Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma
Yazar(lar): Gönül İpek Alkan
Cilt: 6
Sayı: 2
Yıl: 2015
Sayfa: 113-125
ISSN: 1309-2448
Öz
Muhasebe meslek mensuplarının etik davranışı muhasebe mesleğinin toplumdaki yeri açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, geleceğin muhasebe meslek mensubu adayları olan Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerinin etik değerlerinin bazı değişkenlere göre belirlenmesidir. Araştırmaya 724 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere anket tekniğiyle sorular yöneltilerek meslek etiği algı düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. Araştırmanın sonucunda bazı değişkenlere göre etik algı düzeylerinde istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları, bayan öğrencilerin etik algı düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yaş faktörü etik algı düzeyini etkilerken, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf etik algısını etkilememektedir. Gelir düzeyi öğrencilerin etik algısında farklılığa neden olan önemli faktörlerden birisi olarak araştırma sonucuna yansımaktadır. Ailenin geliri arttıkça etik algısının azalması araştırmanın ilginç bulguları arasındadır. Araştırma bulgularına göre babanın eğitim düzey muhasebe programı öğrencilerinin etik algılarını etkilememektedir ancak annenin eğitim düzeyi her boyutta öğrencilerin etik algısına yansımıştır. Görev ve sorumluluklara yönelik etik algısı ile mesleki bireysel davranışlara yönelik etik algısının annenin eğitim düzeyi yükseldikçe azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etik, meslek etiği, muhasebe meslek etiği, muhasebe eğitimi, mesleki etik algısı
JEL Sınıflandırması: M41, M53

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera