Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi Sonrası Ortaya Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika Önerileri

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi Sonrası Ortaya Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika Önerileri
Yazar(lar): Yener Coskun
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 59-90
ISSN: 1309-2448
Özet

Repo ve ters repo işlemleri teminata dayalı borçlanma yoluyla finansal aracılara/yatırımcılara kısa vadeli nakit/kıymet yönetimi olanağı sunmaktadır. İMKB’deki işlemlerin ağırlıklı bölümünün repo piyasalarında gerçekleştiği dikkate alındığında, reponun sermaye piyasalarımızdaki en önemli finansal araç olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ülkemizde yaşanan Banker Krizi (1982) ve 1994 bankacılık krizi ile küresel finansal krizin repo işlemleri ile ilgili boyutları, repo piyasalarının sistemik risk/finansal kriz yönetimi bağlamında da önem taşıdığını göstermektedir. İnceleme yöntemi olarak literatür taraması, veri ve örnek olay analizlerine yer verilen ve 1980 sonrasının ilk liberal uygulamalarına ışık tutmayı da amaçlayan derleme niteliğindeki çalışmamızda; ülkemizdeki repo piyasasında gözlenen eksiklere/sorunlara piyasa koşulları ve finansal başarısızlık dersleri ışığında çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. İncelememiz sonucunda ilk olarak repo işlemlerine ilişkin düzenleme ve denetleme çerçevesinin ilgili kurumların işbirliğinde yeniden tasarlanmasının
gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak repo konusu olabilecek menkul kıymetlerin hisse senedi/varant/ eurobond/ teminat mektubu gibi araçları da kapsayacak biçimde genişletilebileceği ve son olarak da özellikle tezgâh üstü repo işlemlerinin risk yönetimi açısından düzenlenmesi gerekebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Repo ve Ters Repo, 1982 Banker Krizi, Tezgâh Üstü Piyasa İşlemleri, Hisse Senedi Reposu, Teminat Yönetimi

JEL Sınıflandırması: G24, G28, N24

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera