Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış

Yazar(lar): Özlem Yaşar Uğurlu, Duygu Kızıldağ

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 95-107

ISSN:1309-2448

Özet

1970’lerden bu yana örgütsel öğrenme ile ilgili pozitif bir literatürün varlığı dikkat çekmektedir. Bu literatürde, örgütsel öğrenmenin örgütler üzerinde bilgi yaratma, kapasite artırma, performans iyileştirme, yetenek geliştirme ve rekabet avantajı sağlama gibi olumlu yansımaları üzerinde durulmaktadır. Örgütsel öğrenmenin gerçekleştiği örgütlerin ise çalışanların sürekli öğrendikleri ve kapasitelerini sürekli geliştirdikleri yapılara sahip olduğu vurgulanmaktadır. Son yıllarda örgütsel öğrenmenin pozitif çıktılarını vurgulayan mevcut çalışmaların aksine, örgütsel öğrenme kavramına eleştirel açıdan yaklaşan çalışmalar dikkat çekmektedir. Eleştirel çalışmalarda örgütlerin gerçekten öğrenip öğrenmedikleri, kim(ler)in öğrendiği, sürekli öğrenmenin gerçekleştiği örgüt yapısının ve sürekli öğrenme isteğinin gerçekte var olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın kavramsal çerçevesi de örgütsel öğrenme ve öğrenen örgüt kavramına yönelik ilgili literatürün taranması sonucunda oluşturulmuş ve bu doğrultuda örgütsel öğrenmeye daha eleştirel bir açıdan yaklaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma ile örgütsel öğrenme kavramı eleştirel bir bakış açısıyla irdelenerek, örgütsel öğrenmenin beklenmeyen sonuçlarına karşılıklılık şüphesi, direnç, öğrenme engelleri, unutma ve geri öğrenme olmak üzere beş farklı açıdan cevap aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel öğrenme, öğrenen örgütler, beklenmeyen sonuçlar, öğrenme engelleri, unutma.

JEL Sınıflandırması: D83, M10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text