Stajyer Çalışanların Mesleki Bağlılık Gelişimine Örgüt İkliminin Etkisi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Stajyer Çalışanların Mesleki Bağlılık Gelişimine Örgüt İkliminin Etkisi
Yazar(lar): H.Tezcan Uysal
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 93-110
ISSN: 1309-2448
Özet

Stajyer çalışan, eğitim kurumunda öğrenim gören, mesleki beceri ve tecrübesini arttırmak üzere bir işletme bünyesinde gelişimini devam ettiren personeldir. Bireysel gelişimi henüz devam etmekte olan bu çalışanlar için örgüt iklimi, mesleki bağlılık gelişimine yön verici bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, stajyer çalışanların mesleki bağlılık gelişimine örgüt ikliminin etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca bağlı olarak, 317 çalışana yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, örgüt iklimi altındaki beş faktör mesleki bağlılık ile ilişkilendirilerek bir ana ve altı alt olmak üzere toplam yedi hipotez oluşturulmuştur. Hipotezlere yönelik yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda, örgüt ikliminin güven-saygı, liderin tutumu, tatmin olma, iletişim ve destek algısı boyutlarının her biri ile stajyer çalışanların mesleki bağlılık gelişimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan Mann-Whitney U Testi sonucunda ise stajyer çalışanların mesleki bağlılık gelişimlerinin mezun oldukları lise türüne göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre stajyer çalışanların mesleki bağlılık gelişimine en fazla etkiyi “Tatmin Olma” boyutu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stajyer Çalışan, Mesleki Bağlılık, Örgüt İklimi, İklim Boyutları, Örgütsel Yapı.

JEL Sınıflandırması: M10, M12, M53

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera