Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama
Yazar(lar): Enver Alper Güvel, Cengiz Aytun
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 1-20
ISSN: 1309-2448
Özet

Çalışmanın hedefi farklı gelir seviyeleri için telekomünikasyon altyapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, beş farklı gelir grubunda toplam 138 ülke verileri 1991-2009 dönemini kapsayacak şekilde bir araya getirilmiştir. Yöntem olarak yatay kesit analizi ile zaman serisi analizinin olanaklarını birleştiren dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Bulgular, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin, OECD üyesi olmayan yüksek gelirli grubu hariç bütün gelir grupları için büyümenin istatistikî olarak pozitif ve anlamlı bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Bu pozitif etki düşük gelir gruplarında daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Enformasyon ve Telekomünikasyon Teknolojileri, Büyüme, Enformasyon Toplumu, Panel Veri Analizi.

JEL Sınıflandırması: C23, L63, O40, L86, L96

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera