Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma
Yazar(lar): Asena Altın Gülova,  Özge Demirsoy
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 49 – 76
ISSN: 1309-2448 
Özet

Bu çalışma örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Araştırma hizmet sektöründe çalışan, Kayseri İli’nde faaliyet gösteren bir çağrı merkezi ve İzmir’deki bir sigorta şirketi çalışanları üzerinden yürütülmüştür (n=181). Araştırmada örgüt kültürü alt boyutları ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Faktör:1 görevsel kültür özellikleri ile duygusal bağlılık arasında pozitif bir ilişki (r=0,79,p<0,01), devam bağlılığı arasında ise negatif bir ilişki (r=-0,33,p<0,01) ortaya koymuştur. Bununla birlikte Faktör:2 örgütsel kültür özellikleri  ile duygusal bağlılık arasında pozitif ilişki (r=0,71, p<0,01), devam bağlılığı arasında ise negatif bir ilişki (r=-0,25,p<0,01) sergilemektedir. Ayrıca çalışma örgütsel bağlılığı beş demografik değişkenle de (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve kıdem)  araştırmaktadır. Bulgular, ankete katılanların cinsiyetine, eğitimine ve kıdemine bağlı olarak örgütsel bağlılık algılarının farklı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, devam bağlılığı, duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık ölçeği

JEL Sınıflandırması: M14, M16

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text