vb.) yazılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar, ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli; gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konulmamalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, yayın tarihi en eski olandan başlanılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, metin içerisinde olduğu gibi, kaynakça bölümünde de, yayın tarihinden sonra (a, b, c, …) harfleri kullanılarak kaynaklar sıralanmalıdır. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar yazılmalıdır. Yazar sayısı 20’ye kadar olan çalışmalarda bütün yazarların soyadları yazılmalıdır, yazar sayısı 21 ve üzeri olan çalışmalarda ise 19 yazarın soyadı verilip kalan yazarlar için parantez içinde üç nokta yazılmalıdır. DOI numarası olan kaynaklarda, künye bilgilerinin sonuna doi numarası link olarak eklenmelidir (örnek: http://dx.doi.org/10.20409/berj.2023.xxx şeklinde). Doi numarasına sahip bütün kaynaklarda doi linkinin yer almasına dikkat ve özen gösterilmelidir. Doi olan kaynaklarda yarıca URL (internet) adresinin verilmesine gerek yoktur. URL link adresi içeren kaynaklarda link adresinin sonuna parantez içinde erişim tarihi de yazılmalıdır.

Metin içinde atıfta bulunulan kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgi ve örnekler için APA Style web sitesine (https://apastyle.apa.org/) ve APA Yayım Kılavuzu’na (7. Basım) bakabilirsiniz.

Dergiler

Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53-66. https://doi.org/10.2307/1252310

Bilici, M., Mete, F., Soylu C., Bekaroğlu, M., & Kavakçı, O. (1998). Bir grup akademisyende depresyon ve tükenme düzeyleri. Journal of Turkish Psychiatry, 9(3),181-189.

Ceylan, R. F., Ozkan, B., & Mulazimogullari, E. (2020). Historical evidence for economic effects of COVID‑19. The European Journal of Health Economics, 21, 817-823. https://doi.org/10.1007/s10198-020-01206-8

Fama, E. F., & French, K. R. (1996a). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51(1), 55-84. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x

Fama, E. F., & French, K. R. (1996b). The CAPM is wanted, dead or alive. Journal of Finance, 51(5), 1947-1958. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05233.x

Hoshower, L. B., & Mandel, L. (1986). Transfer pricing policies of US-based multinationals. The International Journal of Accounting, 22(1), 51-59.

Sobreques, J., Cebria, J., Segura, J., Rodriguez, C., Garcia, M., & Juncosa, S. (2003). Job satisfaction and burnout in general practitioners. Aten Primaria, 31(4), 227-33. https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)79164-1

Yurdakul, F. (2008). Türkiye’de kayıtdışı ekonomi: Bir model denemesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(4), 205-221. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002084

Kitaplar

Alpugan, O., Demir, H., Oktav, M., & Üner, N. (1995). İşletme ekonomisi ve yönetimi. Beta Yayınları.

Blank, L., & Tarquin, A. (2002). Engineering economy. McGraw-Hill.

Dayananda, D., Irons, R., Harrison, S., Herbohn, J., & Rowland, P. (2002). Capital budgeting: Financial appraisal of investment projects. Cambridge University Pres.

Gujarati, D. (2006). Temel ekonometri (Çev. Ü. Şenesen & G. G. Şenesen). Literatür Yayınları.

Seyidoğlu, H. (2001). Uluslararası finans (3. baskı). Güzem Yayınları.

Editörlü Kitaplar ve Editörlü Kitapta Bölümler

Beumee, J. G. B., Hilberink, B., Patel, S., & Walsh, P. (1999). Hedging derivative credit risk. L. Donaldson (Ed.), Derivative credit risk (ss. 185-196). Risk Books.

Ceylan, A. (2006). Belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi. N. Aydın (Ed.), Finansal yönetim (ss. 189-204).  AÖF Yayınları.

Gülmez, A., & Beşe, F. (Ed.). (2018). Economic growth: Theory and practice. Cambridge Scholars Publishing.

Gülmez, A., & Inal, V. (2018). The convergence analysis of OECD founding countries. A. Gülmez & F. Beşe (Ed.), Economic growth: Theory and practice (ss. 90-105). Cambridge Scholars Publishing.

Modigliani, F., & Miller, M. (1998). Sermayenin maliyeti, Şirket finansmanı ve yatırım teorisi (Çev. S. Soydemir). C. Erol (Ed.), Finans teorisinin temel makaleleri (ss. 165-204). SPK Yayınları.

Diğer Kaynaklar

Mun, J. (2006). Real options and Monte Carlo simulation versus traditional DCF valuation in Layman’s term. http://www.crystalball.com/articles/download/ro-vs-dcf.pdf (Erişim Tarihi: 10 Mart 2016).

Müderrisoğlu, O. (2006, 21 Ağustos). Anadolu yaklaşımı 70 bin KOBİ’ye hayat verecek. Sabah Gazetesi. http://arsiv.sabah.com.tr/2006/08/21/eko110.html (Erişim Tarihi: 20 Ekim 2007).

Computer and Internet Security. (2000). http://lcweb.loc.gov/global/internet/security.html (Erişim Tarihi: 24 Mart 2002).

Türkiye Bankalar Birliği. (2007, Mayıs). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması programı bilgilendirme notu.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Ankara.

Sudarsanam, S., Sorwar, G., & Marr, B. (2003, October). Valuation of intellectual capital and real option models. PMA Intellectual Capital Symposium.

Yılmaz, B. (2003). Turkey’s competitiveness in the European Union: A Comparison with five candidate countries – Bulgaria, The Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and the EU15. Ezoneplus Working Paper No. 12.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Yayınlanmamış doktora tezi]. University of Virginia.