Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazar(lar):Turhan Erkmen, Emel Esen
Cilt:3
Sayı:4
Yıl:2012
Sayfa:107-121
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmada, örgütsel erdemlilik kavramının öneminden hareketle Cameron, Bright ve Caza (2004) tarafından geliştirilen Örgütsel Erdemlilik Ölçeği (Organizational Virtuousness Scale)’ nin Türkçe uyarlamasını yapmak, geçerlik ve güvenirlik analizini incelemek amaçlanmıştır. Bu sebeple ülkemizde yapılan bu çalışma, Örgütsel davranış literatüründe önemli ve popüler bir kavram olan Örgütsel Erdemliliğin ve bu kavramın diğer örgütsel değişkenlerle olan ilişkisine dair yapılacak çalışmalara referans olabilmektedir. Çalışma, hizmet sektörünün farklı alt sektörlerinde (eğitim, bankacılık, sağlık) çalışan toplam 290 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları için sırasıyla keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik çalışmaları için ise iç tutarlık analizleri yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre, örgütsel erdemlilik kavramının; dürüstlük ve bağışlayıcılık, güven ve nezaket, iyimserlik boyutları ile açıklandığı ve ölçeğin Türkçe versiyonun geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Erdemlilik, Geçerlik, Güvenirlik

JEL Sınıflandırması: M10, M14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera