RMD Hesaplamalarında Volatilite Tahminleme Modellerinin Karşılaştırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Test Edilmesi: İMKB 100 Endeksi Uygulaması

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: RMD Hesaplamalarında Volatilite Tahminleme Modellerinin Karşılaştırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Test Edilmesi: İMKB 100 Endeksi Uygulaması
Yazar(lar): Turhan Korkmaz, Ahmet Bostancı
Cilt: 2
Sayı: 3
Yıl: 2011
Sayfa: 1-17
ISSN: 1309-2448

Özet

İstatistikî modeller ile Riske Maruz Değerin (RMD) belirlenebilmesi için öncelikle volatilitenin hesaplanması gerekmektedir. RMD’nin ölçülmesinde farklı volatilite hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Klasik volatilite hesaplama yöntemleri finansal fiyat serilerinde gözlemlenen belirgin özellikleri (stylized facts) modellemede yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada, farklı volatilite hesaplama yöntemleri tanıtılarak aralarındaki farklar belirtilmektedir. Ampirik uygulamada İMKB 100 Endeksinin 14,5 yıl boyunca günlük kapanış değerleri farklı volatilite modellerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Bulunan volatilite rakamları, RMD hesaplamasında kullanılmış ve sonuçlar Basel II çerçevesinde geriye dönük test (backtesting) edilmiştir. Bütün hesaplamalarda kayan pencere (rolling window) yöntemi kullanarak her gün için parametreler tek tek güncellenmiştir. Volatilite hesaplanmasında, özellikle finansal fiyat serilerinin belirgin özelliklerini modelleme başarısının saptanması için dört farklı dönem belirlenip modellerin başarıları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, finansal fiyat serilerindeki volatilite kümelenmesi, değişen varyans, kaldıraç (leverage) etkisi, sivrilik (peakedness), EWMA ve GARCH gibi gelişmiş modeller tarafından çok daha iyi modellenebilmektedir

Anahtar Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

JEL Sınıflandırması: C13, C52, G17

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text