Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü
Yazar(lar): Fatih Çetin
Cilt: 2
Sayı: 3
Yıl: 2011
Sayfa: 69-85
ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmanın amacı, kişiliği niteleyen özelliklerden öz yeterlilik ve kontrol odağının örgüt içi girişimcilik süreçlerinde bir rolü olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada bilişim sektöründe görev yapan toplam 211 çalışandan veri toplanmıştır. Örgüt İçi Girişimcilik Ölçeği, Öz Yeterlilik Ölçeği ve Kontrol Odağı Ölçeğinin kullanıldığı araştırmada yapısal bir model test edilmiştir. Sonuçta kontrol odağının, iç girişimciliğin bileşenleri konumunda olan yenilikçilik (β=-0,12, p<0,01), risk alma (β=-0,11, p<0,01) ve bireysel ağları genişletme (β=-0,10, p<0,01) boyutlarıyla ters yönlü ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öz yeterlilik inancının ise, yenilikçilik (β=0,25, p<0,01), risk alma (β=0,17, p<0,01), proaktiflik (β=0,22, p<0,01), özerklik (β=0,19, p<0,01) ve bireysel ağları genişletme (β=0,16, p<0,01) ile aynı yönlü ilişki içinde olduğu görülmüştür. Elde edilen ilişkiler, iç girişimcilik süreçlerinin başarısında iç kontrol odaklı ve öz yeterliliği yüksek kişilerin önemini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt içi girişimcilik, Kontrol odağı, Öz yeterlilik, Kişilik, Anket yöntemi, Yapısal eşitlik modellemesi

JEL Sınıflandırması: M19, C830

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera